About Us

เกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัลทำ

โครงการ "เซ็นทรัล ทำ"

เซ็นทรัล ทำ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ริเริ่มโดยกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพรวม บริษัท

กลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจหลากหลายแขนง อาทิ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจบริหารและการตลาดสินค้าแฟชั่น, ธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ท, ธุรกิจร้านอาหาร รวมไปถึงธุรกิจดิจิทัลไลฟ์สไตล์.

พันธกิจและ วิสัยทัศน์

" กลุ่มเซ็นทรัลจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งจะนำความเจริญก้าวหน้าสู่ท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง"

จำนวนนักเรียนทุน
จำนวนโรงเรียน
สถานศึกษา
ทุนการศึกษา(บาท)
Central Tham

โครงการ "เซ็นทรัล ทำ"

เซ็นทรัล ทำ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ริเริ่มโดยกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับเรา ความสำเร็จของธุรกิจ วัดได้จากการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล และสร้างประโยชน์ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคม

Central Tham

โครงการที่น่าสนใจ

Central Group Love the Earth: Journey to Zero

ด้วยความที่เราเป็นธุรกิจค้าปลีกและบริการล้วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเราจึงต้องการมีส่วนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (PLANET) จึงจัดทำแคมเปญ Central Group Love the Earth โดยผ่านโครงการหลัก Journey to Zero – การลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านธุรกิจ แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

  1. ลดปริมาณขยะมูลฝอย: การลดใช้พลาสติก การจัดการคัดแยกขยะ และลดการสร้างขยะอาหาร
  2. การลดปัญหามลพิษด้วยพลังงานสะอาด ผ่านการติดตั้งแผงพลังงานโซล่าร์เซล บนหลังคาศูนย์การค้าในเครือ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)

Central Group

  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central