โรงเรียน

เซ็นทรัลทำ การศึกษา

โรงเรียนเหล่านี้กำลังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning Center) แก่โรงเรียนอื่นๆ และชุมชน

เรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้กับเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ยั่งยืน ทีมพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Sustainable Education Development) นำโดย ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ พิจารณาโครงการของโรงเรียนเซ็นทรัลทำในพื้นที่ภาค ใต้ฝั่งอันดามันได้แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช

เซ็นทรัล ทำ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ริเริ่มโดยกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

รายชื่อโรงเรียนทั้งหมด

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียน จำนวน
สถานศึกษา
จำนวน บุคลากร จำนวน นักเรียน ครอบคลุม ประชากร
เซ็นทรัลทำ 109 1627 24,508 374,447
ร่วมพัฒนา 6 123 1,822 2,080
อาชีวร่วมพัฒนา 8 295 19,875  
Centrality 32 426 4,936 70,436
จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 16 159 2,743 70,438
รวมทั้งสิ้น

171

2,630 53,884 483,821

* ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลสถานศึกษาเพิ่มเติม