ทุนการศึกษา

เซ็นทรัลทำสานฝันเพื่อการศึกษา
งานทุนการศึกษา

“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

เซ็นทรัลทำให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 2 ปีแล้ว โดยในปี 2561 ได้มอบทุนการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในนามตัวแทนเซ็นทรัลกรุ๊ป ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่ท่านมีให้กับเด็กๆ และในปีการศึกษา 2562 นี้ เซ็นทรัลทำมีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 525 คน (อัพเดต ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยเรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป

ข้อมูลทุนการศึกษา

ปี 61-62 นักเรียนทุน เงินทุน จังหวัด สถานศึกษา
ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 30 197,000 1 1
ทุนมัธยมศึกษา 400 2,985,000 42 289
ทุนร่วมพัฒนา  90 1,022,000 4 6
Grand Total 520 4,204,000 42 295

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประเภททุนการศึกษา

กลุ่มเซ็นทรัล ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาศทางการศึกษา โดยพิจารณามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท มัธยมต้น ทุนละ 5,000 บาท มัธยมปลาย ทุนละ 6,000 บาท ระดับชั้น ปวช 1 จนถึง ปวช 3 ทุนละ 10,000 บาท และระดับชั้น ปวส. ทุนละ 20,000 บาท

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา

บริษัทผู้สนับสนุนทุน

  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central