ฐานข้อมูลนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาผลการค้นหา 2314 ทุน

ลำดับ ปี รหัส ภาค CPL ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเภทสถานศึกษา ประเภททุน ระดับ นักเรียน ผู้อุปการะ สถานะ
เพศ ชื่อ-นามสกุล
1 2561 610101 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. กฤติพล ศรีบัวลา CPN,CDS,CFR Inactive
2 2561 610102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ฟ้าใหม่ น้อยนาจ CPN,CDS,CPN Inactive
3 2561 610103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. จิรพัฒน์ จันทร์ป้อง CPN,CDS,CPN Inactive
4 2561 610104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วิมพ์ภา เอื้ออารีย์กิจกุล CPN,CDS,CPN Inactive
5 2561 610105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนทวีธาภิเษกบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรีรัตน์ บัวแก้ว CPN,CDS,CFR Inactive
6 2561 610106 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ขจรยศ ศรีประสม CPN,CPN,CFR Inactive
7 2561 610201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อิคคิว สุดเจริญ CPN,CDS,CFR Inactive
8 2561 610202 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องเกียรติ เจดีพราหมณ์ CPN,CDS,CPN Inactive
9 2561 610203 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวี มะเมียเมือง CPN,CDS,CFR Inactive
10 2561 610204 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อภินันท์ คัณทักษ์ CPN,CDS Inactive
11 2561 610205 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เจนจิรา พานิช CPN,CDS,CFR Inactive
12 2561 610206 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นันทพงศ์ เนตรแก้ว CPN,CPN Inactive
13 2561 610301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง) สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกกาญจน์ คำมะนิตย์ RBS,CDS,SSP Inactive
14 2561 610302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปริยาภรณ์ วรรณทอง RBS,CDS,SSP Inactive
15 2561 610303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดกระซ้าขาว สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. รัฐภูมิ ทุวิลา RBS,CDS Inactive
16 2561 610304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นฤภร ขวัญเรือน RBS,CDS,SSP Inactive
17 2561 610305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พชรพร พิมพา RBS,CTD Inactive
18 2561 610401 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา กรทอง COL,CDS,CPN Inactive
19 2561 610402 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปาหนัน ทองคำศรี COL,CDS,CPN Inactive
20 2561 610403 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สิทธิชัย จินดาทา COL,CDS,CFR Inactive
21 2561 610404 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จิตสุภา ผลเพิ่ม COL,CDS,CFR Inactive
22 2561 610405 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จันทกานต์ โกมลวาทิน COL,CDS,CFR Inactive
23 2561 610501 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ยุทธนา คำป้อม COL,RBS,CPN Inactive
24 2561 610502 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรดา สมานสินธุ์ COL,RBS,SSP Inactive
25 2561 610503 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ธานนท์ ดวงกระโทก COL,RBS,SSP Inactive
26 2561 610504 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รสรินทร์ มหาดไทย COL,RBS,SSP Inactive
27 2561 610505 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กิ่งแก้ว คำใจพูด COL,RBS,SSP Inactive
28 2561 610601 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. เกษมสันต์ สุภีแดน RBS,RBS,SSP Inactive
29 2561 610602 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ฐิติยา นักเกลื่อน RBS,RBS,SSP Inactive
30 2561 610603 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วราภรณ์ มงคลคูณ RBS,RBS,CPN Inactive
31 2561 610604 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุชานันท์ ธิราขันธ์ RBS,RBS,CPN Inactive
32 2561 610605 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรวดี ภู่มาลี RBS,RBS,SSP Inactive
33 2561 610701 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรวดี เที่ยงแท้ RBS,RBS,CPN Inactive
34 2561 610702 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปานตา กล่ำแย้ม RBS,RBS,SSP Inactive
35 2561 610703 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปริญญา สีจันทะจร RBS,RBS,CPN Inactive
36 2561 610704 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกอร ชนะภัย RBS,RBS,CPN Inactive
37 2561 610705 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกภา เหล่าบุญกล่อม RBS,RBS Inactive
38 2561 610801 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธีรา ต่วนฤทธิ์ RBS,RBS Inactive
39 2561 610802 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศุภัชญา จินพละ RBS,RBS,SSP Inactive
40 2561 610803 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัตชา นาฬิกา RBS,RBS,CPN Inactive
41 2561 610804 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. นฤพล หอมขจร RBS,RBS,SSP Inactive
42 2561 610805 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภชัย เย็นกลม RBS,RBS,SSP Inactive
43 2561 610901 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. เลิศฤทธิ์ เศวภีย์ RBS,RBS,SSP Inactive
44 2561 610902 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บุญญาวรรณ นันทะนะ RBS,RBS,CPN Inactive
45 2561 610903 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. เมธาพร กุลเพชรอร่าม RBS,RBS,SSP Inactive
46 2561 610904 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกร ชาวบ้านกร่าง RBS,RBS,CPN Inactive
47 2561 610905 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วงศกร สุขนารถ RBS,RBS,SSP Inactive
48 2561 611001 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บุณยพร ภูมิสุข RBS,CTD,CFR Inactive
49 2561 611002 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เขมริน ไวยิ่งยุทธ์ RBS,CTD,CFR Inactive
50 2561 611003 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑารัตน์ แก้วบัวดี RBS,CTD,CFR Inactive
51 2561 611004 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนกานต์ เจ๊ะหมัด RBS,CTD,CFR Inactive
52 2561 611101 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จิณัญธณัฏฐ์ ตันติประสพลาภ RBS,CTD,SSP Inactive
53 2561 611102 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนแคทรายวิทยา ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วราพร แก้วทับทิม RBS,CTD,SSP Inactive
54 2561 611103 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ วันนาม RBS,CTD,CPN Inactive
55 2561 611104 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดน้ำพุ ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปรียาพร ชมติวัง RBS,CTD,CPN Inactive
56 2561 611105 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรนันท์ ประสพโชค RBS,CTD,SSP Inactive
57 2561 611201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. กฤษฎา อินทร์เรือง RBS,RBS,CPN Inactive
58 2561 611202 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรวัฒน์ นวมนิ่ม RBS,RBS,CFR Inactive
59 2561 611203 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กัญญารัตน์ ผ่องดี RBS,RBS,CPN Inactive
60 2561 611204 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนันภรณ์ ละอองอ่อน RBS,RBS,CPN Inactive
61 2561 611205 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ดวงกมล แตงคำ RBS,RBS,CPN Inactive
62 2561 611301 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บุษกร เย็นประสิทธิ์ RBS,RBS,CFR Inactive
63 2561 611302 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ชัยพร สุวดิษฐ์ RBS,RBS,CPN Inactive
64 2561 611303 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อารยา อินทรสอาด RBS,RBS,CFR Inactive
65 2561 611304 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุมลรัตน์ จั่นเจริญ RBS,RBS,CFR Inactive
66 2561 611305 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรภัทร์ พุ่มมาลา RBS,RBS,CFR Inactive
67 2561 611401 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพ์สุชา อาชีพโกศลกุล RBS,RBS,CPN Inactive
68 2561 611402 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กรวรรณ ใจสะอาด RBS,RBS,CFR Inactive
69 2561 611403 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บุญมี ด้วงชาลี RBS,RBS,CPN Inactive
70 2561 611404 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มาติกา สีขาว RBS,RBS,CFR Inactive
71 2561 611405 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. โกสุม ปาณจัณทรี RBS,RBS,CFR Inactive
72 2561 611501 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สิรพงศ์ หวง ประทานทิพย์พิชัย CHR,CTD,CPN Inactive
73 2561 611502 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วันวิสา คำพุฒ CHR,CTD,CPN Inactive
74 2561 611503 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนหัวถนนวิทยา ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิดาภา สนิทผล CHR,CTD Inactive
75 2561 611504 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านหุบบอน ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญการณ์ CHR,CTD,CFR Inactive
76 2561 611505 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. จิตติวัฒน์ หวินสันเทียะ CHR,CTD,CPN Inactive
77 2561 611601 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธเนศพล น้อยชาคำ CPN,PWB,CPN Inactive
78 2561 611602 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านเนินหอม ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สวรรยา สุขใส CPN,PWB,CPN Inactive
79 2561 611603 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มณฑกานต์ ปานพงษ์ CPN,PWB,CFR Inactive
80 2561 611604 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อภิสรา บุญครุฑ CPN,PWB,CFR Inactive
81 2561 611605 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญรัตน์ เจดีย์ CPN,PWB,CPN Inactive
82 2561 611701 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. กนกวรรณ ขำอินทร์ CPN,PWB,CFR Inactive
83 2561 611702 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อนันดา บุญสวัสดิ์ CPN,PWB,CFR Inactive
84 2561 611703 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรอมล สุริยนต์ CPN,PWB,CFR Inactive
85 2561 611704 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรชนก ธูปสระน้อย CPN,PWB,CFR Inactive
86 2561 611705 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนนิกานต์ ตัดสมัย CPN,PWB,CPN Inactive
87 2561 611801 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วาคิณ มุกดา CPN,CPN,SSP Inactive
88 2561 611802 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑาภรณ์ ทองชูช่วย CPN Inactive
89 2561 611803 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชุติมา ศรีตะบุตร CPN,CPN,SSP Inactive
90 2561 611804 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดหูแร่ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เปมิกา จอมฤทธิ์ CPN,CPN,CPN Inactive
91 2561 611805 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐกฤษฎ์ เส้งแดง CPN,CPN,CPN Inactive
92 2561 611901 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณวิสา จันทะ CPN,CPN,CPN Inactive
93 2561 611902 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุจิตรา ชนะชัย CPN,CPN,CPN Inactive
94 2561 611903 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางกระบือ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชฎาธาร วุฒิบาล CPN,CPN,CPN Inactive
95 2561 611904 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธเนศพล สุวรรณทอง CPN,CPN,CFR Inactive
96 2561 611905 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กานติมา ตาเพชร CPN,CPN,CPN Inactive
97 2561 612001 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชุติมา บุญประเสริฐ CPN,CPN,CFR Inactive
98 2561 612002 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นัทญม๊ะ พูนผล CPN,CPN,CFR Inactive
99 2561 612003 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มะปราง งามยิ่ง CPN,CPN,CFR Inactive
100 2561 612004 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิวิภา นทีธร CPN,CPN,CFR Inactive
101 2561 612101 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนัญชิดา เจริญผล CPN,CPN,SSP Inactive
102 2561 612102 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดบางใบไม้ สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตติกานต์ แก้วมรกต CPN,CPN,CPN Inactive
103 2561 612103 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ภูริรัตน์ พลจร CPN,CPN,SSP Inactive
104 2561 612104 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บัณฑิตา นันทา CPN,CPN,SSP Inactive
105 2561 612105 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวิมล บุตรสุข CPN,CPN,SSP Inactive
106 2561 612201 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. กณวรรธน์ เมืองสิ้น CPN,CPN,CPN Inactive
107 2561 612202 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รพีพร จิตราวุธ CPN,CPN,CFR Inactive
108 2561 612203 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัศนีม เสียมไหม CPN,CPN,CFR Inactive
109 2561 612204 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา พลอินทร์ CPN,CPN,CPN Inactive
110 2561 612205 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนปริง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. โสภิตา ไปหลง CPN,CPN,CPN Inactive
111 2561 612301 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชกุล กระบี่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อารยา พลเดช CHR,CHR,CFR Inactive
112 2561 612401 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวิณี อุ้มรัมย์ RBS,RBS,CPN Inactive
113 2561 612402 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เกตน์นิภา ศรีทองงาม RBS,RBS,CPN Inactive
114 2561 612403 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนานันท์ สิริวรรณ์ RBS,RBS,CPN Inactive
115 2561 612404 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโสน บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สมพร ไชยเชตต์ RBS,RBS,CPN Inactive
116 2561 612405 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธนพร บุริพัฒน์ RBS,RBS,CFR Inactive
117 2561 612501 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ขวัญสุดา แก้วลา CHR,CPN,CFR Inactive
118 2561 612502 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทิชา ประสานพวง CHR,CPN,CFR Inactive
119 2561 612503 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. เสฎฐวุฒิ หิรัญพัฒนภาคิน CHR,CPN,CFR Inactive
120 2561 612504 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแดงน้อย ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธีรา อ้อยสิน CHR,CPN,CPN Inactive
121 2561 612505 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรปรียา ศิริจันทร์ CHR,CPN,CPN Inactive
122 2561 612506 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. คามิน ภักดีสุวรรณ CHR,CPN,CFR Inactive
123 2561 612602 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรุโณทัย จงจอหอ CPN,CPN,CFR Inactive
124 2561 612603 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอ่างห้วยยาง นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วาสนา ศิริพงษ์ CPN,CPN,CFR Inactive
125 2561 612604 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพะไล นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิมากาณธิ์ สิงทอน CPN,CPN,CFR Inactive
126 2561 612605 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปทิตตา ขำสุวรรณ CPN,CPN Inactive
127 2561 612606 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐภัทร รวยสันเทียะ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
128 2561 612607 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา น.ส. นัฐธิชา รื่นรัมย์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
129 2561 612608 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. นภัสรา โพ๊ะสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
130 2561 612609 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. พรชิตา ลมสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
131 2561 612610 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. อภิสมา ฉิมปรุ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
132 2561 612611 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. รัตนาศิริ พันง้าว คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
133 2561 612612 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น นาย ธีระวัฒน์ อนันกะศะ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
134 2561 612613 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ปวช. น.ส. ปฏิมา ศิลาโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
135 2561 612614 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ปวช. นาย ภุชงค์ กันหาชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
136 2561 612701 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐณิชา ทุนดี COL,RBS,CFR Inactive
137 2561 612702 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชรี ศรีลาฤทธิ์ COL,RBS,CPN Inactive
138 2561 612703 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรวรรณ สามัคคีธรรม COL,RBS,CPN Inactive
139 2561 612704 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุธี ทองออน COL,RBS Inactive
140 2561 612705 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิกา บุญวาล COL,RBS,CPN Inactive
141 2561 612801 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุดารัตน์ วินทะไชย COL,RBS,CFR Inactive
142 2561 612802 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริมล โพธิสาร COL,RBS,CPN Inactive
143 2561 612803 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตน์สุดา มาตรหลับเลา COL,RBS,CFR Inactive
144 2561 612804 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สพรั่งฟ้า บอมโคตร COL,RBS,CPN Inactive
145 2561 612805 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ เสนาวุธ COL,RBS,CFR Inactive
146 2561 612901 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ขนิษฐา ศรัทธาคลัง COL,RBS,CPN Inactive
147 2561 612902 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ดนิตา วงศ์ไชยา COL,RBS,CPN Inactive
148 2561 612903 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านท่าวัด สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัสชริดา ฮังชัย COL,RBS,CPN Inactive
149 2561 612904 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรปรียา รัตนา COL,RBS,CPN Inactive
150 2561 612905 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกพร จันทรังษี COL,RBS,CPN Inactive
151 2561 613001 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ไปรยา เหมือนนึก COL,RBS,CPN Inactive
152 2561 613002 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เพชรพิสุทธิ์ ศรีสด COL,RBS,CPN Inactive
153 2561 613003 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกเมือง สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นุชจรี กล้านรงค์ COL,RBS Inactive
154 2561 613004 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บงกช สังข์นุช COL,RBS,CPN Inactive
155 2561 613005 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. มงคลชัย โตเหล็ก COL,RBS,CPN Inactive
156 2561 613101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นรีกานต์ จินาเสน CPN,CPN,SSP Inactive
157 2561 613102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธนภูมิ หวังชื่น CPN,CPN,CPN Inactive
158 2561 613103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. นนทวัฒน์ หงษ์กง CPN,CPN,CPN Inactive
159 2561 613104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กันย์สุดา หินไธสง CPN,CPN Inactive
160 2561 613105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนประชาสามัคคี อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภัสสร จันทพันธ์ CPN,CPN,SSP Inactive
161 2561 613201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จิราภัทร แก้วคำ CHR,CHR,CPN Inactive
162 2561 613202 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พอตะวัน อ่วมจรยิ้ม CHR,CHR,CPN Inactive
163 2561 613203 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองบัว อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อนุวัช จันทร์น้อย CHR,CHR,CPN Inactive
164 2561 613204 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านดงอุดม อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิรสา สินทร CHR,CHR,CPN Inactive
165 2561 613205 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นฐมล สามหาดไทย CHR,CHR,CPN Inactive
166 2561 613206 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นพรัตน์ ผายพันธ์ CHR,CHR,CPN Inactive
167 2561 613207 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาพันธ์ ธรเสนา CHR,CHR,SSP Inactive
168 2561 613301 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ทิวา อิงโพธิ์ทอง CPN,CPN,CFR Inactive
169 2561 613302 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกทิพย์ ดวงแก้ว CPN,CPN,CPN Inactive
170 2561 613303 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนวัดดอนจั่น เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สายธาร สุขวรรณโชค CPN,CPN,CPN Inactive
171 2561 613304 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ลักษิกา คำสิงห์ CPN,CPN,CFR Inactive
172 2561 613305 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุวิชาดา กันทะจ๋อม CPN,CPN,CPN Inactive
173 2561 613306 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มะลิ คำปัน CPN,CPN,CPN Inactive
174 2561 613401 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนห้วยสักวิทยา เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ฐานันดร กันธรรม CHR,CPN,CFR Inactive
175 2561 613402 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เสาวคนธ์ สติหทัย CHR,CPN,CPN Inactive
176 2561 613403 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นริศรา ชัยประเสริฐ CHR,CPN,CFR Inactive
177 2561 613404 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนแม่บ้านข้าวต้มท่าสุด เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปานตะวัน ฟังสำเนียง CHR,CPN,CFR Inactive
178 2561 613405 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อุทิศ มูลทา CHR,CPN,CPN Inactive
179 2561 613501 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รมณีย์ ปิ่นทอง CHR,CPN,CPN Inactive
180 2561 613502 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลิสสรา จันทร์สุริยะ CHR,CPN,SSP Inactive
181 2561 613503 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิรภัสสร อ้างอิง CHR,CPN,CPN Inactive
182 2561 613504 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จารวี แสงจันทร์ CHR,CPN,SSP Inactive
183 2561 613505 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เกษกนก ไชยประสิทธิ์ CHR,CPN,SSP Inactive
184 2561 613601 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนชุมชนแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รวีกร เตชเอี่ยมสกุล CHR,CHR,CPN Inactive
185 2561 613602 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุดารัตน์ ก้อนจะรา CHR,CHR,CPN Inactive
186 2561 613603 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดารัตน์ ลับประโดน CHR,CHR,CPN Inactive
187 2561 613604 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อภิชญา สุริยะ CHR,CHR,CFR Inactive
188 2561 613605 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เอเอมิว CHR,CHR,CPN Inactive
189 2561 613701 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิชญาภา เย็นใจ CPN Inactive
190 2561 613702 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธันยรัตน์ ชื่นรอด CPN,CPN,CFR Inactive
191 2561 613704 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนดอนทองวิทยา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิติสุดา มั่นคง CPN Inactive
192 2561 613705 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชลณิชา นาคทอง CPN,CPN,CFR Inactive
193 2561 613801 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กา พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิการ์ กรีธพัฒน์ COL,PWB,CFR Inactive
194 2561 613802 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ชัยนันท์ จำรัส COL,PWB,CFR Inactive
195 2561 613803 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ศราวิน ไชยวงศ์ COL,PWB,CFR Inactive
196 2561 613804 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทกานต์ แก้วหมื่น COL,PWB,CFR Inactive
197 2561 613805 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ญาณภา ทาจุมปู COL,PWB,CFR Inactive
198 2561 613901 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปัทมาภรณ์ จันทร์มาลา COL,RBS,CFR Inactive
199 2561 613902 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัดคลองโนน พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรพงศ์ เสามี COL,RBS,CFR Inactive
200 2561 613903 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องภพ แสงศรี COL,RBS,CFR Inactive
201 2561 613904 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเมธีพิทยา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวรรณ ทองเพ็ง COL,RBS,CPN Inactive
202 2561 613905 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อุทัยรัตน์ เอี่ยมน้อย COL,RBS,CFR Inactive
203 2561 613906 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัตรา มูลยา COL,RBS,CPN Inactive
204 2561 614001 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุนิสา สบาย RBS,PWB,CFR Inactive
205 2561 614002 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทราวดี มีคำ RBS,PWB,CFR Inactive
206 2561 614003 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จีรวรรณ ใจดี RBS,PWB Inactive
207 2561 614004 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ศิลป์ RBS,PWB,CPN Inactive
208 2561 614005 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุชาดา พูลเหล็ก RBS,PWB,CPN Inactive
209 2561 614201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จตุรชัย ขำพวง CPN,CPN Inactive
210 2562 620101 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. กานต์รวี ฤชุพจน์ CPN,CFR, CRG Inactive
211 2562 620102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชญานิศ พันดา CPN,CFR, CRG Inactive
212 2562 620103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. โชคอนัน นุชชาติ CPN,CPN,CPN Inactive
213 2562 620104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. กมลพรรณ เปลี่ยวสหัด CPN,CFR,CRG Inactive
214 2562 620105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธิภา แหยมสุวรรณ CPN,CFR,CPN Inactive
215 2562 620201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญรดา สุรินทะ CPN,CFR,CPN Inactive
216 2562 620202 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาพร ทริสุข CPN,CFR, CRG Inactive
217 2562 620203 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ฟ้าประทาน วงศ์คำ CPN,CFR, CRG Inactive
218 2562 620204 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภารัตน์ หาสุข CPN,CPN,CPN Inactive
219 2562 620205 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ณัฐดนัย อินทวงศ์ CPN,CFR,CPN Inactive
220 2562 620301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. วีรดา กล่ำคลองตัน CPN,SSP,CPN Inactive
221 2562 620302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พลอยมณี แสงหล่อ CPN,SSP,CPN Inactive
222 2562 620303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาพร พลับลับโพธิ์ CPN Inactive
223 2562 620304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. .วิมลรัตน์ เกิดจงรักษ์ CPN,SSP,CRG Inactive
224 2562 620305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. เฉลิมศักดิ์ ราชบัณฑิต CPN,SSP,CRG Inactive
225 2562 620401 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ลีราวดี วาชาวนา RBS,CFR,CRG Inactive
226 2562 620402 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดดอนหวาย นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. พรทิพา โพธิ์ทอง RBS,CFR,CRG Inactive
227 2562 620403 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติพงศ์ น้อยนารถ RBS Inactive
228 2562 620404 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไร่ขิง นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ทิฆัมพร พลสว่าง RBS,CFR,CPN Inactive
229 2562 620405 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อาทิตยา ปิ่นประชา RBS,CFR,CPN Inactive
230 2562 620501 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดาภา หอมจันทร์ RBS Inactive
231 2562 620502 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. เมธา ผ่องเนตร RBS,SSP Inactive
232 2562 620503 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ฉัตรสุดา เจริญรอด RBS,CPN,CPN Inactive
233 2562 620504 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. บัณฑิตา ฉิพิมาย RBS,SSP,CRG Inactive
234 2562 620505 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จอมขวัญ ส้มอั๋น RBS,CPN Inactive
235 2562 620506 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วรพร อินกง RBS,CPN,CPN Inactive
236 2562 620601 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลธิดา ศิริฉาย RBS,SSP,CPN Inactive
237 2562 620602 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พงศกรณ์ คนกลาง RBS,CPN,CPN Inactive
238 2562 620603 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อัจฉรา หาชื่นใจ RBS,CPN,CPN Inactive
239 2562 620604 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาภรณ์ พูนแช่ม RBS,SSP Inactive
240 2562 620605 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มุธิตา พบหิรัญ RBS,CPN,CPN Inactive
241 2562 620701 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สุทธิชาติ หนูตากุลณี RBS,CPN,CPN Inactive
242 2562 620702 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อภิวิชญ์ บาลทะจักร์ RBS,CPN,CPN Inactive
243 2562 620703 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วรวิทย์ ขุนทองพันธ์ RBS,CPN,CPN Inactive
244 2562 620704 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนโคกตูมวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สุรภัทรพันตรี โนนดี RBS,SSP,CPN Inactive
245 2562 620705 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรอนงค์ นงนุช RBS,CPN,CPN Inactive
246 2562 620801 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธงชัย มังคะดานะรา RBS,CPN,CPN Inactive
247 2562 620802 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เปรมมิกา ชีพนุรัตน์ RBS,SSP,CPN Inactive
248 2562 620803 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพิกา คำมี RBS,SSP,CPN Inactive
249 2562 620804 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา ธรรมบำรุง RBS,CPN,CPN Inactive
250 2562 620805 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วันเมษา เหล่าภักดี RBS,CPN,CPN Inactive
251 2562 620806 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กานต์ธิดา โอภาส COL, CPN, CPN, CFR, CTD Inactive
252 2562 620807 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ศศิธร บุญท้วม COL, CPN, CPN, CFR, CTD Inactive
253 2562 620808 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. นันทนัท อัศจรรย์ COL, CPN, CPN, CFR, CTD Inactive
254 2562 620809 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. รุจาภา แสงสว่าง COL,CPN,CPN Inactive
255 2562 620810 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ธนพล ภูทองเงิน COL,CPN,CPN Inactive
256 2562 620811 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ภัทจิราพร ดวงจันทร์ COL, CPN, CPN, CFR, CTD Inactive
257 2562 620812 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย พรรษา สายยาใจ COL,CPN,CPN Inactive
258 2562 620813 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย เจษฎากร ฉายาวัฒนะ COL,CPN,CPN Inactive
259 2562 620814 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. รุ่งทิวา เบญจรัตนานนท์ COL,CPN,CPN Inactive
260 2562 620815 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช., ปวส. น.ส. คาริสัน จันทร์ดวงศรี COL, CPN, CPN, CFR, CTD Inactive
261 2562 620816 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. วิภาวี เนียนกระโทก CPN,CPN Inactive
262 2562 620817 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. นริศรา แสงอินทร์ CPN,CPN Inactive
263 2562 620818 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. นิติยา บุญวัน CPN,CPN Inactive
264 2562 620819 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ปวีณ์นุช จันทร์แก้ว CPN,CPN Inactive
265 2562 620820 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. วรานันท์ ขำยัง CPN,CPN Inactive
266 2562 620821 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อารียา รักษาแดน CPN,CPN Inactive
267 2562 620822 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. กชกร เงินกรุง CPN,CPN Inactive
268 2562 620823 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. นันทพร สามัคคี CPN,CPN Inactive
269 2562 620824 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อาทิตยา ใหญ่สมพงษ์ CPN,CPN Inactive
270 2562 620825 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย ณัฐพงษ์ ทรงม่วง CPN,CPN Inactive
271 2562 620901 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ญาณิศา กล้าคนดี COL,CPN Inactive
272 2562 620902 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. มณีฉัตร ทองธรรมชาติ COL,SSP,CPN Inactive
273 2562 620903 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ประภัทร แก้ววันทอง COL,SSP,CPN Inactive
274 2562 620904 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนาภา กระต่ายเทศ COL Inactive
275 2562 620905 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดวังพระนอน สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรษมน คงเปีย COL,CPN,CPN Inactive
276 2562 621001 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วิชาฤทธิ์ เมฆอินทร์ RBS,CFR,CPN Inactive
277 2562 621002 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มณฑิตา สุดตา RBS Inactive
278 2562 621003 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เสาวนีย์ สุขเมือง RBS,CPN,CPN Inactive
279 2562 621004 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านวังลาน กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศุภรัตน์ แกล้วกล้า RBS,CPN,CPN Inactive
280 2562 621005 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. หฤทัย ไพรเถื่อน RBS,CFR,CPN Inactive
281 2562 621101 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนแครายวิทยา ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุรีย์พร เกิดเดชา RBS,SSP Inactive
282 2562 621102 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวี วงศ์แก้ว RBS Inactive
283 2562 621103 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิวิมล นาคกลิ่น RBS,SSP,CRG Inactive
284 2562 621104 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ทัศนพล ลิ้มทราบประกอบ RBS,SSP,CRG Inactive
285 2562 621105 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พรศักดิ์ ภูมิไธสง RBS,SSP,CPN Inactive
286 2562 621201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เขมจิรา ดนตรี RBS,CPN,CPN Inactive
287 2562 621202 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชากร เสาแก้ว RBS,CFR,CPN Inactive
288 2562 621203 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ชาลินี ศรีเสม RBS,CFR Inactive
289 2562 621204 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รวิกานต์ บุญชูเชิด RBS,CFR,CPN Inactive
290 2562 621205 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ญานิศา สมบูรณ์ RBS,CFR,CPN Inactive
291 2562 622206 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย เจตนิพัทธ์ แก้วละเอียด CHR,CPN,CPN Inactive
292 2562 622207 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. พรชนก เที่ยงธรรม CHR,CPN Inactive
293 2562 622208 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ภูมิวนัส ดำหนู CHR,CPN,CPN Inactive
294 2562 622209 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กฤตติยาพร เวชชพิทักษ์ CHR,CPN,CPN Inactive
295 2562 622210 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย นันทิพัฒน์ กังแฮ CHR,CPN,CPN Inactive
296 2562 622211 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย อนุทธัต สังเมือง CHR,CPN,CPN Inactive
297 2562 622212 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ญาตาวี มีเจ้ย CHR,CPN,CPN Inactive
298 2562 622213 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พิมพิกา สำนักโหนด CHR,CPN,CPN Inactive
299 2562 622214 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. มุทิตา เสียมไหม CHR,CPN,CPN Inactive
300 2562 622215 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ชนิตพล พาพะหม CHR,CPN,CPN Inactive
301 2562 622216 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย โชคดี หุ้นย่อง RBS,CPN Inactive
302 2562 622217 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย เอกวุฒิ ทองคำ RBS,CPN Inactive
303 2562 622218 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย นครินทร์ หมวดทองอ่อน RBS,CPN Inactive
304 2562 622219 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย สุวิทย์ กันตังกุล RBS,CPN Inactive
305 2562 622220 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย ภานรินทร์ แก้วละเอียด RBS,CPN Inactive
306 2562 622221 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. นภัสสร ด้วนเล็ก RBS,CPN Inactive
307 2562 622222 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. วรนุช แก้วจันทร์ RBS,CPN Inactive
308 2562 622223 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. มะลิวัลย์ หวันแอ RBS,CPN Inactive
309 2562 622224 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. พรชนก สงวนเขียว RBS,CPN Inactive
310 2562 622225 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อิสรามณี ชูชมชื่น RBS,CPN Inactive
311 2562 622226 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ปวันรัตน์ ทับชล CPN Inactive
312 2562 622227 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ด.ญ. กัญจนาณัฎ แซ่อึ๊ง RBS, CPN, CPN, CTD, CMG Active
313 2562 622228 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐาเนตร อ่อนน้อม RBS, CPN, CPN, CTD, CMG Active
314 2562 622229 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. เรณุกา แก้วกูล RBS, CPN, CPN Inactive
315 2562 622230 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. นลินี นาศรี RBS, CPN Inactive
316 2562 622231 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา น.ส. ผกากรอง สีคง RBS Inactive
317 2562 622232 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. กัญญาศิริ นาศรี RBS,CPN Inactive
318 2562 622233 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. เพชรดา แท่นมาก RBS Inactive
319 2562 622234 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ภูดิศ เชยชื่นจิตร RBS Inactive
320 2562 622235 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. จิรายุทธ บุญศรี RBS, CPN, CPN Inactive
321 2562 621301 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกวรรณ ทองรักษ์ CPN,CPN,CPN Inactive
322 2562 621302 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิวัชญา คงสาคร CPN,CFR, CRG Inactive
323 2562 621303 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐพล สีดำ CPN,CPN,CPN Inactive
324 2562 621304 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วสุรา นิยมศรี CPN,CPN,CPN Inactive
325 2562 621305 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐริกา ราชพิทักษ์ CPN,CPN Inactive
326 2562 621401 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เกวลิน สร้อยศรี COL,CFR,CPN Inactive
327 2562 621402 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบางกะจะ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สงกรานต์ เนียมหอม COL,CFR,CRG Inactive
328 2562 621403 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อริยา ทัศบุตร COL,CFR,CPN Inactive
329 2562 621404 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวรรณ มหาวงศ์ COL,CFR,CPN Inactive
330 2562 621405 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งนภา อินปทา COL,CFR,CRG Inactive
331 2562 621501 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกร นกยูงทอง CHR,CPN,CPN Inactive
332 2562 621502 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดบุญญราศรี ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พรปรีชา ชมชื่น CHR,CFR,CPN Inactive
333 2562 621503 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านหุบบอน ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. เบจญจวรรณ ศรีประจันทร CHR,CFR,CPN Inactive
334 2562 621504 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วัชราภรณ์ ลากระสงค์ CHR,CFR,CPN Inactive
335 2562 621505 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. กรรณิกา เกตุเกล้า CHR,CFR,CPN Inactive
336 2562 621601 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านเนินหอม ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วทานิยา ศรีกุลวงค์ COL,CFR,CPN Inactive
337 2562 621602 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดลำดวน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทวัน ศรีชะนะ COL,CPN,CPN Inactive
338 2562 621603 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชาบูล ภิญโญ COL,CFR,CRG Inactive
339 2562 621604 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. วชิระ ยะลาทรัพย์ COL,CFR,CRG Inactive
340 2562 621605 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พรพิพัฒน์ จันทร์ฉาย COL,CFR,CRG Inactive
341 2562 621701 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. พงศ์ธร พรรณพลีวัล COL,CFR,CPN Inactive
342 2562 621702 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรหมพร พรหมพิทักษ์ COL,CFR,CPN Inactive
343 2562 621703 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดตะพงนอก ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ทักษิณาภรณ์ ผลศิริ COL,CFR,CRG Inactive
344 2562 621704 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดแกลงบน ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อชิระ สารเวก COL,CFR Inactive
345 2562 621705 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดท่าเรือ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปรินทร พานิชสุข COL,CPN,CPN Inactive
346 2562 621801 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ภาวุฒิ วงศ์จันทร์ CHR,CPN,CPN Inactive
347 2562 621802 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ฟารุจน์ จอมทอง CHR,CPN,CPN Inactive
348 2562 621803 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชราภรณ์ แขกพงศ์ CHR,CPN,CPN Inactive
349 2562 621804 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนคูเต่าวิทยา หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งทิวา ตัญจะโร CHR,CPN,CPN Inactive
350 2562 621805 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดหูแร่ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ บัวเพชร CHR,CPN Inactive
351 2562 621901 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพิกา สุนทรภพ CPN,CPN,CPN Inactive
352 2562 621902 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ชลชัช ชัยชนะ CPN,CPN,CPN Inactive
353 2562 621903 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางกระบือ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา คงกำไร CPN,CPN,CPN Inactive
354 2562 621904 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปฏิมากร ลักษณาวิวัฒน์ CPN,CPN,CPN Inactive
355 2562 621905 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ศาสตรา ราชบุตร CPN,CPN,CPN Inactive
356 2562 622001 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภกร ภู่ทอง CPN,CFR,CPN Inactive
357 2562 622002 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มนทกานต์ นาคสัน CPN,CFR,CPN Inactive
358 2562 622003 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุมน ทองสุข CPN,CFR,CPN Inactive
359 2562 622004 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ดาราวดี เลียดอินทร์ CPN,CPN,CPN Inactive
360 2562 622005 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธันวา พลเกลี้ยง CPN,CFR,CPN Inactive
361 2562 622101 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. อภิรักษ์ เมืองบุญ CPN,CPN,CPN Inactive
362 2562 622102 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดสมหวัง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. มารตรี เริ่มฤกษ์ CPN,CPN,CPN Inactive
363 2562 622103 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวรรณ ทิพย์บรรพต CPN,SSP,CPN Inactive
364 2562 622104 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดสมหวัง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ภูวฤทธิ์ วิชัยดิษฐ CPN,SSP,CRG Inactive
365 2562 622105 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สิริรัตน์ พิมพ์นาแซง CPN Inactive
366 2562 622201 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนน้ำผุด ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อรวิภา หนูเหมือน COL,CPN,CPN Inactive
367 2562 622202 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สายฝน รงค์ดำ COL,CPN,CPN Inactive
368 2562 622203 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดนานอน ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธาวิน ชูสังข์ COL,CFR,CPN Inactive
369 2562 622204 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดปากเมง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตนาวดี จันทร์เกิด COL,CFR,CRG Inactive
370 2562 622205 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดปากเมง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อลันดา ทองชะนะ COL,CPN,CPN Inactive
371 2562 622401 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ปนัดดา เสาร์เปรีย COL,CFR Inactive
372 2562 622402 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ กิ่งวิชิต COL,CPN,CPN Inactive
373 2562 622403 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พฤกษา คำจาย COL,CFR,CRG Inactive
374 2562 622404 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ศรีเพชร บัญดิษรัมย์ COL,CFR,CPN Inactive
375 2562 622405 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ธารารัตน์ ศรีสงคราม COL,CPN,CPN Inactive
376 2562 622501 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุขแสวง CPN,CFR,CPN Inactive
377 2562 622502 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กชกร มัชปาโต CPN,CFR,CPN Inactive
378 2562 622503 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพรรณี วิชาลี CPN,CFR,CPN Inactive
379 2562 622504 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. นราธร ซ้ายโฮง CPN,CFR, CRG Inactive
380 2562 622505 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ภูวนาถ สุขเขียว CPN,CPN,CPN Inactive
381 2562 622506 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐณิชา อดทน CPN,CFR, CRG Inactive
382 2562 622601 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ธนบดี ฤทธิ์อนันต์ชัย CPN,CFR, CRG Inactive
383 2562 622602 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ศศิวิมล อินมั่น CPN,CPN,CPN Inactive
384 2562 622603 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ฑิฆัมพร แสนทวีสุข CPN,CFR, CRG Inactive
385 2562 622604 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพะไล นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. ชัชชัย เจียนมะเริง CPN,CFR, CRG Inactive
386 2562 622605 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. พรพิมล นาราษฎร์ CPN,CFR,CPN Inactive
387 2562 622606 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช., ปวส., มัธยมศึกษา น.ส. ศิริประภา อินชำนาญ RBS, CPN, CMG, CPN, CPN Active
388 2562 622607 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. กชวรรณ พึ่งกิ่ง RBS Inactive
389 2562 622608 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. สุทธินันท์ ช่อประพันธ์ RBS,CPN,CPN Inactive
390 2562 622609 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา, ปวช., มัธยมศึกษา นาย สิทธิชัย เบิกครบุรี RBS, CPN, CPN, CMG, CPN, CPN Active
391 2562 622610 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กวินทิพย์ อ๊อดจังหรีด RBS, CPN, CPN, CMG, CMG Active
392 2562 622611 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. นฤพร ผ่องนานารถ RBS Inactive
393 2562 622612 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา สุนทอง RBS,CPN Inactive
394 2562 622613 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช., มัธยมศึกษา น.ส. ชนาภา ชมกิ่ง RBS, CPN, CPN, CPN, CPN Inactive
395 2562 622614 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณภัทร์ทิชา พจน์กิ่ง RBS, CPN, CPN, CMG, CMG Inactive
396 2562 622615 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ RBS,CPN,CPN Inactive
397 2562 622616 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. หนึ่งธิดา ฟักโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
398 2562 622617 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กวิตา ฉ่องสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
399 2562 622618 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. จิระพัฒน์ เพียงโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
400 2562 622619 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ณัฐดนัย เลาสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
401 2562 622620 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พาขวัญ วิเศษโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
402 2562 622621 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พฤชัย กฤษณะสุวรรณ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
403 2562 622622 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ภัทราวดี ธงกิ่ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
404 2562 622623 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. วราเมธ ฟักโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
405 2562 622624 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พีรพัฒน์ มั่งจันทึก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
406 2562 622625 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พลากร เพียงโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
407 2562 622626 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐนิช นิลเพ็ชร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
408 2562 622627 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา เดิมขุนทด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
409 2562 622628 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. พัชรพล พลอยงาม คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
410 2562 622629 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ส้มโอ ศรีภูมิ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
411 2562 622630 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐชัย อุปสร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
412 2562 622631 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วันเพ็ญ ขันโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
413 2562 622632 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลณัฐ พันธ์โคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
414 2562 622633 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. พีรณัฐ เหลืองแดง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
415 2562 622634 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. มงคล โพธิ์ขวัญ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
416 2562 622635 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วราภรณ์ นาครัตน์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
417 2562 622636 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ฉันทิศา พวงเพ็ชร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
418 2562 622701 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ปาลิตา ชาลือ RBS,CPN,CPN Inactive
419 2562 622702 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. กีรติ ไซเบิ้ล RBS,CPN,CPN Inactive
420 2562 622703 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. จำปา ตรั่นวัน RBS,CFR,CRG Inactive
421 2562 622801 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. อาทิตยา มณีโคตร RBS,CPN,CPN Inactive
422 2562 622802 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณวิษา จันทร์ศิริ RBS,CPN,CPN Inactive
423 2562 622803 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สิทธิชัย คุณแสน RBS,CFR,CPN Inactive
424 2562 622804 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ช. สรวิชญ์ นามโนรินทร์ RBS,CPN,CPN Inactive
425 2562 622805 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวดี กิตติลือชากร RBS,CPN,CPN Inactive
426 2562 622901 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภมาศ ภูมิรัง RBS,SSP,CPN Inactive
427 2562 622902 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality , ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น, มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา ดวงกุลสา SSP,SSP,CPN Inactive
428 0 622903 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อัญชลี ชาวประชา CPN,CPN,CPN Inactive
429 2562 622904 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สิริลักษณ์ จันทร์อ่อน CPN,CPN,CPN Inactive
430 2562 622905 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุนิสา สิงห์กัน CPN,CPN,CPN Inactive
431 2562 623001 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. วรารินทร์ โพธิ์สาธิ RBS,SSP,CPN Inactive
432 2562 623002 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. เสาวลักษณ์ คิดกล้า RBS,CPN,CPN Inactive
433 2562 623003 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. นภา บุญสมาน RBS,CPN,CPN Inactive
434 2562 623004 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกวัด สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. คมชาญ โสมาพูน RBS,CPN,CPN Inactive
435 2562 623005 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุพรรษา รัตนวงษ์ RBS,CPN,CPN Inactive
436 2562 623101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารีนุกูล 2 อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. มัณฑนา สดชื่น RBS,CPN,CPN Inactive
437 2562 623102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ขนิษฐา โลเด RBS,SSP,CPN Inactive
438 2562 623103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. นวลศิริ ผ่องใส RBS,CPN,CPN Inactive
439 2562 623104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเมืองอุบล อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ณัฐณิชา บุญครอง RBS,CPN,CPN Inactive
440 2562 623105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. พจนเวทย์ วงศ์สุทธิ์ RBS,CPN,CPN Inactive
441 2562 623201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุภัชญา สีหานาวี CHR,CPN,CPN Inactive
442 2562 623202 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สโรชา สงเสน CHR,CPN,CPN Inactive
443 2562 623203 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. วุฒิชัย น้อยแวงพิมพ์ CHR,CPN,CPN Inactive
444 2562 623204 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. หนึ่งธิดา อินชู CHR,SSP,CPN Inactive
445 2562 623205 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ ชมภูพาน CHR Inactive
446 2562 623206 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช., ปวส. น.ส. สุนิษา งามดี CPN, CPN, CPN, CPN, CPN Inactive
447 2562 623207 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สิรินยา ห่อหุ้มดี CPN,CPN,CPN Inactive
448 2562 623208 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กนกวรรณ ชื่นชม CPN,CPN,CPN Inactive
449 2562 623209 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พัณฑิตา เลิศลอย CPN,CPN,CPN Inactive
450 2562 623210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. จิรารัตน์ โพธิ์วงค์ CPN,CPN,CPN Inactive
451 2562 623211 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กัณนิกา คุรุบาสี CPN,CPN,CPN Inactive
452 2562 623212 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พัชรินทร์ คำไทย CPN,CPN,CPN Inactive
453 2562 623213 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ชุติมา สัตย์ธรรม CPN,CPN,CPN Inactive
454 2562 623214 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กนกวรรณ จันทะผล CPN,CPN,CPN Inactive
455 2562 623215 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สุปรีญา เครืออยู่ CPN,CPN,CPN Inactive
456 2562 623216 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. สมใจ สมมี CHR,CPN Inactive
457 2562 623217 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ยศวีร์ มาตย์ผล CHR,CPN Inactive
458 2562 623218 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. มาริสา หมื่นรัตน์ CHR,CPN Inactive
459 2562 623219 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ลักษิกา พุ่มจันทร์ CHR,CPN Inactive
460 2562 623220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย จักรกฤษณ์ ดอนฉิมพลู CHR,CPN Inactive
461 2562 623221 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อรอนงค์ แซ่มุก RBS,CPN Inactive
462 2562 623222 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ชลธิชา นามวงษ์ RBS,CPN Inactive
463 2562 623223 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อานนท์ คำชลธาร์ RBS,CPN Inactive
464 2562 623224 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. สุดธิดา แสงเพชร RBS,CPN Inactive
465 2562 623225 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อนิรุทธ์ ศรีเชียงสา RBS,CPN Inactive
466 2562 623226 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดลญา เตชะแก้ว RBS Inactive
467 2562 623227 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. สราวุฒิ โพธิ์แสง RBS,CPN,CPN Inactive
468 2562 623228 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. อุทัย สีพันนา RBS,CPN,CPN Inactive
469 2562 623229 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรทิพย์ เข็มงามดี RBS,CPN,CPN Inactive
470 2562 623230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณพร RBS,CPN,CPN Inactive
471 2562 623231 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชณาณา รอดแก้ว RBS, CPN, CPN, CTD, CTD Active
472 2562 623232 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. วนิษา สมานวงศ์ RBS, CPN, CPN, CTD, CTD Active
473 2562 623233 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. สุวรรณา บำรุงภักดี RBS,CPN,CPN Inactive
474 2562 623234 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ปลิตา เพียงงาม RBS, CPN, CPN, CTD Inactive
475 2562 623235 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ธนดล เจริญใจ RBS, CPN, CPN, CTD Inactive
476 2562 623301 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. วรรณิสา ถวิตหวล CHR,CFR,CPN Inactive
477 2562 623302 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. แสงดาว จะอู CHR,CPN,CPN Inactive
478 2562 623303 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. อาแพรว เยซอ CHR,CPN,CPN Inactive
479 2562 623304 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ณพวดี อินไชยสา CHR,CPN,CPN Inactive
480 2562 623305 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ปรียานุช ปาเวียงมูล CHR Inactive
481 2562 623401 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. อุเทน เตจ๊ะปิตุ CHR,CFR,CRG Inactive
482 2562 623402 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. วานิสสา เครือสอน CHR,CPN,CPN Inactive
483 2562 623403 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุทธิดา แยลู่กู่ CHR Inactive
484 2562 623404 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. พิมพ์ชนก สิงหรา CHR,CFR,CPN Inactive
485 2562 623405 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภวานี มโนมัย CHR Inactive
486 2562 623501 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ธัญญามาศ สุขปวง CHR,SSP,CRG Inactive
487 2562 623502 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. เพชรภกาน คำเคียบ CHR,SSP,CPN Inactive
488 2562 623503 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ศุภโชค จามรี CHR,SSP,CPN Inactive
489 2562 623504 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ภานุพงษ์ สีน้ำเงิน CHR,SSP,CPN Inactive
490 2562 623505 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. พัชรีภรณ์ คำน้อย CHR,SSP,CPN Inactive
491 2562 623601 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. เทวิกา พนากุล CHR,CFR,CRG Inactive
492 2562 623602 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จินตภา จารุพนาลี CHR Inactive
493 2562 623603 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ณัฐวดี คีรีมาศอภิรักษ์ CHR,CPN,CPN Inactive
494 2562 623604 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กาษา ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. จีรนันท์ ลังกาวงษ์ CHR,CFR,CRG Inactive
495 2562 623605 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ไอรดา ใจยอด CHR,CPN,CPN Inactive
496 2562 623701 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพุทธชินราช พิทยา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. มีนา บินและ CPN,CFR, CRG Inactive
497 2562 623702 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ศิริสุดา เกียรติคุณ CPN,CPN,CPN Inactive
498 2562 623703 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวังคู้น้ำศึกษา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. แสงดาว สายหยุด CPN,CFR, CRG Inactive
499 2562 623704 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวังคู้น้ำศึกษา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุภาพร ใจสมัคร CPN,CPN,CPN Inactive
500 2562 623705 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. เมษา ดีชุ่ม CPN,CPN,CPN Inactive
501 2562 623801 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ฐิติกร ใจเย็น CHR,CPN,CPN Inactive
502 2562 623802 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ปณาลี เภตรา CHR,CPN,CPN Inactive
503 2562 623803 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. จันธิดา มาวิเลิศ CHR,CFR,CRG Inactive
504 2562 623804 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ชัญญานุช ใฝ่จิตต์ CHR,CPN,CPN Inactive
505 2562 623805 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กา พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. อนัญญา แซ่จ๋าว CHR,CPN,CPN Inactive
506 2562 623901 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ขวัญทวี เพ็งอ่วม CHR,CFR,CPN Inactive
507 2562 623902 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเมธีพิทยา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ภาวิดา สว่างเมฆ CHR,CFR,CPN Inactive
508 2562 623903 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. พัชราภรณ์ ถนอมชีพ CHR,CPN,CPN Inactive
509 2562 623904 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ศุภกร คงเมือง CHR,CPN,CPN Inactive
510 2562 623905 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุนันทา ภาชนะปรีดา CHR,CPN,CPN Inactive
511 2562 624001 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. มนตรี หมั่นเขตกิจ CHR,CPN,CPN Inactive
512 2562 624002 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทรงธรรม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ดุษฎี พันธ์มนตรี CHR,CFR,CPN Inactive
513 2562 624003 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. จิรวัฒน์ รุ่งสกุล CHR,CFR,CRG Inactive
514 2562 624004 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ลีลาวดี กสิกรรม CHR,CPN,CPN Inactive
515 2562 624005 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ฐิราราช สมานทรัพย์ CHR,CPN,CPN Inactive
516 2562 624101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. อภิวัฒน์ กระแสกุล CHR,CFR,CPN Inactive
517 2562 624102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ชัญญารัตน์ พูนขุนทด CHR,CFR Inactive
518 2562 624103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ธัญญาเรศ ดำรงค์เชื้อ CHR,CPN,CPN Inactive
519 2562 624104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ปวิชญา เวียงอินทร์ CHR,CFR,CPN Inactive
520 2562 624105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาฝายวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. พิราพร ตวนชัยภูมิ CHR,CPN,CPN Inactive
521 2562 624201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์ Centrality ทุนความสามารถพิเศษ / อื่นๆ มัธยมปลาย ชมรมหุ่นยนต์ PWB Active
522 621506 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก ชลบุรี Centrality ทุนความสามารถพิเศษ / อื่นๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา CPN Inactive
523 2564 643511 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. จิรัฎฐ์ ใจฉกรรจ์ CPN, CPN, CTD Active
524 2564 640102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ตะวัน ทองศรี CPN, CPN, CPN Inactive
525 2564 640103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. มงคล เลาะไธสง CPN, CPN, CPN Inactive
526 2564 640104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อัญมณี ผลจันทร์ CPN, CPN, CPN Inactive
527 2564 640105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฮาวา มะตัง CPN, CPN, CPN Inactive
528 2564 640106 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปาณิตา แดงทองดี CPN, CPN, CPN Inactive
529 2564 640107 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภูมวารี เซ็นพานิช CPN, CPN, CPN Inactive
530 2564 640108 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สิทธิโชค แซ่จู CPN, CPN, CPN Inactive
531 2564 640109 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สทานันท์ แล้วกระโทก CPN, CPN, CPN Inactive
532 2564 640110 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรรณกาญจน์ แสงแก้ว CPN, CPN, CPN Inactive
533 2564 643512 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. กมล ลุงติ คุณชญาภา, CMG, CFR Active
534 2564 643513 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ชัชพงศ์ แสงทอง คุณชญาภา, CMG, CFR Active
535 2564 643514 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. จันจิรา คุณชญาภา, CMG Active
536 2564 643515 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. กฤษณะพงษ์ แจ่มวิจิตรเวช คุณชญาภา, CMG Active
537 2564 643516 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. พิชญธิดา ผลจันทร์ คุณชญาภา Inactive
538 2564 643517 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. อรอุมา คุณชญาภา, CMG Active
539 2564 643518 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. พัทธนันท์ ฉัตรวรรณจักร คุณชญาภา, CMG Inactive
540 2564 643519 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ปฏิภาณ ชื่นสว่าง คุณชญาภา, CMG Inactive
541 2564 643520 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ปิยพร นันตา คุณชญาภา, CMG Inactive
542 2564 643521 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ชินรัตน์ บัวปัน คุณชญาภา Inactive
543 2564 643338 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ โพธิ์ผาง คุณชญาภา, CTD, CTD Inactive
544 2564 643339 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิราภรณ์ โนนทัน คุณชญาภา, CTD, CTD Inactive
545 2565 650101 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อิทธิพร ศรีกา CPN, CPN Active
546 2565 650102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ปรวิทย์ พูลสุวรรณ CPN, CPN Active
547 2565 650103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุษญา สร้อยจิตร์ CPN, CPN Active
548 2565 650104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชาญชัย บุญสุข CPN, CPN Active
549 2565 650105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวรรณ พลายชนะ CPN, CPN Active
550 2565 650106 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศลิศตา ประจวบสุข CPN, CPN Active
551 2565 650107 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐภูมิ ศรีซองเชษฐ์ CPN, CPN Active
552 2565 650108 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชนาเมช ทุนทรัพย์ CPN, CPN Active
553 2565 650109 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฑีทายุ ประชุมพลอย CPN, CPN Active
554 2565 650110 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นพรัตน์ พันธุสุข CPN, CPN Active
555 2565 650111 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณิศา บุญเลิศ CPN, CPN Active
556 2565 650112 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิรดา ระวังกลาง CPN, CPN Active
557 2565 650113 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุรชัย เสนีวงค์ ณ อยุธยา CPN, CPN Active
558 2565 650114 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วิทวัส สอนสำเร็จ CPN, CPN Active
559 2565 650115 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ประกิต ปะรัมย์ CPN, CPN Active
560 2565 650116 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศุกลภัทร วังคีรี CPN, CPN Active
561 2565 650117 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาพันธ์ ศิริวรรณยา CPN, CPN Active
562 2565 653313 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. จารุวรรณ บรรเทาทุกข์ CPN,CPN Active
563 2565 653314 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อริยา ไชยโคตร CPN,CPN Active
564 2565 653315 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. เพชรพราว สุขประเสริฐ CPN,CPN Active
565 2565 653316 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย พีรภาส ชุมพล CPN,CPN Active
566 2565 653317 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ธเนศพล หวังดี CPN,CPN Active
567 2565 653318 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ชุติกาญจน์ ชาวดร CPN,CPN Active
568 2565 653319 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กุลณัฐ เกตุจันทร์ CPN,CPN Active
569 2565 653320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อิสรา ด้วงไผ่ CPN,CPN Active
570 2565 653321 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อังค์สุฎา พฤฒิสาร CPN Inactive
571 2565 653322 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย วิทู ไชยนิตย์ CPN,CPN Inactive
572 2565 653323 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พิมพ์รดา ตินนัง CPN,CPN Inactive
573 2565 653324 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย สิทธิกร แข็งฤทธิ์ CPN,CPN Inactive
574 2565 653325 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อริสา ศรีทาแก CPN,CPN Inactive
575 2565 653326 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย จักรพงศ์ มาชา CPN,CPN Inactive
576 2565 653327 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สาวิตรี ศรประสิทธิ์ CPN,CPN Inactive
577 2565 653328 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สุพัตรา จันพรม CPN,CPN Inactive
578 2565 653329 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. บัณฑิตา ป้องสูงเนิน CPN,CPN Inactive
579 2565 650911 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. รัชณาพร พรหมวาส CFR Active
580 2565 650912 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พฤษภา สุเสนา CFR, RBS Active
581 2565 650913 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กรรณิกา เสือบุญมี CFR, RBS Active
582 2565 650914 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. โยษิตา ไชยเสน CFR, RBS Active
583 2565 650915 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. รุจิรา มิ่งจันทึก CFR, RBS Active
584 2565 650916 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สุฑารัตน์ เกษรทอง CFR, RBS Active
585 2565 650917 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. นุชนาฏ ยิ่งกว่าชาติ CFR, RBS Active
586 2565 650918 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กรกวีร์ สนธิกุล CFR,RBS Active
587 2565 650919 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. เฟริน แซ่ลี้ CFR, RBS Active
588 2565 650920 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. วรกานต์ พวงมาลัย CFR, RBS Active
589 2565 650921 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ถาวรีย์ แสงโคตร์ CFR, CTD Inactive
590 2565 650922 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ประภัสสร กองทน CFR, CTD Inactive
591 2565 650923 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ณัฐวรรณ คำภา CFR, CTD Inactive
592 2565 650924 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย กวิศรา นวลนางแย้ม CFR, CTD Inactive
593 2565 650153 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย สุริยา อนันตทรัพย์ CFR, CTD Inactive
594 2565 652312 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ลาภนภาพร เจริญสุข CPN, RBS Active
595 2565 652314 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ณัฏฐธิดา มะสัน CPN, RBS Active
596 2565 652315 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. เพียงตะวัน แก้วยัง CPN, RBS Active
597 2565 652316 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย พรภวิษย์ แก้วอ่อน CPN Active
598 2565 652317 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย มนัสพร ด้วงมาก CPN, RBS Active
599 2565 652318 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ชานนท์ หนูทอง CPN, RBS Active
600 2565 652319 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ณัฐชนน ทองนุช CPN, RBS Active
601 2565 652320 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย อภิวัฒน์ จันทร์แย้ม CPN, RBS Active
602 2565 652321 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมปลาย นาย ศุภกฤต นวลอินทร์ CPN, RBS Active
603 2565 652322 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ณัฏฐณิชา อิ่นท่าม CPN, RBS Inactive
604 2565 652323 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. วัลยา พิชัยรัตน์ CPN, RBS Inactive
605 2565 652324 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. เบญจวรรณ รักราวี CPN, RBS Inactive
606 2565 652325 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ณิชาภัทร จันทร์สอน CPN, RBS Inactive
607 2565 652326 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย นที นุ่นขาว CPN, RBS Inactive
608 2565 652327 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย สงกรานต์ วิโนทัย CPN, RBS Inactive
609 2565 652328 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ธนดล เครือแก้ว CPN, RBS Inactive
610 2565 652329 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย นันทวัช นิลระตะ CPN, RBS Inactive
611 2565 652330 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ธราธร อาสนา CPN, RBS Inactive
612 2565 652331 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย นนท์ปวิช กลับเกลี้ยง CPN, RBS Inactive
613 2565 652711 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ศราวุธ พังพรพรมราช CPN Inactive
614 2565 650178 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ปรัญชัย พิมเคน CPN Active
615 2565 650179 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ชยากร สีหาบุตร CPN,CPN Active
616 2565 652714 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย กนกรัตน์ วชิระไพโรจน์ CPN,CPN Active
617 2565 650181 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อัฒราตรี ปุราณรัมย์ CPN Active
618 2565 652716 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ณัฐวุฒน์ ชดพรมราช CPN,CPN Active
619 2565 652717 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พิมพ์ชนก ฝอยพรมราช CPN,CPN Active
620 2565 652718 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. โสรยา เคียนพรมราช CPN,CPN Active
621 2565 652719 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ถาวรีย์ เคราะกิ่ง CPN,CPN Active
622 2565 652720 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย วิรัช อินทร์สูงเนิน CPN,CPN Inactive
623 2565 652721 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย รพีภัทร ยอดมุก CPN,CPN Inactive
624 2565 652722 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ปรัชญา บุญถนอม CPN,CPN Inactive
625 2565 652723 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย วชิรวิทย์ พันธ์สระน้อย CPN,CPN Inactive
626 2565 652724 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ภัชนิดา ฉัตรช้อยครบุรี CPN,CPN Inactive
627 2565 652725 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ณัฐพล แสพลกรัง CPN,CPN Inactive
628 2565 652726 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย อมรเทพ แก้วทะเล CPN,CPN Inactive
629 2565 650193 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. วรินธร รัศมี CPN,CPN Inactive
630 2565 652728 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา น.ส. ปติณญา กออำไพ CPN,CPN Inactive
631 2565 652729 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พรพิพัฒน์ เที่ยงจะโปะ CPN,CPN Inactive
632 2565 653211 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา น.ส. ฐิตาภรณ์ พันธ์เพ็ง CPN, CFR Active
633 2565 653212 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย ธนกฤต เขียวพอ CPN, CFR Active
634 2565 653213 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สวนีย์ แซ่จาง CPN,CFR Active
635 2565 653214 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. เอมิกา ชุ่มวิจารณ์ CPN, CFR Active
636 2565 653215 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ศุจินธรา โคตรคันธา CPN, CFR Active
637 2565 650201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นันทพงษ์ พาดี CPN, CPN Active
638 2565 653217 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย นันทวัธน์ บุตรดี CPN, CFR Active
639 2565 653218 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กัญญาภัทร สืบทรัพย์ CPN, CFR Active
640 2565 653219 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย จิตติพัฒน์ แสนทวีสุข CPN, CFR Active
641 2565 653220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กันยกร นาครินทร์ CPN, CFR Active
642 2565 653221 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ศิริวิมล แสงกล้า CPN,CFR Inactive
643 2565 650207 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. วิลาสินี ศรีสงวนวิลาส CPN,CFR Active
644 2565 653223 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อัสลัน สุ่ยหล้า CPN,CFR Active
645 2565 653224 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ณัฐปราย์ รฐาธนินเจริญกิจ CPN,CFR Active
646 2565 653225 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ศศิประภา นามเกษ CPN,CFR Inactive
647 2565 653226 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อารยา ทาบทอง CPN, CFR Inactive
648 2565 653227 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อุไรวรรณ พันธ์วงศ์ CPN, CFR Inactive
649 2565 653228 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. อัสมี บันนา CPN, CFR Inactive
650 2565 653229 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ภูริชญา ไชยหงษ์คำ CPN, CFR Inactive
651 2565 653230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย พัทยา สีมอม CPN, CFR Inactive
652 2565 653511 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อนุสรณ์ สมุ่ย CMG, CPN Active
653 2565 653512 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย มิถุนา ศรีนิยม CMG, CPN Active
654 2565 653513 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย ธีรภัทร์ ธรรมแสง CMG, CPN Active
655 2565 653514 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย การิน ถิ่นเจริญ CMG, CPN Active
656 2565 653515 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย ชนินทรื สีน้ำคำ CMG, CPN Active
657 2565 653516 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. คำโหย่ง ลุงอ่อง CMG, CPN Active
658 2565 653517 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย แทนคุณ วันอ้น CMG, CPN Active
659 2565 653518 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย วิวิศน์ ศักดิ์ศรีธรรม CMG, CPN Active
660 2565 653519 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย ทวีรัฐ ธรรมเฮิง CMG, CPN Active
661 2565 653520 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย นพดล ต้า CMG, CPN Active
662 2565 653521 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย วริทธิ์ มหิตธิ CMG Inactive
663 2565 653522 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย พีระทรรศน์ แซ่ว้าง CMG Inactive
664 2565 653523 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. คำผ่อง ลุงชาญ CMG, CPN Inactive
665 2565 653524 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย จักรินทร จันทร์ซ้าย CMG, CPN Inactive
666 2565 653525 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. แพรพลอย เทียนประภาสิทธิ์ CMG, CPN Inactive
667 2565 653526 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย สุนทร ภู่พงหิรัญ CMG, CPN Inactive
668 2565 653527 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย เพชรภิสุทธ์ แซวหลี CMG, CPN Inactive
669 2565 653528 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย สมศักดิ์ จะเคอ CMG, CPN Inactive
670 2565 653529 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. จิตกันยา ทองจิตร์ CMG, CPN Inactive
671 2565 653530 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย เคอ ลุงทราย CMG, CPN Inactive
672 2565 653531 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. นิชา จงนะ CTD,CFR Active
673 2565 653532 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. กานดากร แซ่วะ CTD,CFR Active
674 2565 653533 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ธนัชชา ลุงกอน CTD,CFR Active
675 2565 653534 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. แอน เผ่าพงศ์ CTD,CFR Active
676 2565 653535 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ฝนคำ แสงทอง CTD Inactive
677 2565 653536 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ณิชา จินะ CTD,CFR Active
678 2565 653537 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ขวัญชนก เชอมือ CTD,CFR Active
679 2565 653538 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ดวงดาว จูเปาะ CTD,CFR Active
680 2565 653539 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พัชรินทร์ ภิญโญกุลยศยิ่ง CTD,CFR Active
681 2565 653540 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. สิรินทิพย์ พลฤทธิ์ CTD,CFR Active
682 2565 653541 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. น้ำผึ้ง ลุงทุน CTD,CMG Inactive
683 2565 653542 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. นาย สมภพ ฐิตินันท์ CTD,CMG Inactive
684 2565 653543 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. จำหลู่ ลุงปั่น CTD, CMG Inactive
685 2565 653544 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พนิดา นายบุญ CTD, CMG Inactive
686 2565 650250 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. ยุ่น นูน CTD Active
687 2565 653546 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. น.ส. สุชาดา แซ่วื่อ CTD, CMG Inactive
688 2565 653547 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อเนสสา อุณเวทย์วานิช CTD, CMG Inactive
689 2565 653548 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. อรุณรุ่ง พูลเกษม CTD, CMG Inactive
690 2565 653549 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. พอฤทัย วนาสมบูรณ์ CTD, CMG Inactive
691 2565 653550 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. ปราณี บุญมี CTD, CMG Inactive
692 2565 650256 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวช. น.ส. มะลิ คำปัน CTD Active
693 2565 650927 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องเกียรติ คำเจียง คุณชญาภา, CMG Active
694 2565 650259 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. คุณาธิป ตรีเนตร คุณชญาภา Active
695 2565 650929 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ชยมงคล แก้วเกลี้ยง คุณชญาภา, CMG Active
696 2565 650930 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐพล ประเสริฐ คุณชญาภา, CMG Active
697 2565 650931 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกฤต ใจตา คุณชญาภา, CMG Active
698 2565 650932 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. พันธกาน อนะมาน คุณชญาภา, CMG Active
699 2565 650933 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรชิตา พวงดาวเรือง คุณชญาภา, CMG Active
700 2565 650934 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรการนต์ อินธิกาย คุณชญาภา Inactive
701 2565 650935 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ด.ญ. สุมิตรา เหล่าคนค้า คุณชญาภา Inactive
702 2565 650936 ภาคกลาง กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. หัทธนา เดชพล คุณชญาภา, CMG Active
703 2565 652730 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. รัฐภูมิ ปานบุญลือ คุณชญาภา, CMG Active
704 2565 652731 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. วรเวช ตอสูงนิน คุณชญาภา, CMG Active
705 2565 652732 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ศรศิลป์ สุขใส คุณชญาภา, CMG Active
706 2565 652733 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. กิตติญาภา ปีบกระโทก คุณชญาภา Inactive
707 2565 652734 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. จารุวรรณ พูลกิ่ง คุณชญาภา, CMG Active
708 2565 652735 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนานันท์ โคกกิ่ง คุณชญาภา, CMG Active
709 2565 650274 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชชา แชกระโทก คุณชญาภา Active
710 2565 652737 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดารัตน์ มวญจะบก คุณชญาภา Inactive
711 2565 652738 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรทิวา วงษ์สิงห์ คุณชญาภา, CMG Active
712 2565 652739 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัฒน์ตรา อาบสันเทียะ คุณชญาภา, CMG Active
713 2565 653331 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. วลิตา ไวจำปา คุณชญาภา, CTD Active
714 2565 653332 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชานันท์ โพธิ์ผาง คุณชญาภา, CTD Active
715 2565 653333 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อุในบรรณ์ คุณชญาภา, CTD Active
716 2565 653334 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. อเนก นนท์ตานอก คุณชญาภา, CTD Active
717 2565 653335 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ธวัชชัย อ่อนคง คุณชญาภา, CTD Active
718 2565 653336 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ทินกร รักสุจริต คุณชญาภา, CTD Active
719 2565 653337 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรรถนีย์ วงษ์สีหา คุณชญาภา, CTD Active
720 2565 653338 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภัทรตรา กัณหาทอง คุณชญาภา, CTD Active
721 2565 653339 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุจิตรา อัมพวา คุณชญาภา, CTD Active
722 2565 653340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภเดช อินทะมุข คุณชญาภา, CTD Active
723 2565 652341 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนาศร ทิพอักษร คุณชญาภา Active
724 2565 652333 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ชัยณรงค์ คงเพชร คุณชญาภา Inactive
725 2565 652334 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญชนก สีคง คุณชญาภา, CMG Active
726 2565 650292 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. ศศิชา คงบัน คุณชญาภา Active
727 2565 652336 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. วรเมธ อ่อนช่วย คุณชญาภา Active
728 2565 652337 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. พีรภัทร มงคลรัตนมณี คุณชญาภา Inactive
729 2565 652339 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลนันท์ เกตุประกอบ คุณชญาภา Active
730 2565 652340 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. สรณ์สิริ ช่วยหนูจันทร์ คุณชญาภา Active
731 2563 633601 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ด.ช. สมศักดิ์ ลีนันชัชวาลชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
732 2563 630105 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สุนันทา นาแก้ว คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
733 2563 630106 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กัลยรัตน์ เล่าวิริยะธนชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
734 2563 630107 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อภิชญา แซ่ลี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
735 2563 630108 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ชัยเจริญ ลีนันชัชวาลชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
736 2563 630109 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ปภาวินท์ จะสือ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
737 2563 630110 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พัชรี แลป่าย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
738 2563 630111 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. จุฑาธิป ไอ่หลา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
739 2563 630112 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กันยารัตน์ จะมูแสน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
740 2563 630113 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พรชนันท์ จะมี่ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
741 2563 630114 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สุธินันท์ ยอดมณีบรรพต คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
742 2563 630115 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อารียา แซ่ระย้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
743 2563 630116 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ศุภิสร ธนาวุฒิชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
744 2563 630117 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. มยุรา แซ่ย่าง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
745 2563 630118 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อนันตยา แซ่ว้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
746 2563 630119 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ดวงใจ แซ่หลอ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
747 2563 630120 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทราภรณ์ แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
748 2563 630121 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พัชรินทร์ แซ่หวือ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
749 2563 630122 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. จิตรานุช แซ่หว้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
750 2563 630123 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ดารา แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
751 2563 630124 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรณัชช์ บุญภา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
752 2563 630125 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. หทัยชนก ศรีชัยมูล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
753 2563 630126 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ลักษมี เสริญศรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
754 2563 630127 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. วรรณกานต์ ศรีชัยมูล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
755 2563 630128 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ภูชิพัฒน์ ซ่อนหา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
756 2563 630129 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพรรณ คีรีมาศอภิรักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
757 2563 630130 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. กชกร กระสินธุ์อภิรักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
758 2563 630131 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วารุณี คงคาอภิรักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
759 2563 630132 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. นภารัตน์ คีรีมาศอนุรักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
760 2563 630133 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ธีรพร เด่นยอดคีรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
761 2563 630134 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. วิภา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
762 2563 630135 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. สนทยา หทัยพะกา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
763 2563 630136 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ศรัญณ์ ขันติคีรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
764 2563 630137 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนพัฒน์ รัศมีโชติกานต์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
765 2563 630138 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. วรัญญา พลอยหาญการ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
766 2563 630139 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. นิชาพร จินดาศรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
767 2563 630140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ภีรญา พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
768 2563 630141 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ปานวาด พันธ์วงศ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
769 2563 630142 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. เบ็ญจมาศ พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
770 2563 630143 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พิยดา นามวิสัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
771 2564 640201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภาวดี อรุณ CPN, CPN, CPN Inactive
772 2564 640202 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปวีณา ใช้สรอย CPN, CPN, CPN Inactive
773 2564 640203 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนวิชญ์ คงฤทธิ์ CPN, CPN, CPN Inactive
774 2564 640204 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุภัทร เนตนพ CPN, CPN, CPN Inactive
775 2564 640205 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชลประทานสงเคราะห์ นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐกานต์ โคเกิด CPN, CPN, CPN Inactive
776 2564 640206 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชลประทานสงเคราะห์ นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กีรติ กิจสุวรรณ์ CPN, CPN, CPN Inactive
777 2564 640207 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัตรา จันทร์แฉ่ง CPN, CPN, CPN Inactive
778 2564 640208 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรวลัย ศิริกุล CPN, CPN, CPN Inactive
779 2564 640209 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรพัฒน์ สัจค์ธรรม CPN, CPN, CPN Inactive
780 2564 640210 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วนิดา กอมสิน CPN, CPN, CPN Inactive
781 2564 640211 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ลี แซ่ว้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
782 2564 640212 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. เกียรติประวัติ เกษตรนพกุล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
783 2564 640213 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ระพีพัฒน์ ย่างก้าวไกล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
784 2564 640214 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. บุษกร เกษตรโสภาพันธ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
785 2564 640215 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กุลธิดา แซ่ย่าง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
786 2564 640216 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. กานติมา แซ่ลี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
787 2564 640217 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วิมล แซ่เถา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
788 2564 640218 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. รัชนี แซ่ซ่ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
789 2564 640219 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ลลิตา แซ่เถา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
790 2564 640220 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนวัฒน์ แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
791 2564 640221 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. จิตติพัฒน์ ศรีเหล่า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
792 2564 640222 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ภิมารา แรมไชยสงค์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
793 2564 640223 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ปนิตรา ศรีชัยมูล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
794 2564 640224 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. นันธิชา โสภาพร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
795 2564 640225 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พิพรรธน์ จูมพลหล้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
796 2564 640226 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องภพ โพยมวัตน์คีรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
797 2564 640227 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. พิชญสินี ชัยรุจิรา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
798 2564 640228 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกฤต อัครพะกา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
799 2564 640229 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. รัฐภูมิ บ้านนาพิไล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
800 2564 640230 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. นฤมล บุรินทร์บรรพต คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
801 2564 640231 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ทวีศักดิ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
802 2564 640232 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. น้องมุก รุ่งเรืองสกุลกิจ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
803 2564 640233 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. น้ำใส คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
804 2564 640234 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนชาติ หทัยพะกา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
805 2564 640235 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พิทักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
806 2564 640236 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อัจฉราวรรณ พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
807 2564 640237 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. วราวุธ พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
808 2564 640238 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. วรรธนะ สิมมาจารย์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
809 2564 640239 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. รวงแก้ว พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
810 2564 640240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ศักดิ์ศิริ อุ่นลอย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
811 2564 640241 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ชลธิชา นันทสกุล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
812 2564 640242 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนพัฒน์ แสนเหลียว คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
813 2564 640243 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สุจินันท์ จะอู คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
814 2564 640244 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนโชติ ถนอมจิตดี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
815 2564 640245 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. คำอ่อง ลุงหลู่ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
816 2564 640246 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตนวดี วรรณทอง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
817 2564 640247 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ปวช. นาย อาทิตย์ วัฒนา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
818 2565 640248 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. วีรเทพ ฟักโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
819 2564 640249 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. วีณา ล้งหมื่อ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
820 2564 640250 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พรชนัน จะมี่ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
821 2564 640251 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ศรารัตน์ สุวินมณี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
822 2564 640252 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สาริกา ไอ่สอ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Inactive
823 2565 650298 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ญาณภัทร พรมจารี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
824 2565 650299 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. โยธิดา เล่าวิริยะธนชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
825 2565 650300 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ชนกนันท์ แซ่ว้า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
826 2565 650301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นิสา เตาฉอ้อน CPN, CPN Active
827 2565 650302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล บ้านบางนํ้าจืด สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนโชค ประบุตรสี CPN, CPN Active
828 2565 650303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พิทักษ์ สีอ่อนดี CPN, CPN Active
829 2565 650304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เจษฏา อินจงกล CPN, CPN Active
830 2565 650305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พรพิพัฒน์ โฉมงาม CPN, CPN Active
831 2565 650306 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุดรัก สุขสวัสดิ์ CPN, CPN Active
832 2565 650307 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณนิศา คล้อยเสือ CPN, CPN Active
833 2565 650308 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติ บริบูรณ์ CPN, CPN Active
834 2565 650309 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ฐิติวัฒน์ ครรลองโอภาส คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
835 2565 650310 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. นพรุจ วัฒนศรพันธ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
836 2565 650311 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ขวัญรัตน์ แซ่โซ้ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
837 2565 650312 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ธันธิวา แซ่เล่า คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
838 2565 650313 ภาคเหนือ เหนือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม เชียงราย จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กนกรัตน์ แซ่ย่าง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
839 2565 650314 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนัช แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
840 2565 650315 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. สมปอง มงคลคีรีโรจน์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
841 2565 650316 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ไกรสร ศักดิ์เจริญชัยกุล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
842 2565 650317 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรพงศ์ แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
843 2565 650318 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. วิทวัส แซ่สง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
844 2565 650319 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. มนัสนันท์ เอกพันธ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
845 2565 650320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ผ่องไชยศรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
846 2565 650321 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฐชา ขัวตะพาน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
847 2565 650322 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพิรา แรมไชยสงค์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
848 2565 650323 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด อุดรธานี จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. นภาพร หน้าจันทึก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
849 2565 650324 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ชมพูนุช ท้องฟ้าจำเนียร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
850 2565 650325 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สุนีย์ ชฎาสอาด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
851 2565 650326 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อรจิรา บุลากรคีรี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
852 2565 650327 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ฟ้าใส คีรีมาศอภิรักษ์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
853 2565 650328 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรรัมภา การิเทพ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
854 2565 650329 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. มานี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
855 2565 650330 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. สุนันทา กนลาศกวีภาณุ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
856 2565 650331 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ศุภานัน รักษ์ขุนห้วย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
857 2565 650332 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. นฤมล วารีขุนห้วย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
858 2565 650333 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตาก จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ดาวิกา บัวกีบ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
859 2565 650334 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ปนัชชา ปินะเล คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
860 2565 650335 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฐนันท์ ทาทอง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
861 2565 650336 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ปนัดดา พวงจันทร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
862 2565 650337 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ภารดา สมหวัง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
863 2565 650338 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) สุรินทร์ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. สุภเดช สุขแก้ว คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
864 2565 650339 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ธนพล จะท้อ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
865 2565 650340 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. อภิญญาภรณ์ จะหลุ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
866 2565 650341 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กัญญาวีร์ จิตบริสุทธ์ยิ่ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
867 2565 650342 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. กรกพล สมเชาว์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
868 2565 650343 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. วายุ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
869 2563 6335001 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ศิระศิลป์ นุ่นจีน CMG Inactive
870 2563 6335002 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ณัฐนนท์ จะเติง CMG Inactive
871 2563 6335003 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ต้น CMG Inactive
872 2563 6335004 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ศิรพัฒน์ รักถิ่นลำเนาไพร CMG Inactive
873 2563 6335005 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ศุภปัญญา นันทพันธ์ CMG Inactive
874 2563 6335006 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. กิตติยา ศรีรักษา CMG Inactive
875 2563 6335007 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. แสงเมือง ลุงหมาด CMG Inactive
876 2563 6335008 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. อัจฉรามณี สุคำ CDS Inactive
877 2563 6335009 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. รัชชานนท์ ลุงชาย CDS Inactive
878 2563 6335010 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. เสาวภา แสงคำ CDS Inactive
879 2563 6335011 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. เบญญาพร จ่าก๊ะ CDS Inactive
880 2563 6335012 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สมฤทัย ชินสมุทร CDS Inactive
881 2563 6335013 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. กิตติธัช คงเผ่าพันธ์ CDS Inactive
882 2563 6335014 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. เจ๋ง คำนวณ CDS Inactive
883 2563 6335015 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. เทวินทร์ เตชะเลิศพนา CDS Inactive
884 2563 6335016 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. รัชนี สุรมิตร CDS Inactive
885 2563 6335017 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. รัฐกาญจน์ ตรีอินทร์ทอง CDS Inactive
886 2563 6335018 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. สิริภาพร แซ่ย่าง CDS Inactive
887 2563 6335019 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ประภากร ปวงคำ CDS Inactive
888 2563 6335020 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภาวดี สว่าง CDS Inactive
889 2563 6335021 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ธนายุทธ คำเป็ง CMG Inactive
890 2563 6335022 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ทัชธน สาหร่ายทอง CMG Inactive
891 2563 6335023 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. วัชวุฒิ บัวสุข CMG Inactive
892 2563 6335024 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สุพิชญา จันบุญเรือง CMG Inactive
893 2563 6335025 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. กฤษนัย ชัยขัติ CMG Inactive
894 2563 6335026 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สปานุช สุขใจ CMG Inactive
895 2563 6335027 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. สรยุทธ ธรรมชัย CMG Inactive
896 2563 6335028 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ปลาย ลุงยุง RBS Inactive
897 2563 6335029 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. นภัส จันทศิษฐ์ RBS Inactive
898 2563 6335030 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ญาณิศา สุขจี๋ RBS Inactive
899 2563 6335031 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. หม่องเอ เจ้าเมือง RBS Inactive
900 2563 6335032 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ชมพูนุช ละวรรณ RBS Inactive
901 2563 6335033 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ลักษณพร มูหลิ่ง RBS Inactive
902 2563 6335034 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ธนาพร นุชเทียน RBS Inactive
903 2563 6335035 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. อิงอร ลุงต๊ะ RBS Inactive
904 2563 6335036 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ราตรี นายดี RBS Inactive
905 2563 6335037 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย จอม ไพทูน RBS Inactive
906 2563 6335038 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. พิกุล น้ำจาง RBS Inactive
907 2563 6335039 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ฟ้าใส สุวรรณวงค์ RBS Inactive
908 2563 6335040 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา จารุณี ลุงหยะ RBS Inactive
909 2563 6335041 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ยสินทร CMG Inactive
910 2563 6335042 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สโรชา ลุงตา CMG Inactive
911 2563 6335043 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ปัญญาวุฒิ เพ็งถา CMG Inactive
912 2563 6335044 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ด.ญ. ชุติมา จะมู CMG Inactive
913 2563 6335045 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. น้ำตาล ลุงวิ CMG Inactive
914 2563 6335046 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. จันทร์ฉาย แก้วทรายหลง CMG Inactive
915 2563 6335047 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ปภังกร สายชล CMG Inactive
916 2563 6335048 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ประพันธ์ มงคล PWB Inactive
917 2563 6335049 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ภูสิทธิ จำรัสพนา PWB Inactive
918 2563 6335050 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สิรินทรา สมบูรณ์ชัย PWB Inactive
919 2563 6335051 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สายใจ ลุงนะ PWB Inactive
920 2563 6335052 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. วิว ลุงตี PWB Inactive
921 2563 6335053 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. กมลเพชร อินตา PWB Inactive
922 2563 6335054 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย ณัฐวุฒิ ลงต๋า PWB Inactive
923 2563 6335055 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย มล ลุงดี PWB Inactive
924 2563 6335056 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย เทพ ลุงต๊ะ PWB Inactive
925 2563 6335057 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ดนย์ คำแก้ว PWB Inactive
926 2563 6335058 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. อทิตยา ลุงหลิ่ง PWB Inactive
927 2563 6335059 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. หญิง ลุงมู PWB Inactive
928 2563 6335060 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. มงคล หมอกใหม่ PWB Inactive
929 2566 6335061 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนพร้อม, ทุนร่วมพัฒนา ปวช., มัธยมศึกษา นาย นครินทร์ บุทู CMG, CPN Active
930 2563 6335062 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ชนกนันท์ ทองชนะกูล CMG Inactive
931 2563 6335063 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. มาลีลิน สุทธนิล CMG Inactive
932 2563 6335064 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา สุภาหล้า CMG Inactive
933 2563 6335065 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิวณี ตันเกษม CMG Inactive
934 2563 6335066 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. เมษิณี เขื่อนเพชร CMG Inactive
935 2563 6335067 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัชชา บุทู CMG Inactive
936 2563 6335068 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. เกศรินทร์ ปาเวียงมูล มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
937 2563 6335069 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ภูธเนศ ดาวเงิน มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
938 2563 6335070 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ชนินทร์ สีน้ำคำ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
939 2563 6335071 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. สุชาดา คอโพ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
940 2563 6335072 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ฟ้าใส ใจเงิน มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
941 2563 6335073 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. นิติพล ปวงอูป มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
942 2563 6335074 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. อิทธิชัย สุนาอ้าย มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
943 2563 6335075 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย ชลธี คำอ้ายวงค์ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
944 2563 6335076 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย วันชนะ วอเซอ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
945 2563 6335077 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา นาย เอกพจน์ โปธิตา มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
946 2563 6335078 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรวดี บัวบาน มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
947 2563 6335079 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. มลิษา ปรางมาท มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
948 2563 6335080 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ SED ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. อัมพวรรณ วงศ์ศรี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ Inactive
949 2563 6335081 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. นนทิยา CMG Inactive
950 2563 6335082 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ธัญญษลักษณ์ ลุงยอน CMG Inactive
951 2563 6335083 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. กมลวรรธน์ ทาวนา CMG Inactive
952 2563 6335084 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. เอมอร CMG Inactive
953 2563 6335085 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. พลอย วิชัย CMG Inactive
954 2563 6335086 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สุธิดา ทิพย์ปิ่นทอง CMG Inactive
955 2563 6335087 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม, ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. รัตนากร กันทา CMG, CFR Inactive
956 2563 6335088 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. หมวย จองทุน CFR Inactive
957 2563 6335089 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. พัชรินทร์ พนาอมรชัย CFR Inactive
958 2563 6335090 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. อรนิภา น้อยสม CFR Inactive
959 2563 6335091 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. จามอู่ ลุงกอ CFR Inactive
960 2563 6335092 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ชัญญานุช ดวงไฟ CFR Inactive
961 2563 6335093 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ยศวริศ สมบูรณ์ CFR Inactive
962 2563 6335094 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. พลับพลึง สายชล CFR Inactive
963 2563 6335095 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ยอแสง ลุงจอง CFR Inactive
964 2563 6335096 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ฟ้า ลุงทุน CFR Inactive
965 2563 6335097 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ริมน้ำ แก้วนิล CFR Inactive
966 2563 6335098 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. นัฐพงษ์ ลุงคำ CFR Inactive
967 2563 6335099 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านพระนอน เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. จอมขวัญ น้อยคำ CFR Inactive
968 2563 6335101 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ธนวัฒน์ แสนเหลียว CMG Inactive
969 2563 6335102 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. นนท์นภัทร แลเซอร์ CMG Inactive
970 2563 6335103 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. คชา กันธวงค์ CMG Inactive
971 2563 6335104 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. รัชนี บุญพิชัย CMG Inactive
972 2563 6335105 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ศิริโชค ลุงจิ่ง CMG Inactive
973 2563 6335106 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. ภานุตา คะแสน CMG Inactive
974 2563 6335107 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ธนชัย จะท้อ CMG Inactive
975 2563 6335108 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ณัฐพงษ์ กาญจนจักรวาล CRC Inactive
976 2563 6335109 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. ณเดช สีจู CRC Inactive
977 2563 6335110 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. อานนท์ มาเยอะ CRC Inactive
978 2563 6335111 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. หนุ่ม คำ CRC Inactive
979 2563 6335112 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ช. กนกพล สมเชาว์ CRC Inactive
980 2563 6335113 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. กนกพร ดารี CRC Inactive
981 2563 6335114 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. พัชรี โปรหยี่ CRC Inactive
982 2563 6335115 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม ประถมศึกษา ด.ญ. สีวลี ตะโหนดนอก CRC Inactive
983 2563 6335116 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. รพีพร คำมู CRC Inactive
984 2563 6335117 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. ชัชชัย กันทวี CRC Inactive
985 2563 6335118 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม มัธยมศึกษา สุภาพร แสงคำเลา CRC Inactive
986 2563 6335119 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิการ์ บ่อแสนใจ CRC Inactive
987 2563 6335120 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ) เชียงใหม่ จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนพร้อม มัธยมศึกษา ด.ช. อัมรินทร์ รักธิตร CRC Inactive
988 2563 6335121 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. วราภรณ์ สุทรนิล CMG Inactive
989 2563 6335122 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. วันดี ลุงมู CMG Inactive
990 2563 6335123 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. ตรีชยา หลวงคำแดง CMG Inactive
991 2563 6335124 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. ศศิกานต์ แว่ว่าง CMG Inactive
992 2563 6335125 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. สุภาพร เลาย่าง CMG Inactive
993 2563 6335126 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. จัณชญา เจริญสุข CMG Inactive
994 2563 6335127 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. บัณทิตา ธรรมไทสง CMG Inactive
995 2563 6335128 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. ศิริพร แซ่ลี้ CMG Inactive
996 2563 6335129 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. พรรณธิชา โนนทิง CMG Inactive
997 2563 6335130 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. วิภา หาญเฮงธเนศ CMG Inactive
998 2563 6335131 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. นาย วัชรพล ปาระมีธง CMG Inactive
999 2563 6335132 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. นาย สรวิชญ์ บุญเสริฐ CMG Inactive
1000 2563 6335133 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. นาคือ ลาหู่ CMG Inactive
1001 2563 6335134 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. สุภัค ปัญญา CMG Inactive
1002 2563 6335135 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. นาย คัมภีร์ โพธิรอด CMG Inactive
1003 2563 6335136 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. นาย ธนกฤต คำเคล้า CMG Inactive
1004 2563 6335137 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. ชุดาภัค เหล็กจันทร์ CMG Inactive
1005 2563 6335138 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. กรณิศจินต์จุฑา แสนเต๊าะ CMG Inactive
1006 2563 6335139 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. ปรียานุช ดีอุโมงค์ CMG Inactive
1007 2563 6335140 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวช. สุพัตรา สุภาคำ CMG Inactive
1008 2563 6335141 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. เปรมวดี วงค์ประเสริฐ CMG Inactive
1009 2563 6335142 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ชาญชัย หม่อมคา CMG Inactive
1010 2563 6335143 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ศักดิ์นรินทร์ คำใจ CMG Inactive
1011 2563 6335144 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ยุทธนันท์ สุขมา CMG Inactive
1012 2563 6335145 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย เคอเหลิน ลุงคำใส CMG Inactive
1013 2563 6335146 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย จารุวิทย์ CMG Inactive
1014 2563 6335147 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ตี๋ ลุงซอนันต้ะ CMG Inactive
1015 2563 6335148 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย อัครชัย สุขสวัสดิ์ CTD Inactive
1016 2563 6335149 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ธีรัช แสงคำองค์ CTD Inactive
1017 2563 6335150 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย วัชรินทร์ มหาวรรณ์ CTD Inactive
1018 2563 6335151 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย กวีวัธน์ ยวมไพบูลย์ CTD Inactive
1019 2563 6335152 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย สุภฤกษ์ ช่างสม CTD Inactive
1020 2563 6335153 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย เกริกฤทธิ์ หล้าแก้ว CTD Inactive
1021 2563 6335154 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ปีติ ไพรอุดมเงิน CTD Inactive
1022 2563 6335155 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ชาญวิทย์ แก้วดวงดี CTD Inactive
1023 2563 6335156 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ดลวัฒน์ ดวงแก้ว CTD Inactive
1024 2563 6335157 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย จันทร์เกษม มุ่งการค้า CTD Inactive
1025 2563 6335158 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ตั้ม ลุงอ่อง CTD Inactive
1026 2563 6335159 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. นาย ทิตย์ธันวา ลำดวง CTD Inactive
1027 2563 6335160 ภาคเหนือ เหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร่วมพัฒนา ทุนพร้อม ปวส. อริสรา เรือนงาม CTD Inactive
1028 2564 640253 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย กรกฎ เหล็กพิมาย ระดมทุน Active
1029 2564 640254 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ดนุพล อินทศิริ ระดมทุน Active
1030 2564 640255 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วแวว ระดมทุน Active
1031 2564 640256 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง กัญญานัฐ ชูทอง ระดมทุน Active
1032 2564 640257 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซูรีฮะห์ มะแซ ระดมทุน Active
1033 2564 640258 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ณปภา ไมตรีกุล ระดมทุน Active
1034 2564 640259 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นิญาวดี จันทร์อ่อน ระดมทุน Active
1035 2564 640260 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ภรณ์ธิดา บุญอินทร์ ระดมทุน Active
1036 2564 640261 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มาริสา อาจสุวรรณ์ ระดมทุน Active
1037 2564 640262 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง เมทนี ลอมะ ระดมทุน Active
1038 2564 640263 ภาคใต้ ใต้ วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สายไหม นิรันดร์พุฒ ระดมทุน Active
1039 2564 640264 ภาคใต้ ใต้ บ้านกระเสาะ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรูลฟาดียา โตะเหะ ระดมทุน Active
1040 2564 640265 ภาคใต้ ใต้ บ้านกระเสาะ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อารีนา บือแน ระดมทุน Active
1041 2564 640266 ภาคใต้ ใต้ บ้านกระเสาะ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อับดุลรอฟุต มามุ ระดมทุน Active
1042 2564 640267 ภาคใต้ ใต้ บ้านตะโละไกรทอง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง บิซณา ซอ ระดมทุน Active
1043 2564 640268 ภาคใต้ ใต้ บ้านตะโละไกรทอง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรอายชา กือนิ ระดมทุน Active
1044 2564 640269 ภาคใต้ ใต้ บ้านตะโละไกรทอง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซัลวานา แม ระดมทุน Active
1045 2564 640270 ภาคใต้ ใต้ บ้านน้ำดำ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธันวา แสงสุกวาว ระดมทุน Active
1046 2564 640271 ภาคใต้ ใต้ บ้านน้ำดำ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮำหมัดซุลกิฟลี สะนิ ระดมทุน Active
1047 2564 640272 ภาคใต้ ใต้ บ้านน้ำดำ ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซีตีอาไอเสาะ โตะมูดี ระดมทุน Active
1048 2564 640273 ภาคใต้ ใต้ บ้านโลทู ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นัสรินทร์ ยางแดง ระดมทุน Active
1049 2564 640274 ภาคใต้ ใต้ บ้านโลทู ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง กีรออาตี มีซา ระดมทุน Active
1050 2564 640275 ภาคใต้ ใต้ บ้านโลทู ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฮัสนี แมแล ระดมทุน Active
1051 2564 640276 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มัยร์ซูรี รายอ ระดมทุน Active
1052 2564 640277 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟิรัณญา ปิ ระดมทุน Active
1053 2564 640278 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ซุกรอน สาเหาะ ระดมทุน Active
1054 2564 640279 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา นาย รุซลี อาหลี ระดมทุน Active
1055 2564 640280 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซูวาณี สาและ ระดมทุน Active
1056 2564 640281 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ยัสมีน ยีแวนูมา ระดมทุน Active
1057 2564 640282 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง โสไฮนี อาลี ระดมทุน Active
1058 2564 640283 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สีตีนุรฮาฟีซา เจะเฮง ระดมทุน Active
1059 2564 640284 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซีตีนูรยาฟาตี เจะแว ระดมทุน Active
1060 2564 640285 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สะดีกีน วาโมง ระดมทุน Active
1061 2564 640286 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูหมัดอฟาน ดะงา ระดมทุน Active
1062 2564 640287 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังกว้าง ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อาลีฟ ยูโซะ ระดมทุน Active
1063 2564 640288 ภาคใต้ ใต้ วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย นิซะห์รู กาเร็ง ระดมทุน Active
1064 2564 640289 ภาคใต้ ใต้ วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นาเดีย ดิเภา ระดมทุน Active
1065 2564 640290 ภาคใต้ ใต้ วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรุตัสนี ลาเต๊ะ ระดมทุน Active
1066 2564 640291 ภาคใต้ ใต้ บ้านบางทัน ปัตตานี 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรอาตีกะห์ แวกะจิ ระดมทุน Active
1067 2564 640292 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูหาหมัดรอฟีรีน เจะเฆ๊ะ ระดมทุน Active
1068 2564 640293 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรูลฮูดา สาอุ ระดมทุน Active
1069 2564 640294 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟิรดาว สาและ ระดมทุน Active
1070 2564 640295 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อานีตา หะหลี ระดมทุน Active
1071 2564 640296 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อัฟนัน อาลี ระดมทุน Active
1072 2564 640297 ภาคใต้ ใต้ บ้านราโมง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย บุลยามีน ละมาน ระดมทุน Active
1073 2564 640298 ภาคใต้ ใต้ พัฒนาบาลอ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮัมหมัดซุลฟา เจะแลกายู ระดมทุน Active
1074 2564 640299 ภาคใต้ ใต้ พัฒนาบาลอ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อารีฟีน บากา ระดมทุน Active
1075 2564 640300 ภาคใต้ ใต้ พัฒนาบาลอ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซัลวา ดาฮารี ระดมทุน Active
1076 2564 640301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ตติยะ แสงฤทธิ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1077 2564 640302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พุฒิพงศ์ นามดวง CPN, CPN, CPN Inactive
1078 2564 640303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สิริทิยากร แก้วปาน CPN, CPN, CPN Inactive
1079 2564 640304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธฤดี ดวงพิมพ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1080 2564 640305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดคลองครุ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภูริพัฒษ์ ภักดีรอด CPN, CPN, CPN Inactive
1081 2564 640306 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล บ้านอ้อมโรงหีบ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กัญจนภรณ์ ใบดำ CPN, CPN, CPN Inactive
1082 2564 640307 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล บ้านอ้อมโรงหีบ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นนทวัฒน์ แจบ้านเกาะ CPN, CPN, CPN Inactive
1083 2564 640308 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตน์วราณ์ สุขอินทร์ CPN, CPN, CPN Inactive
1084 2564 640309 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนพล พุ่มน้ำเค็ม CPN, CPN, CPN Inactive
1085 2564 640310 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปิยะมาศ แก้วนิมิตร CPN, CPN, CPN Inactive
1086 2564 640311 ภาคใต้ ใต้ กาบังพิทยาคม ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟิตรียา จาเนาะ ระดมทุน Active
1087 2564 640312 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย พรชัย ลำภา ระดมทุน Active
1088 2564 640313 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง กานต์ธิดา นันท์ธนาวุฒิ ระดมทุน Active
1089 2564 640314 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง พุธิตา อู่เงิน ระดมทุน Active
1090 2564 640315 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธรรมรัตน์ ชลารัตน์ ระดมทุน Active
1091 2564 640316 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย เศรษฐพงศ์ พยัฆพันธ์ ระดมทุน Active
1092 2564 640317 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ก่อเกียรติ ทวินันท์ ระดมทุน Active
1093 2564 640318 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ศุภากร สุขจันทร์ ระดมทุน Active
1094 2564 640319 ภาคใต้ ใต้ บ้านด่านสันติราษฎร์ ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง กรกนก แสงแก้ว ระดมทุน Active
1095 2564 640320 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อัปฮัม วานิ ระดมทุน Active
1096 2564 640321 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย กิตติภพ - ระดมทุน Active
1097 2564 640322 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย รณฤทธิ์ หนูน้อย ระดมทุน Active
1098 2564 640323 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ยัสมีย์ล่า อีแต ระดมทุน Active
1099 2564 640324 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง แอเสาะ ตาแล ระดมทุน Active
1100 2564 640325 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อัลวานี กือจิ ระดมทุน Active
1101 2564 640326 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟาตีฮะห์ ลาแซ ระดมทุน Active
1102 2564 640327 ภาคใต้ ใต้ อัยเยอร์เวง ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ต่วนมารีนี กูจิ ระดมทุน Active
1103 2564 640328 ภาคใต้ ใต้ บ้านจุโป ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง รุ่งไพลิน วิเศษเนตร ระดมทุน Active
1104 2564 640329 ภาคใต้ ใต้ บ้านจุโป ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ณัฐพล แซ่ซ่ำ ระดมทุน Active
1105 2564 640330 ภาคใต้ ใต้ บ้านจุโป ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มลธกานต์ แซ่ท่อง ระดมทุน Active
1106 2564 640331 ภาคใต้ ใต้ บ้านจุโป ยะลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อภิญญา ชูเรือง ระดมทุน Active
1107 2564 640332 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง รูวัยดา เจ๊ะแว ระดมทุน Active
1108 2564 640333 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง วานีตา ดือราแม ระดมทุน Active
1109 2564 640334 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ซูฟีการ บินมะรีเป็ง ระดมทุน Active
1110 2564 640335 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟิรดาว หาเก็ง ระดมทุน Active
1111 2564 640336 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฮานีฟา อีปง ระดมทุน Active
1112 2564 640337 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง รุสนานี เจ๊ะเงาะ ระดมทุน Active
1113 2564 640338 ภาคใต้ ใต้ ผดุงมาตร นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูซาฮัยรา อูเซ็ง ระดมทุน Active
1114 2564 640339 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อัยรินทร์ โรจนภาพงค์ ระดมทุน Active
1115 2564 640340 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรยูฮาน เจ๊ะปอ ระดมทุน Active
1116 2564 640341 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮำหมัดฟิตรี มะสาแม ระดมทุน Active
1117 2564 640342 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ซอฮีบูลมูซาฟี ดือเระ ระดมทุน Active
1118 2564 640343 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟาเดียร์ มูฮิ ระดมทุน Active
1119 2564 640344 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ลุตฟี อีแต ระดมทุน Active
1120 2564 640345 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย นัซรูดีน ดอเล๊าะ ระดมทุน Active
1121 2564 640346 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ฟีรเดาน์ ตาเย๊ะ ระดมทุน Active
1122 2564 640347 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นินัสรีน ตาเปาะโตะ ระดมทุน Active
1123 2564 640348 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อานีฟา เรียบร้อย ระดมทุน Active
1124 2564 640349 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฮัซวาณี บูละ ระดมทุน Active
1125 2564 640350 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฮารีมี เปาะเล๊าะ ระดมทุน Active
1126 2564 640351 ภาคใต้ ใต้ สวนพระยาวิทยา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรอีมาน สาเร๊ะ ระดมทุน Active
1127 2564 640352 ภาคใต้ ใต้ ราชพัฒนา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นัสรินทร์ ยุวหวิลย์ ระดมทุน Active
1128 2564 640353 ภาคใต้ ใต้ ราชพัฒนา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สุธิพงศ์ ทิพย์รักษ์ ระดมทุน Active
1129 2564 640354 ภาคใต้ ใต้ ราชพัฒนา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง วิมลยา ยุวหวิลย์ ระดมทุน Active
1130 2564 640355 ภาคใต้ ใต้ ราชพัฒนา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง น้ำเพชร ยอดละเอียด ระดมทุน Active
1131 2564 640356 ภาคใต้ ใต้ ราชพัฒนา นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สุชาดา ศรีแก้ว ระดมทุน Active
1132 2564 640357 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรดีนาร์ เจ๊ะโด ระดมทุน Active
1133 2564 640358 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ไอดะห์ หามะ ระดมทุน Active
1134 2564 640359 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อามีรุดดีน เจะแว ระดมทุน Active
1135 2564 640360 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อิหซาน สนิ ระดมทุน Active
1136 2564 640361 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อะไอเซาะฮ์ อีแต ระดมทุน Active
1137 2564 640362 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อาซีฟะห์ รอฮิง ระดมทุน Active
1138 2564 640363 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย กัมบีรอ มามุ ระดมทุน Active
1139 2564 640364 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ปฏิภาณ เบ็ญจวรรณ ระดมทุน Active
1140 2564 640365 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ฟาอีฟ บินแวมะยิ ระดมทุน Active
1141 2564 640366 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮำหมัดฟิตรอห์ ดอสะ ระดมทุน Active
1142 2564 640367 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง บุญยาพร อินน้อย ระดมทุน Active
1143 2564 640368 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อับดุลหะฟิซ ตุเร็งซา ระดมทุน Active
1144 2564 640369 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อาลิฟคาน ยูโซะ ระดมทุน Active
1145 2564 640370 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อาลีฟ บุญมาเลิศ ระดมทุน Active
1146 2564 640371 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง จินตพร มาศรี ระดมทุน Active
1147 2564 640372 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ดวงพร บุญสว่าง ระดมทุน Active
1148 2564 640373 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นัสรินทร์ อูเซ็ง ระดมทุน Active
1149 2564 640374 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ภวรัญชน์ พรหมภักดี ระดมทุน Active
1150 2564 640375 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มูรณีย์ จะมาจี ระดมทุน Active
1151 2564 640376 ภาคใต้ ใต้ นราสิกขาลัย นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อันนีต้าร์ สาราลักษณ์ ระดมทุน Active
1152 2564 640377 ภาคใต้ ใต้ พิทักษ์วิยากุมุง นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นินาตารี แลแมแน ระดมทุน Active
1153 2564 640378 ภาคใต้ ใต้ พิทักษ์วิยากุมุง นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง รุสมานี มะมิง ระดมทุน Active
1154 2564 640379 ภาคใต้ ใต้ พิทักษ์วิยากุมุง นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซัลซาบีลา มามะ ระดมทุน Active
1155 2564 640380 ภาคใต้ ใต้ พิทักษ์วิยากุมุง นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮัมหมัดฟาฮามี เจ๊ะมูดอ ระดมทุน Active
1156 2564 640381 ภาคใต้ ใต้ บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 นราธิวาส 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อาดัม สาและ ระดมทุน Active
1157 2564 640382 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ดุ้ลยาวัฒน์ เอียดหมาน ระดมทุน Active
1158 2564 640383 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธีรชาติ ดำรงเดชา ระดมทุน Active
1159 2564 640384 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สุกฤษ พลับหร่าย ระดมทุน Active
1160 2564 640385 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ไฟซอล บินอาสัน ระดมทุน Active
1161 2564 640386 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นิรามัย โต๊ะอาด ระดมทุน Active
1162 2564 640387 ภาคใต้ ใต้ บ้านม้างอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย หมัดอุเส็น หวังหลำ ระดมทุน Active
1163 2564 640388 ภาคใต้ ใต้ วัดประจ่า สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ชานุ หมัดมัน ระดมทุน Active
1164 2564 640389 ภาคใต้ ใต้ จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธนภัทร ขาวหมื่น ระดมทุน Active
1165 2564 640390 ภาคใต้ ใต้ บ้านป่าโอน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อนิรุติน์ สังฆะพันธ์ ระดมทุน Active
1166 2564 640391 ภาคใต้ ใต้ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วดีเลิศ ระดมทุน Active
1167 2564 640392 ภาคใต้ ใต้ บ้านกระอาน สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ดลอาเขต หมินเส็น ระดมทุน Active
1168 2564 640393 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังใหญ่ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อมิรดา ขุนนาพุ่ม ระดมทุน Active
1169 2564 640394 ภาคใต้ ใต้ บ้านวังใหญ่ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ธูษิฎา หมอเล็ก ระดมทุน Active
1170 2564 640395 ภาคใต้ ใต้ เทพา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นัฎฐากร จาโรจน์ยา ระดมทุน Active
1171 2564 640396 ภาคใต้ ใต้ เทพา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ปาลิตา ทอป้อ ระดมทุน Active
1172 2564 640397 ภาคใต้ ใต้ บ้านป่าเร็ด สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย เญาฮัร หลำเหล๊ะ ระดมทุน Active
1173 2564 640398 ภาคใต้ ใต้ บ้านป่าเร็ด สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สุภจิรา เอียดยอด ระดมทุน Active
1174 2564 640399 ภาคใต้ ใต้ บ้านป่าเร็ด สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธนากรณ์ หลีสลำ ระดมทุน Active
1175 2564 640400 ภาคใต้ ใต้ บ้านป่าเร็ด สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อานีตา  เจ๊ะเมาะ ระดมทุน Active
1176 2564 640401 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พิชัยยุทธ์ จันไข่ CPN, CPN, CPN Inactive
1177 2564 640402 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มุกรินทร์ บุตรน้ำเพ็ชร CPN, CPN, CPN Inactive
1178 2564 640403 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพรรษา สินสอาด CPN, CPN, CPN Inactive
1179 2564 640404 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อานุภาพ สมแสวง CPN, CPN, CPN Inactive
1180 2564 640405 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดวังน้ำขาว นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณภัทร เอกตา CPN, CPN, CPN Inactive
1181 2564 640406 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดวังน้ำขาว นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นเรศวร์ จิตมณี CPN, CPN, CPN Inactive
1182 2564 640407 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดจินดาราม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุพัฒนา ผาสุข CPN, CPN, CPN Inactive
1183 2564 640408 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดจินดาราม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิยดา ทรัพย์ประเสริฐ CPN, CPN, CPN Inactive
1184 2564 640409 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดจินดาราม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นาราทิพย์ แรมชื่น CPN, CPN, CPN Inactive
1185 2564 640410 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดจินดาราม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. หยาดณพาพร ขุนพัฒน์ CPN, CPN, CPN Inactive
1186 2564 640411 ภาคใต้ ใต้ บ้านโคกตก สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ซะห์ฮารู สาและ ระดมทุน Active
1187 2564 640412 ภาคใต้ ใต้ บ้านโคกตก สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูฮำหมัดนุรดีน สาหลัง ระดมทุน Active
1188 2564 640413 ภาคใต้ ใต้ บ้านโคกตก สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นูรฟัรฮานต์ ดอเส็ง ระดมทุน Active
1189 2564 640414 ภาคใต้ ใต้ บ้านคอลอมุดอ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ซาการียา เปาะโนะ ระดมทุน Active
1190 2564 640415 ภาคใต้ ใต้ บ้านคอลอมุดอ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย มูอัมหมัดนาอิม กาเจร์ ระดมทุน Active
1191 2564 640416 ภาคใต้ ใต้ บ้านคอลอมุดอ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฟิรดา กียะ ระดมทุน Active
1192 2564 640417 ภาคใต้ ใต้ บ้านคอลอมุดอ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อาร์ริดา ยีตรอ ระดมทุน Active
1193 2564 640418 ภาคใต้ ใต้ บ้านคอลอมุดอ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อารีชา มินสะ ระดมทุน Active
1194 2564 640419 ภาคใต้ ใต้ บ้านบาโหย สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย จักรกฤษณ์ พูลแก้ว ระดมทุน Active
1195 2564 640420 ภาคใต้ ใต้ เขาแดงกุศลวิทยา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย คุณานนต์ ดำแก้ว ระดมทุน Active
1196 2564 640421 ภาคใต้ ใต้ เขาแดงกุศลวิทยา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อัมรี เลาะมิ ระดมทุน Active
1197 2564 640422 ภาคใต้ ใต้ เขาแดงกุศลวิทยา สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธนพัต เมืองอิน ระดมทุน Active
1198 2564 640423 ภาคใต้ ใต้ บ้านเขาพระ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง วิมลลักษณ์ ทองจันทร์แก้ว ระดมทุน Active
1199 2564 640424 ภาคใต้ ใต้ บ้านเขาพระ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นภัสสร ลิ่มศรีพุทธ ระดมทุน Active
1200 2564 640425 ภาคใต้ ใต้ บ้านพระพุทธ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซูไรดา มะหมิง ระดมทุน Active
1201 2564 640426 ภาคใต้ ใต้ บ้านพระพุทธ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นุชรดี แหละโรจน์ ระดมทุน Active
1202 2564 640427 ภาคใต้ ใต้ บ้านพระพุทธ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อับดุลรอซะ อาแว ระดมทุน Active
1203 2564 640428 ภาคใต้ ใต้ บ้านปากบางนาทับ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อินยาสะ หมันเจริญ ระดมทุน Active
1204 2564 640429 ภาคใต้ ใต้ บ้านคูนายสังข์ สงขลา 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สุรนุช แก้วมุข ระดมทุน Active
1205 2564 640430 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ปัญญากร เจษฎาวงศ์ ระดมทุน Active
1206 2564 640431 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ณิชา เสรี่ ระดมทุน Active
1207 2564 640432 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย เตวิช จำปู้ ระดมทุน Active
1208 2564 640433 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย พีรพัฒน์ แซ่เลี้ยว ระดมทุน Active
1209 2564 640434 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อังคาร จะเข่อ ระดมทุน Active
1210 2564 640435 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา นางสาว วิชุดา - ระดมทุน Active
1211 2564 640436 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ปัณณพร แซ่หวัง ระดมทุน Active
1212 2564 640437 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง รุจิราพร แซ่ว้าง ระดมทุน Active
1213 2564 640438 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง นิภาพร วงค์สิน ระดมทุน Active
1214 2564 640439 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธงชัย ระดมทุน Active
1215 2564 640440 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ชมพู เชอมึชา ระดมทุน Active
1216 2564 640441 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ซุ้งซุ้ง ระดมทุน Active
1217 2564 640442 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มะต่อตาเย้ง ระดมทุน Active
1218 2564 640443 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง สิรินทรา รัตนฤดีมณีกุล ระดมทุน Active
1219 2564 640444 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อัญญารักษ์ แซ่ม้า ระดมทุน Active
1220 2564 640445 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง เอมอร พัฒนาคงสกุล ระดมทุน Active
1221 2564 640446 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย เดชา แซ่หมี ระดมทุน Active
1222 2564 640447 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธนศักดิ์ แซ่จ๋าว ระดมทุน Active
1223 2564 640448 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา นาย ธรรมภณ ใจคำ ระดมทุน Active
1224 2564 640449 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ศิริกร ปอมู ระดมทุน Active
1225 2564 640450 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สมชาย จะผือ ระดมทุน Active
1226 2564 640451 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สุธน ชมเกียรติ ระดมทุน Active
1227 2564 640452 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย แสงสุรีย์ แซ่ม้า ระดมทุน Active
1228 2564 640453 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง จินดา แซ่ม้า ระดมทุน Active
1229 2564 640454 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ณุภา แซ่หมี ระดมทุน Active
1230 2564 640455 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ธิติกานต์ โปรหยี่ ระดมทุน Active
1231 2564 640456 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ปดิวรัดา พงศ์พันธุ์พิกุล ระดมทุน Active
1232 2564 640457 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง มะลิวัลย์ กมลรัตน์ ระดมทุน Active
1233 2564 640458 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง อำไพ แสนหลวง ระดมทุน Active
1234 2564 640459 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แซ่จาง ระดมทุน Active
1235 2564 640460 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง พิมพิไล หยางขจร ระดมทุน Active
1236 2564 640461 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ธวัลวิทย์ เชอมึชา ระดมทุน Active
1237 2564 640462 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย อาทิตย์ จันสวัด ระดมทุน Active
1238 2564 640463 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย ยษกร แซ่ซู ระดมทุน Active
1239 2564 640464 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สิรภัทร์ ในแสง ระดมทุน Active
1240 2564 640465 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย สุชาติ ปอมู ระดมทุน Active
1241 2564 640466 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ปณิศา โปติ ระดมทุน Active
1242 2564 640467 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กหญิง ณิชนันท์ มาเยอะกู่ ระดมทุน Active
1243 2564 640468 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา นาย ธีรชัย จะแต๊ะ ระดมทุน Active
1244 2564 640469 ภาคเหนือ เหนือ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก 3 จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่น ทุน MGMS มัธยมศึกษา เด็กชาย วรณัฐ มาเยอะ ระดมทุน Active
1245 2562 622406 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปิยฉัตร อุสารัมย์ CPN,CPN Inactive
1246 2562 620606 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิลาสินี รู้แผน CRG,CRG Inactive
1247 2562 621306 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วิรัตน์ ปัตธิมากร CPN,CPN Inactive
1248 2562 621806 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดหูแร่ สงขลา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อาทิตยา ชุมแก้ว CPN,CPN Inactive
1249 2564 640501 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดแพรกษา สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรวรรณ ทิพย์โรจน์ CPN, CPN, CPN Inactive
1250 2564 640502 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดแพรกษา สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จินดารัตน์ อ้วนตะขบ CPN, CPN, CPN Inactive
1251 2564 640503 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อานนท์ สมศรี CPN, CPN, CPN Inactive
1252 2564 640504 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล คลองเสาธง(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดวงฤทัย ทอนชัย CPN, CPN, CPN Inactive
1253 2564 640505 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธิติวุฒิ ดีประเสริฐ CPN, CPN, CPN Inactive
1254 2564 640506 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรธิดา บุญเกลี้ยง CPN, CPN, CPN Inactive
1255 2564 640507 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดสุขกร สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นนทกานต์ หงษ์วิชัย CPN, CPN, CPN Inactive
1256 2564 640508 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดสุขกร สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฎฐ์ ชูแก้ว CPN, CPN, CPN Inactive
1257 2564 640509 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณภกมล นพรัตน์ CPN, CPN, CPN Inactive
1258 2564 640510 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กมลชนก การสมมิตร CPN, CPN, CPN Inactive
1259 2564 640601 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล คลองบางโพธิ์ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดารัตน์ มูหะหมัด CPN, CPN, CPN Inactive
1260 2564 640602 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล คลองบางโพธิ์ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. มานัส เจนกระบี่ CPN, CPN, CPN Inactive
1261 2564 640603 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล คลองบางโพธิ์ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รัชนัน มะหะหมัด CPN, CPN, CPN Inactive
1262 2564 640604 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จตุรภุช เจิมศรี CPN, CPN, CPN Inactive
1263 2564 640605 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กรวิชญ์ ศิลาขาว CPN, CPN, CPN Inactive
1264 2564 640606 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนนันท์ เกิดเพ็ชร์ CPN, CPN, CPN Inactive
1265 2564 640607 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภาดา รุ่งเรือง CPN, CPN, CPN Inactive
1266 2564 640608 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อรรถกร แสงผึ้ง CPN, CPN, CPN Inactive
1267 2564 640609 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล วัดบางพูน ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุมนรัตน์ มาทะวงศ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1268 2564 640610 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มุกมินตรา รังนก CPN, CPN, CPN Inactive
1269 2564 640701 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศักดิ์ดา มุสตาฟา CPN, CPN, CPN Inactive
1270 2564 640702 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุรวุฒิ ปิ่นภู่ CPN, CPN, CPN Inactive
1271 2564 640703 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิลาสิณี เวียงไชย CPN, CPN, CPN Inactive
1272 2564 640704 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อุษา งอกอั้น CPN, CPN, CPN Inactive
1273 2564 640705 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตตินันท์ มีเจริญ CPN, CPN, CPN Inactive
1274 2564 640706 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติ รอดมายุ CPN, CPN, CPN Inactive
1275 2564 640707 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ไตรรัตน์ พิชัยเสน CPN, CPN, CPN Inactive
1276 2564 640708 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อิริยา คาวีวงค์ CPN, CPN, CPN Inactive
1277 2564 640709 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พิษณุ กองเย็น CPN, CPN, CPN Inactive
1278 2564 640710 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก สุดินสหราษฎร์ พระนครศรีอยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สเตฟาน อาดำ CPN, CPN, CPN Inactive
1279 2564 640801 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฐานันตร์ ทรัพย์เจริญ CPN, CPN, CPN Inactive
1280 2564 640802 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดตองปุ ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นาวิน สุดสม CPN, CPN, CPN Inactive
1281 2564 640803 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. บวรลักษณ์ เณรปัญหา CPN, CPN, CPN Inactive
1282 2564 640804 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชนวีร์ บุตรเทียน CPN, CPN, CPN Inactive
1283 2564 640805 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โคกลำพานวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ดนุพล มุ่งอุ่นกลาง CPN, CPN, CPN Inactive
1284 2564 640806 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โคกลำพานวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศรัณยาพัตร วงษ์สา CPN, CPN, CPN Inactive
1285 2564 640807 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โคกลำพานวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนชลศักดิ์ โรจรัตน์ CPN, CPN, CPN Inactive
1286 2564 640808 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ จานศิลา CPN, CPN, CPN Inactive
1287 2564 640809 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุญชนก ทรัพย์ประกอบ CPN, CPN, CPN Inactive
1288 2564 640810 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนวินท์ แสงคำ CPN, CPN, CPN Inactive
1289 2564 640901 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กฤษดา อินทศร CPN, CPN, CPN Inactive
1290 2564 640902 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พลพล สนธิกุล CPN, CPN, CPN Inactive
1291 2564 640903 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรวิภา จันทะแย้ม CPN, CPN, CPN Inactive
1292 2564 640904 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วรัญญู แสงทองล้วน CPN, CPN, CPN Inactive
1293 2564 640905 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดวงพร ธงแพรศรี CPN, CPN, CPN Inactive
1294 2564 640906 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวรรณ นาคแกมแก้ว CPN, CPN, CPN Inactive
1295 2564 640907 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ CPN, CPN, CPN Inactive
1296 2564 640908 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สมโชค ดีนี CPN, CPN, CPN Inactive
1297 2564 640909 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วราภรณ์ ยาดี CPN, CPN, CPN Inactive
1298 2564 640910 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กัลยา ทองสัมฤทธิ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1299 2564 641001 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุวรรณา มอญงาม CPN, CPN, CPN Inactive
1300 2564 641002 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชภัทร สาธุพันธุ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1301 2564 641003 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวรรณ พันธุ์เอก CPN, CPN, CPN Inactive
1302 2564 641004 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สหัสโชค คงสว่าง CPN, CPN, CPN Inactive
1303 2564 641005 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พงศภัค แก้วดี CPN, CPN, CPN Inactive
1304 2564 641006 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ ฉ่ำแจ่ม CPN, CPN, CPN Inactive
1305 2564 641007 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านท่าเสด็จ สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิชานันท์ ศิริประภา CPN, CPN, CPN Inactive
1306 2564 641008 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก บ้านท่าเสด็จ สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ลักขณา จันทร์สวาท CPN, CPN, CPN Inactive
1307 2564 641009 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก รร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รรรรรร สืบตระกูล CPN, CPN, CPN Inactive
1308 2564 641010 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วัดแก้ว สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. มนทิพย์ แก้ววิชิต CPN, CPN, CPN Inactive
1309 2564 641101 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านท่าทุ่ม กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มณิภา ภู่ละมัย CPN, CPN, CPN Inactive
1310 2564 641102 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านท่าทุ่ม กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ทัตเทพ สาระสุวรรณ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1311 2564 641103 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านท่าทุ่ม กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนพล อุบลกาญจน์ CPN, CPN, CPN Inactive
1312 2564 641104 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชนะชัย เสงี่ยมศักดิ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1313 2564 641105 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วรณฐกร มีเย็น CPN, CPN, CPN Inactive
1314 2564 641106 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พุทธรักษา อุนันต์ชัย CPN, CPN, CPN Inactive
1315 2564 641107 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พุธพล บุตรดี CPN, CPN, CPN Inactive
1316 2564 641108 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านวังลาน กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ทรรศน์วรรณ กลั่นขำ CPN, CPN, CPN Inactive
1317 2564 641109 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งทิพย์วา กอแก้ว CPN, CPN, CPN Inactive
1318 2564 641110 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ทัศนัย แสงคำ CPN, CPN, CPN Inactive
1319 2564 641201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดห้วยไผ่ ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกิดทอง CPN, CPN, CPN Inactive
1320 2564 641202 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดห้วยไผ่ ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พลอยลัดดา แตงนิ่มงาม CPN, CPN, CPN Inactive
1321 2564 641203 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จิรายุทธ มณีวิหค CPN, CPN, CPN Inactive
1322 2564 641204 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรลักษณ์ โกมลหิรัญ CPN, CPN, CPN Inactive
1323 2564 641205 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อติพร ร่มโพธิ์รี CPN, CPN, CPN Inactive
1324 2564 641206 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดน้ำพุ ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธนภรณ์ ฝั้นสีดา CPN, CPN, CPN Inactive
1325 2564 641207 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธันวา จินดาเจี่ย CPN, CPN, CPN Inactive
1326 2564 641208 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดพเนินพลู ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิชญาภัค แก้วพงค์ CPN, CPN, CPN Inactive
1327 2564 641209 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดพเนินพลู ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งนภา เมฆฉาย CPN, CPN, CPN Inactive
1328 2564 641210 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดพเนินพลู ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชญาภา เจียมสุวรรณ CPN, CPN, CPN Inactive
1329 2564 641301 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาภรณ์ ภูมรา CPN, CPN, CPN Inactive
1330 2564 641302 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พัสตร์ภรณ์ สินเหลือ CPN, CPN, CPN Inactive
1331 2564 641303 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรินทร์ เหมือนอ่วม CPN, CPN, CPN Inactive
1332 2564 641304 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติภณ จอนพุ่ม CPN, CPN, CPN Inactive
1333 2564 641305 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติภพ จอนพุ่ม CPN, CPN, CPN Inactive
1334 2564 641306 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชุลีพร อินทร์เรือง CPN, CPN, CPN Inactive
1335 2564 641307 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศรัณย์กร พันธุ์ยักษ์ CPN, CPN, CPN Inactive
1336 2564 641308 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เบญจวรรณ ชอบสอน CPN, CPN, CPN Inactive
1337 2564 641309 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภัทรกร สมานมิตร CPN, CPN, CPN Inactive
1338 2564 641310 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภัสสร ร่มรื่นบุญกิจ CPN, CPN, CPN Inactive
1339 2564 641401 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พงศธร อาจกล้า CPN, CPN, CPN Inactive
1340 2564 641402 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กมลวรรณ สุขประเสริฐ CPN, CPN, CPN Inactive
1341 2564 641403 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ.