โรงเรียน

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียน จำนวน
สถานศึกษา
จำนวน บุคลากร จำนวน นักเรียน ครอบคลุม ประชากร
เซ็นทรัลทำ 82 1,349 18,633 374,447
ร่วมพัฒนา 6 126 2,122 19,428
อาชีวร่วมพัฒนา 3 510 8,196
Centrality 31 299 3,907 70,436
จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 10 145 3,907 70,438
รวมทั้งสิ้น 132 2,429 34,830 483,821