ฐานข้อมูลนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาผลการค้นหา 522 ทุน

ลำดับ ปี รหัส ภาค CPL ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเภทสถานศึกษา ประเภททุน ระดับ นักเรียน ผู้อุปการะ สถานะ
เพศ ชื่อ-นามสกุล
1 2561 610101 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กฤติพล ศรีบัวลา CPN,CDS Active
2 2561 610102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฟ้าใหม่ น้อยนาจ CPN,CDS Active
3 2561 610103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จิรพัฒน์ จันทร์ป้อง CPN,CDS Active
4 2561 610104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิมพ์ภา เอื้ออารีย์กิจกุล CPN,CDS Active
5 2561 610105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนทวีธาภิเษกบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรีรัตน์ บัวแก้ว CPN,CDS Active
6 2561 610106 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ขจรยศ ศรีประสม CPN,CPN Active
7 2561 610201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อิคคิว สุดเจริญ CPN,CDS Active
8 2561 610202 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องเกียรติ เจดีพราหมณ์ CPN,CDS Active
9 2561 610203 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวี มะเมียเมือง CPN,CDS Active
10 2561 610204 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อภินันท์ คัณทักษ์ CPN,CDS Active
11 2561 610205 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เจนจิรา พานิช CPN,CDS Active
12 2561 610206 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นันทพงศ์ เนตรแก้ว CPN,CPN Active
13 2561 610301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง) สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกกาญจน์ คำมะนิตย์ RBS,CDS Active
14 2561 610302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปริยาภรณ์ วรรณทอง RBS,CDS Active
15 2561 610303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดกระซ้าขาว สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. รัฐภูมิ ทุวิลา RBS,CDS Active
16 2561 610304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นฤภร ขวัญเรือน RBS,CDS Active
17 2561 610305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พชรพร พิมพา RBS,CTD Active
18 2561 610401 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา กรทอง COL,CDS Active
19 2561 610402 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปาหนัน ทองคำศรี COL,CDS Active
20 2561 610403 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สิทธิชัย จินดาทา COL,CDS Active
21 2561 610404 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิตสุภา ผลเพิ่ม COL,CDS Active
22 2561 610405 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จันทกานต์ โกมลวาทิน COL,CDS Active
23 2561 610501 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ยุทธนา คำป้อม COL,RBS Active
24 2561 610502 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรดา สมานสินธุ์ COL,RBS Active
25 2561 610503 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. ธานนท์ ดวงกระโทก COL,RBS Active
26 2561 610504 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รสรินทร์ มหาดไทย COL,RBS Active
27 2561 610505 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กิ่งแก้ว คำใจพูด COL,RBS Active
28 2561 610601 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เกษมสันต์ สุภีแดน RBS,RBS Active
29 2561 610602 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฐิติยา นักเกลื่อน RBS,RBS Active
30 2561 610603 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วราภรณ์ มงคลคูณ RBS,RBS Active
31 2561 610604 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุชานันท์ ธิราขันธ์ RBS,RBS Active
32 2561 610605 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรวดี ภู่มาลี RBS,RBS Active
33 2561 610701 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทรวดี เที่ยงแท้ RBS,RBS Active
34 2561 610702 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปานตา กล่ำแย้ม RBS,RBS Active
35 2561 610703 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปริญญา สีจันทะจร RBS,RBS Active
36 2561 610704 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกอร ชนะภัย RBS,RBS Active
37 2561 610705 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกภา เหล่าบุญกล่อม RBS,RBS Active
38 2561 610801 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธีรา ต่วนฤทธิ์ RBS,RBS Active
39 2561 610802 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศุภัชญา จินพละ RBS,RBS Active
40 2561 610803 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัตชา นาฬิกา RBS,RBS Active
41 2561 610804 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นฤพล หอมขจร RBS,RBS Active
42 2561 610805 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภชัย เย็นกลม RBS,RBS Active
43 2561 610901 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ช. เลิศฤทธิ์ เศวภีย์ RBS,RBS Active
44 2561 610902 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุญญาวรรณ นันทะนะ RBS,RBS Active
45 2561 610903 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เมธาพร กุลเพชรอร่าม RBS,RBS Active
46 2561 610904 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกร ชาวบ้านกร่าง RBS,RBS Active
47 2561 610905 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วงศกร สุขนารถ RBS,RBS Active
48 2561 611001 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุณยพร ภูมิสุข RBS,CTD Active
49 2561 611002 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เขมริน ไวยิ่งยุทธ์ RBS,CTD Active
50 2561 611003 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑารัตน์ แก้วบัวดี RBS,CTD Active
51 2561 611004 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนกานต์ เจ๊ะหมัด RBS,CTD Active
52 2561 611101 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิณัญธณัฏฐ์ ตันติประสพลาภ RBS,CTD Active
53 2561 611102 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนแคทรายวิทยา ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วราพร แก้วทับทิม RBS,CTD Active
54 2561 611103 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ วันนาม RBS,CTD Active
55 2561 611104 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดน้ำพุ ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปรียาพร ชมติวัง RBS,CTD Active
56 2561 611105 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรนันท์ ประสพโชค RBS,CTD Active
57 2561 611201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กฤษฎา อินทร์เรือง RBS,RBS Active
58 2561 611202 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรวัฒน์ นวมนิ่ม RBS,RBS Active
59 2561 611203 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กัญญารัตน์ ผ่องดี RBS,RBS Active
60 2561 611204 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนันภรณ์ ละอองอ่อน RBS,RBS Active
61 2561 611205 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดวงกมล แตงคำ RBS,RBS Active
62 2561 611301 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุษกร เย็นประสิทธิ์ RBS,RBS Active
63 2561 611302 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชัยพร สุวดิษฐ์ RBS,RBS Active
64 2561 611303 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อารยา อินทรสอาด RBS,RBS Active
65 2561 611304 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุมลรัตน์ จั่นเจริญ RBS,RBS Active
66 2561 611305 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม) ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรภัทร์ พุ่มมาลา RBS,RBS Active
67 2561 611401 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพ์สุชา อาชีพโกศลกุล RBS,RBS Active
68 2561 611402 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรวรรณ ใจสะอาด RBS,RBS Active
69 2561 611403 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บุญมี ด้วงชาลี RBS,RBS Active
70 2561 611404 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มาติกา สีขาว RBS,RBS Active
71 2561 611405 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. โกสุม ปาณจัณทรี RBS,RBS Active
72 2561 611501 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สิรพงศ์ หวง ประทานทิพย์พิชัย CHR,CTD Active
73 2561 611502 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วันวิสา คำพุฒ CHR,CTD Active
74 2561 611503 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนหัวถนนวิทยา ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิดาภา สนิทผล CHR,CTD Active
75 2561 611504 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านหุบบอน ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญการณ์ CHR,CTD Active
76 2561 611505 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จิตติวัฒน์ หวินสันเทียะ CHR,CTD Active
77 2561 611601 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธเนศพล น้อยชาคำ CPN,PWB Active
78 2561 611602 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านเนินหอม ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สวรรยา สุขใส CPN,PWB Active
79 2561 611603 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มณฑกานต์ ปานพงษ์ CPN,PWB Active
80 2561 611604 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อภิสรา บุญครุฑ CPN,PWB Active
81 2561 611605 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญรัตน์ เจดีย์ CPN,PWB Active
82 2561 611701 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. กนกวรรณ ขำอินทร์ CPN,PWB Active
83 2561 611702 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อนันดา บุญสวัสดิ์ CPN,PWB Active
84 2561 611703 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรอมล สุริยนต์ CPN,PWB Active
85 2561 611704 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรชนก ธูปสระน้อย CPN,PWB Active
86 2561 611705 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนนิกานต์ ตัดสมัย CPN,PWB Active
87 2561 611801 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วาคิณ มุกดา CPN,CPN Active
88 2561 611802 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑาภรณ์ ทองชูช่วย CPN Inactive
89 2561 611803 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชุติมา ศรีตะบุตร CPN,CPN Active
90 2561 611804 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดหูแร่ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เปมิกา จอมฤทธิ์ CPN,CPN Active
91 2561 611805 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐกฤษฎ์ เส้งแดง CPN,CPN Active
92 2561 611901 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณวิสา จันทะ CPN,CPN Active
93 2561 611902 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุจิตรา ชนะชัย CPN,CPN Active
94 2561 611903 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางกระบือ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชฎาธาร วุฒิบาล CPN,CPN Active
95 2561 611904 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธเนศพล สุวรรณทอง CPN,CPN Active
96 2561 611905 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กานติมา ตาเพชร CPN,CPN Active
97 2561 612001 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชุติมา บุญประเสริฐ CPN,CPN Active
98 2561 612002 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นัทญม๊ะ พูนผล CPN,CPN Active
99 2561 612003 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มะปราง งามยิ่ง CPN,CPN Active
100 2561 612004 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิวิภา นทีธร CPN,CPN Active
101 2561 612101 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนัญชิดา เจริญผล CPN,CPN Active
102 2561 612102 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดบางใบไม้ สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตติกานต์ แก้วมรกต CPN,CPN Active
103 2561 612103 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภูริรัตน์ พลจร CPN,CPN Active
104 2561 612104 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บัณฑิตา นันทา CPN,CPN Active
105 2561 612105 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวิมล บุตรสุข CPN,CPN Active
106 2561 612201 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กณวรรธน์ เมืองสิ้น CPN,CPN Active
107 2561 612202 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รพีพร จิตราวุธ CPN,CPN Active
108 2561 612203 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัศนีม เสียมไหม CPN,CPN Active
109 2561 612204 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา พลอินทร์ CPN,CPN Active
110 2561 612205 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนปริง ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. โสภิตา ไปหลง CPN,CPN Active
111 2561 612301 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชกุล กระบี่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อารยา พลเดช CHR,CHR Active
112 2561 612401 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวิณี อุ้มรัมย์ RBS,RBS Active
113 2561 612402 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เกตน์นิภา ศรีทองงาม RBS,RBS Active
114 2561 612403 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนานันท์ สิริวรรณ์ RBS,RBS Active
115 2561 612404 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโสน บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สมพร ไชยเชตต์ RBS,RBS Active
116 2561 612405 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธนพร บุริพัฒน์ RBS,RBS Active
117 2561 612501 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ขวัญสุดา แก้วลา CHR,CPN Active
118 2561 612502 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทิชา ประสานพวง CHR,CPN Active
119 2561 612503 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เสฎฐวุฒิ หิรัญพัฒนภาคิน CHR,CPN Active
120 2561 612504 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแดงน้อย ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธีรา อ้อยสิน CHR,CPN Active
121 2561 612505 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรปรียา ศิริจันทร์ CHR,CPN Active
122 2561 612506 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. คามิน ภักดีสุวรรณ CHR,CPN Active
123 2561 612602 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรุโณทัย จงจอหอ CPN,CPN Active
124 2561 612603 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอ่างห้วยยาง นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วาสนา ศิริพงษ์ CPN,CPN Active
125 2561 612604 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพะไล นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิมากาณธิ์ สิงทอน CPN,CPN Active
126 2561 612605 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปทิตตา ขำสุวรรณ CPN,CPN Active
127 2561 612606 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฐภัทร รวยสันเทียะ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
128 2561 612607 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น ด.ญ. นัฐธิชา รื่นรัมย์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
129 2561 612608 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น ด.ญ. นภัสรา โพ๊ะสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
130 2561 612609 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. พรชิตา ลมสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
131 2561 612610 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. อภิสมา ฉิมปรุ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
132 2561 612611 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น น.ส. รัตนาศิริ พันง้าว คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
133 2561 612612 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมต้น นาย ธีระวัฒน์ อนันกะศะ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
134 2561 612613 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ปวช. น.ส. ปฏิมา ศิลาโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
135 2561 612614 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ปวช. นาย ภุชงค์ กันหาชัย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
136 2561 612701 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐณิชา ทุนดี COL,RBS Active
137 2561 612702 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชรี ศรีลาฤทธิ์ COL,RBS Active
138 2561 612703 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรวรรณ สามัคคีธรรม COL,RBS Active
139 2561 612704 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุธี ทองออน COL,RBS Active
140 2561 612705 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิกา บุญวาล COL,RBS Active
141 2561 612801 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุดารัตน์ วินทะไชย COL,RBS Active
142 2561 612802 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริมล โพธิสาร COL,RBS Active
143 2561 612803 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตน์สุดา มาตรหลับเลา COL,RBS Active
144 2561 612804 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สพรั่งฟ้า บอมโคตร COL,RBS Active
145 2561 612805 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ เสนาวุธ COL,RBS Active
146 2561 612901 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ขนิษฐา ศรัทธาคลัง COL,RBS Active
147 2561 612902 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดนิตา วงศ์ไชยา COL,RBS Active
148 2561 612903 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์""" สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัสชริดา ฮังชัย COL,RBS Active
149 2561 612904 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรปรียา รัตนา COL,RBS Active
150 2561 612905 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกพร จันทรังษี COL,RBS Active
151 2561 613001 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ไปรยา เหมือนนึก COL,RBS Active
152 2561 613002 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เพชรพิสุทธิ์ ศรีสด COL,RBS Active
153 2561 613003 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกเมือง สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นุชจรี กล้านรงค์ COL,RBS Active
154 2561 613004 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บงกช สังข์นุช COL,RBS Active
155 2561 613005 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. มงคลชัย โตเหล็ก COL,RBS Active
156 2561 613101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นรีกานต์ จินาเสน CPN,CPN Active
157 2561 613102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนภูมิ หวังชื่น CPN,CPN Active
158 2561 613103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นนทวัฒน์ หงษ์กง CPN,CPN Active
159 2561 613104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กันย์สุดา หินไธสง CPN,CPN Active
160 2561 613105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนประชาสามัคคี อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปภัสสร จันทพันธ์ CPN,CPN Active
161 2561 613201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิราภัทร แก้วคำ CHR,CHR Active
162 2561 613202 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พอตะวัน อ่วมจรยิ้ม CHR,CHR Active
163 2561 613203 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองบัว อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อนุวัช จันทร์น้อย CHR,CHR Active
164 2561 613204 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านดงอุดม อุดรธานี เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิรสา สินทร CHR,CHR Active
165 2561 613205 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา อุดรธานี เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นฐมล สามหาดไทย CHR,CHR Active
166 2561 613206 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นพรัตน์ ผายพันธ์ CHR,CHR Active
167 2561 613207 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาพันธ์ ธรเสนา CHR,CHR Active
168 2561 613301 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ทิวา อิงโพธิ์ทอง CPN,CPN Active
169 2561 613302 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกทิพย์ ดวงแก้ว CPN,CPN Active
170 2561 613303 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนวัดดอนจั่น เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สายธาร สุขวรรณโชค CPN,CPN Active
171 2561 613304 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ลักษิกา คำสิงห์ CPN,CPN Active
172 2561 613305 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุวิชาดา กันทะจ๋อม CPN,CPN Active
173 2561 613306 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มะลิ คำปัน CPN,CPN Active
174 2561 613401 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนห้วยสักวิทยา เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฐานันดร กันธรรม CHR,CPN Active
175 2561 613402 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เสาวคนธ์ สติหทัย CHR,CPN Active
176 2561 613403 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นริศรา ชัยประเสริฐ CHR,CPN Active
177 2561 613404 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนแม่บ้านข้าวต้มท่าสุด เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปานตะวัน ฟังสำเนียง CHR,CPN Active
178 2561 613405 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านหัวดอย เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อุทิศ มูลทา CHR,CPN Active
179 2561 613501 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รมณีย์ ปิ่นทอง CHR,CPN Active
180 2561 613502 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลิสสรา จันทร์สุริยะ CHR,CPN Active
181 2561 613503 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิรภัสสร อ้างอิง CHR,CPN Active
182 2561 613504 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จารวี แสงจันทร์ CHR,CPN Active
183 2561 613505 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เกษกนก ไชยประสิทธิ์ CHR,CPN Active
184 2561 613601 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนชุมชนแม่ตาวกลาง มิตรภาพที่ 26 ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รวีกร เตชเอี่ยมสกุล CHR,CHR Active
185 2561 613602 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุดารัตน์ ก้อนจะรา CHR,CHR Active
186 2561 613603 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดารัตน์ ลับประโดน CHR,CHR Active
187 2561 613604 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อภิชญา สุริยะ CHR,CHR Active
188 2561 613605 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เอเอมิว CHR,CHR Active
189 2561 613701 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิชญาภา เย็นใจ CPN Inactive
190 2561 613702 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธันยรัตน์ ชื่นรอด CPN,CPN Active
191 2561 613704 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนดอนทองวิทยา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิติสุดา มั่นคง CPN Inactive
192 2561 613705 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชลณิชา นาคทอง CPN,CPN Active
193 2561 613801 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กา พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิการ์ กรีธพัฒน์ COL,PWB Active
194 2561 613802 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชัยนันท์ จำรัส COL,PWB Active
195 2561 613803 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศราวิน ไชยวงศ์ COL,PWB Active
196 2561 613804 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทกานต์ แก้วหมื่น COL,PWB Active
197 2561 613805 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ญาณภา ทาจุมปู COL,PWB Active
198 2561 613901 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปัทมาภรณ์ จันทร์มาลา COL,RBS Active
199 2561 613902 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัดคลองโนน พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธีรพงศ์ เสามี COL,RBS Active
200 2561 613903 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ก้องภพ แสงศรี COL,RBS Active
201 2561 613904 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเมธีพิทยา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวรรณ ทองเพ็ง COL,RBS Active
202 2561 613905 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อุทัยรัตน์ เอี่ยมน้อย COL,RBS Active
203 2561 613906 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพัตรา มูลยา COL,RBS Active
204 2561 614001 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุนิสา สบาย RBS,PWB Active
205 2561 614002 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภัทราวดี มีคำ RBS,PWB Active
206 2561 614003 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จีรวรรณ ใจดี RBS,PWB Active
207 2561 614004 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐพงษ์ ภู่ศิลป์ RBS,PWB Active
208 2561 614005 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุชาดา พูลเหล็ก RBS,PWB Active
209 2561 614201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จตุรชัย ขำพวง CPN,CPN Active
210 2562 620101 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กานต์รวี ฤชุพจน์ CPN Active
211 2562 620102 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชญานิศ พันดา CPN Active
212 2562 620103 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. โชคอนัน นุชชาติ CPN Active
213 2562 620104 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กมลพรรณ เปลี่ยวสหัด CPN Active
214 2562 620105 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรธิภา แหยมสุวรรณ CPN Active
215 2562 620201 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญรดา สุรินทะ CPN Active
216 2562 620202 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาพร ทริสุข CPN Active
217 2562 620203 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฟ้าประทาน วงศ์คำ CPN Active
218 2562 620204 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภารัตน์ หาสุข CPN Active
219 2562 620205 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) นนทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐดนัย อินทวงศ์ CPN Active
220 2562 620301 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วีรดา กล่ำคลองตัน CPN Active
221 2562 620302 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พลอยมณี แสงหล่อ CPN Active
222 2562 620303 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาพร พลับลับโพธิ์ CPN Active
223 2562 620304 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. .วิมลรัตน์ เกิดจงรักษ์ CPN Active
224 2562 620305 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ สมุทรสาคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เฉลิมศักดิ์ ราชบัณฑิต CPN Active
225 2562 620401 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ลีราวดี วาชาวนา RBS Active
226 2562 620402 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดดอนหวาย นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรทิพา โพธิ์ทอง RBS Active
227 2562 620403 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. กิตติพงศ์ น้อยนารถ RBS Active
228 2562 620404 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไร่ขิง นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ทิฆัมพร พลสว่าง RBS Active
229 2562 620405 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อาทิตยา ปิ่นประชา RBS Active
230 2562 620501 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธิดาภา หอมจันทร์ RBS Active
231 2562 620502 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เมธา ผ่องเนตร RBS Active
232 2562 620503 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฉัตรสุดา เจริญรอด RBS Active
233 2562 620504 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. บัณฑิตา ฉิพิมาย RBS Active
234 2562 620505 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จอมขวัญ ส้มอั๋น RBS Active
235 2562 620506 ภาคกลาง กทม.ปริมณฑล โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วรพร อินกง RBS Active
236 2562 620601 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลธิดา ศิริฉาย RBS Active
237 2562 620602 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พงศกรณ์ คนกลาง RBS Active
238 2562 620603 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อัจฉรา หาชื่นใจ RBS Active
239 2562 620604 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนปากกรานพิทยา อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาภรณ์ พูนแช่ม RBS Active
240 2562 620605 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อยุธยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มุธิตา พบหิรัญ RBS Active
241 2562 620701 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุทธิชาติ หนูตากุลณี RBS Active
242 2562 620702 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อภิวิชญ์ บาลทะจักร์ RBS Active
243 2562 620703 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วรวิทย์ ขุนทองพันธ์ RBS Active
244 2562 620704 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนโคกตูมวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สุรภัทรพันตรี โนนดี RBS Active
245 2562 620705 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรอนงค์ นงนุช RBS Active
246 2562 620801 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธงชัย มังคะดานะรา RBS Active
247 2562 620802 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เปรมมิกา ชีพนุรัตน์ RBS Active
248 2562 620803 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพิกา คำมี RBS Active
249 2562 620804 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา ธรรมบำรุง RBS Active
250 2562 620805 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ สระบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วันเมษา เหล่าภักดี RBS Active
251 2562 620806 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กานต์ธิดา โอภาส COL Active
252 2562 620807 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว ศศิธร บุญท้วม COL Active
253 2562 620808 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว นันทนัท อัศจรรย์ COL Active
254 2562 620809 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว รุจาภา แสงสว่าง COL Active
255 2562 620810 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย ธนพล ภูทองเงิน COL Active
256 2562 620811 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว ภัทจิราพร ดวงจันทร์ COL Active
257 2562 620812 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย พรรษา สายยาใจ COL Active
258 2562 620813 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย เจษฎากร ฉายาวัฒนะ COL Active
259 2562 620814 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว รุ่งทิวา เบญจรัตนานนท์ COL Active
260 2562 620815 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว คาริสัน จันทร์ดวงศรี COL Active
261 2562 620816 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว วิภาวี เนียนกระโทก CPN Active
262 2562 620817 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว นริศรา แสงอินทร์ CPN Active
263 2562 620818 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว นิติยา บุญวัน CPN Active
264 2562 620819 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว ปวีณ์นุช จันทร์แก้ว CPN Active
265 2562 620820 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว วรานันท์ ขำยัง CPN Active
266 2562 620821 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว อารียา รักษาแดน CPN Active
267 2562 620822 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กชกร เงินกรุง CPN Active
268 2562 620823 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว นันทพร สามัคคี CPN Active
269 2562 620824 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว อาทิตยา ใหญ่สมพงษ์ CPN Active
270 2562 620825 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย นายณัฐพงษ์ ทรงม่วง CPN Active
271 2562 620901 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ญาณิศา กล้าคนดี COL Active
272 2562 620902 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. มณีฉัตร ทองธรรมชาติ COL Active
273 2562 620903 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ประภัทร แก้ววันทอง COL Active
274 2562 620904 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนาภา กระต่ายเทศ COL Active
275 2562 620905 ภาคกลาง กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดวังพระนอน สุพรรณบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรษมน คงเปีย COL Active
276 2562 621001 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วิชาฤทธิ์ เมฆอินทร์ RBS Active
277 2562 621002 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มณฑิตา สุดตา RBS Active
278 2562 621003 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เสาวนีย์ สุขเมือง RBS Active
279 2562 621004 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านวังลาน กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศุภรัตน์ แกล้วกล้า RBS Active
280 2562 621005 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น กาญจนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. หฤทัย ไพรเถื่อน RBS Active
281 2562 621101 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนแครายวิทยา ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. สุรีย์พร เกิดเดชา RBS Active
282 2562 621102 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวี วงศ์แก้ว RBS Active
283 2562 621103 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิวิมล นาคกลิ่น RBS Active
284 2562 621104 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ทัศนพล ลิ้มทราบประกอบ RBS Active
285 2562 621105 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ราชบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พรศักดิ์ ภูมิไธสง RBS Active
286 2562 621201 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เขมจิรา ดนตรี RBS Active
287 2562 621202 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชากร เสาแก้ว RBS Active
288 2562 621203 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดหนองแก เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชาลินี ศรีเสม RBS Active
289 2562 621204 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รวิกานต์ บุญชูเชิด RBS Active
290 2562 621205 ภาคตะวันตก กลาง-ตะวันตก โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) เพชรบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ญานิศา สมบูรณ์ RBS Active
291 2562 621206 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย เจตนิพัทธ์ แก้วละเอียด CHR Active
292 2562 621207 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว พรชนก เที่ยงธรรม CHR Active
293 2562 621208 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย ภูมิวนัส ดำหนู CHR Active
294 2562 621209 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กฤตติยาพร เวชชพิทักษ์ CHR Active
295 2562 621210 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย นันทิพัฒน์ กังแฮ CHR Active
296 2562 621211 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย อนุทธัต สังเมือง CHR Active
297 2562 621212 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว ญาตาวี มีเจ้ย CHR Active
298 2562 621213 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว พิมพิกา สำนักโหนด CHR Active
299 2562 621214 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว มุทิตา เสียมไหม CHR Active
300 2562 621215 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย ชนิตพล พาพะหม CHR Active
301 2562 621216 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย โชคดี หุ้นย่อง RBS Active
302 2562 621217 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย เอกวุฒิ ทองคำ RBS Active
303 2562 621218 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย นครินทร์ หมวดทองอ่อน RBS Active
304 2562 621219 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย สุวิทย์ กันตังกุล RBS Active
305 2562 621220 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นาย ภานรินทร์ แก้วละเอียด RBS Active
306 2562 621221 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว นภัสสร ด้วนเล็ก RBS Active
307 2562 621222 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว วรนุช แก้วจันทร์ RBS Active
308 2562 621223 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว มะลิวัลย์ หวันแอ RBS Active
309 2562 621224 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว พรชนก สงวนเขียว RBS Active
310 2562 621225 ภาคใต้ ใต้ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว อิสรามณี ชูชมชื่น RBS Active
311 2562 621226 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. กัญจนาณัฎ แซ่อึ๊ง RBS Active
312 2562 621227 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐาเนตร อ่อนน้อม RBS Active
313 2562 621228 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. เรณุกา แก้วกูล RBS Active
314 2562 621229 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. นลินี นาศรี RBS Active
315 2562 621230 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา นางสาว ผกากรอง สีคง RBS Active
316 2562 621231 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. กัญญาศิริ นาศรี RBS Active
317 2562 621232 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. เพชรดา แท่นมาก RBS Active
318 2562 621233 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ภูดิศ เชยชื่นจิตร RBS Active
319 2562 621234 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. จิรายุทธ บุญศรี RBS Active
320 2562 621235 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตรัง เซ็นทรัลทำ ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา นาย บูชา ก้งจี้ RBS Active
321 2562 621301 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กนกวรรณ ทองรักษ์ CPN Active
322 2562 621302 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิวัชญา คงสาคร CPN Active
323 2562 621303 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐพล สีดำ CPN Active
324 2562 621304 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วสุรา นิยมศรี CPN Active
325 2562 621305 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ฉะเชิงเทรา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐริกา ราชพิทักษ์ CPN Active
326 2562 621401 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เกวลิน สร้อยศรี COL Active
327 2562 621402 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบางกะจะ จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สงกรานต์ เนียมหอม COL Active
328 2562 621403 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อริยา ทัศบุตร COL Active
329 2562 621404 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภาวรรณ มหาวงศ์ COL Active
330 2562 621405 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งนภา อินปทา COL Active
331 2562 621501 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนกร นกยูงทอง CHR Active
332 2562 621502 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์""" ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พรปรีชา ชมชื่น CHR Active
333 2562 621503 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านหุบบอน ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เบจญจวรรณ ศรีประจันทร CHR Active
334 2562 621504 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วัชราภรณ์ ลากระสงค์ CHR Active
335 2562 621505 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กรรณิกา เกตุเกล้า CHR Active
336 2562 621601 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านเนินหอม ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วทานิยา ศรีกุลวงค์ COL Active
337 2562 621602 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดลำดวน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นันทวัน ศรีชะนะ COL Active
338 2562 621603 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณิชาบูล ภิญโญ COL Active
339 2562 621604 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนบ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วชิระ ยะลาทรัพย์ COL Active
340 2562 621605 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พรพิพัฒน์ จันทร์ฉาย COL Active
341 2562 621701 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พงศ์ธร พรรณพลีวัล COL Active
342 2562 621702 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรหมพร พรหมพิทักษ์ COL Active
343 2562 621703 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดตะพงนอก ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ทักษิณาภรณ์ ผลศิริ COL Active
344 2562 621704 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดแกลงบน ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อชิระ สารเวก COL Active
345 2562 621705 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก โรงเรียนวัดท่าเรือ ระยอง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปรินทร พานิชสุข COL Active
346 2562 621801 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภาวุฒิ วงศ์จันทร์ CHR Active
347 2562 621802 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฟารุจน์ จอมทอง CHR Active
348 2562 621803 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชราภรณ์ แขกพงศ์ CHR Active
349 2562 621804 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนคูเต่าวิทยา หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รุ่งทิวา ตัญจะโร CHR Active
350 2562 621805 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดหูแร่ หาดใหญ่(สงขลา) Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐวุฒิ บัวเพชร CHR Active
351 2562 621901 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพิกา สุนทรภพ CPN Active
352 2562 621902 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชลชัช ชัยชนะ CPN Active
353 2562 621903 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านบางกระบือ นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา คงกำไร CPN Active
354 2562 621904 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปฏิมากร ลักษณาวิวัฒน์ CPN Active
355 2562 621905 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต นครศรีธรรมราช Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศาสตรา ราชบุตร CPN Active
356 2562 622001 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภกร ภู่ทอง CPN Active
357 2562 622002 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มนทกานต์ นาคสัน CPN Active
358 2562 622003 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนเกาะสิเหร่ ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุมน ทองสุข CPN Active
359 2562 622004 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดาราวดี เลียดอินทร์ CPN Active
360 2562 622005 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธันวา พลเกลี้ยง CPN Active
361 2562 622101 ภาคตะวันตก ใต้ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อภิรักษ์ เมืองบุญ CPN Active
362 2562 622102 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดสมหวัง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มารตรี เริ่มฤกษ์ CPN Active
363 2562 622103 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริวรรณ ทิพย์บรรพต CPN Active
364 2562 622104 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดสมหวัง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภูวฤทธิ์ วิชัยดิษฐ CPN Active
365 2562 622105 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สุราษฏร์ธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สิริรัตน์ พิมพ์นาแซง CPN Active
366 2562 622201 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนน้ำผุด ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อรวิภา หนูเหมือน COL Active
367 2562 622202 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สายฝน รงค์ดำ COL Active
368 2562 622203 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนวัดนานอน ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธาวิน ชูสังข์ COL Active
369 2562 622204 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดปากเมง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. รัตนาวดี จันทร์เกิด COL Active
370 2562 622205 ภาคใต้ ใต้ โรงเรียนหาดปากเมง ตรัง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อลันดา ทองชะนะ COL Active
371 2562 622401 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปนัดดา เสาร์เปรีย COL Active
372 2562 622402 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ กิ่งวิชิต COL Active
373 2562 622403 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พฤกษา คำจาย COL Active
374 2562 622404 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศรีเพชร บัญดิษรัมย์ COL Active
375 2562 622405 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธารารัตน์ ศรีสงคราม COL Active
376 2562 622501 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐณิชา สุขแสวง CPN Active
377 2562 622502 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กชกร มัชปาโต CPN Active
378 2562 622503 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพรรณี วิชาลี CPN Active
379 2562 622504 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. นราธร ซ้ายโฮง CPN Active
380 2562 622505 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภูวนาถ สุขเขียว CPN Active
381 2562 622506 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐณิชา อดทน CPN Active
382 2562 622601 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ธนบดี ฤทธิ์อนันต์ชัย CPN Active
383 2562 622602 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศศิวิมล อินมั่น CPN Active
384 2562 622603 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ฑิฆัมพร แสนทวีสุข CPN Active
385 2562 622604 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านพะไล นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ชัชชัย เจียนมะเริง CPN Active
386 2562 622605 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรพิมล นาราษฎร์ CPN Active
387 2562 622606 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริประภา อินชำนาญ RBS Active
388 2562 622607 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. กชวรรณ พึ่งกิ่ง RBS Active
389 2562 622608 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. สุทธินันท์ ช่อประพันธ์ RBS Active
390 2562 622609 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. สิทธิชัย เบิกครบุรี RBS Active
391 2562 622610 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. กวินทิพย์ อ๊อดจังหรีด RBS Active
392 2562 622611 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. นฤพร ผ่องนานารถ RBS Active
393 2562 622612 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา สุนทอง RBS Active
394 2562 622613 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชนาภา ชมกิ่ง RBS Active
395 2562 622614 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ณภัทร์ทิชา พจน์กิ่ง RBS Active
396 2562 622615 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ RBS Active
397 2562 622616 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. หนึ่งธิดา ฟักโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
398 2562 622617 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. กวิตา ฉ่องสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
399 2562 622618 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. จิระพัฒน์ เพียงโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
400 2562 622619 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. ณัฐดนัย เลาสูงเนิน คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
401 2562 622620 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. พาขวัญ วิเศษโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
402 2562 622621 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พฤชัย กฤษณะสุวรรณ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
403 2562 622622 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ภัทราวดี ธงกิ่ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
404 2562 622623 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. วราเมธ ฟักโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
405 2562 622624 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พีรพัฒน์ มั่งจันทึก คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
406 2562 622625 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ช. พลากร เพียงโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
407 2562 622626 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ประถมศึกษา ด.ญ. ณัฏฐนิช นิลเพ็ชร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
408 2562 622627 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐธิดา เดิมขุนทด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
409 2562 622628 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. พัชรพล พลอยงาม คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
410 2562 622629 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ส้มโอ ศรีภูมิ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
411 2562 622630 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. ณัฐชัย อุปสร คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
412 2562 622631 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วันเพ็ญ ขันโคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
413 2562 622632 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. กุลณัฐ พันธ์โคกกรวด คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
414 2562 622633 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. พีรณัฐ เหลืองแดง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
415 2562 622634 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ช. มงคล โพธิ์ขวัญ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
416 2562 622635 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. วราภรณ์ นาครัตน์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
417 2562 622636 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน นครราชสีมา จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทุนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ด.ญ. ฉันทิศา พวงเพ็ชร์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ Active
418 2562 622701 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปาลิตา ชาลือ RBS Active
419 2562 622702 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. กีรติ ไซเบิ้ล RBS Active
420 2562 622703 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จำปา ตรั่นวัน RBS Active
421 2562 622801 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อาทิตยา มณีโคตร RBS Active
422 2562 622802 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณวิษา จันทร์ศิริ RBS Active
423 2562 622803 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สิทธิชัย คุณแสน RBS Active
424 2562 622804 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. สรวิชญ์ นามโนรินทร์ RBS Active
425 2562 622805 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวดี กิตติลือชากร RBS Active
426 2562 622901 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภมาศ ภูมิรัง RBS Active
427 2562 622902 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุกัญญา ดวงกุลสา RBS Active
428 2562 622903 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อัญชลี ชาวประชา RBS Active
429 2562 622904 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สิริลักษณ์ จันทร์อ่อน RBS Active
430 2562 622905 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร Centrality ด.ญ. สุนิสา สิงห์กัน RBS Active
431 2562 623001 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรารินทร์ โพธิ์สาธิ RBS Active
432 2562 623002 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เสาวลักษณ์ คิดกล้า RBS Active
433 2562 623003 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นภา บุญสมาน RBS Active
434 2562 623004 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านโคกวัด สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. คมชาญ โสมาพูน RBS Active
435 2562 623005 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุพรรษา รัตนวงษ์ RBS Active
436 2562 623101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารีนุกูล 2 อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มัณฑนา สดชื่น RBS Active
437 2562 623102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ขนิษฐา โลเด RBS Active
438 2562 623103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. นวลศิริ ผ่องใส RBS Active
439 2562 623104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเมืองอุบล อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐณิชา บุญครอง RBS Active
440 2562 623105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พจนเวทย์ วงศ์สุทธิ์ RBS Active
441 2562 623201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภัชญา สีหานาวี CHR Active
442 2562 623202 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สโรชา สงเสน CHR Active
443 2562 623203 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. วุฒิชัย น้อยแวงพิมพ์ CHR Active
444 2562 623204 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. หนึ่งธิดา อินชู CHR Active
445 2562 623205 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว อุดรธานี เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จุฑามาศ ชมภูพาน CHR Active
446 2562 623206 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว สุนิษา งามดี CPN Active
447 2562 623207 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว สิรินยา ห่อหุ้มดี CPN Active
448 2562 623208 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กนกวรรณ ชื่นชม CPN Active
449 2562 623209 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว พัณฑิตา เลิศลอย CPN Active
450 2562 623210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว จิรารัตน์ โพธิ์วงค์ CPN Active
451 2562 623211 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กัณนิกา คุรุบาสี CPN Active
452 2562 623212 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว พัชรินทร์ คำไทย CPN Active
453 2562 623213 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว ชุติมา สัตย์ธรรม CPN Active
454 2562 623214 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว กนกวรรณ จันทะผล CPN Active
455 2562 623215 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี ร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา อาชีวศึกษา นางสาว สุปรีญา เครืออยู่ CPN Active
456 2562 623216 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว สมใจ สมมี CHR Active
457 2562 623217 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว ยศวีร์ มาตย์ผล CHR Active
458 2562 623218 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว มาริสา หมื่นรัตน์ CHR Active
459 2562 623219 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว ลักษิกา พุ่มจันทร์ CHR Active
460 2562 623220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย จักรกฤษณ์ ดอนฉิมพลู CHR Active
461 2562 623221 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว อรอนงค์ แซ่มุก RBS Active
462 2562 623222 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว ชลธิชา นามวงษ์ RBS Active
463 2562 623223 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อานนท์ คำชลธาร์ RBS Active
464 2562 623224 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นางสาว สุดธิดา แสงเพชร RBS Active
465 2562 623225 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวะร่วมพัฒนา ทุนร่วมพัฒนา ปวส. นาย อนิรุทธ์ ศรีเชียงสา RBS Active
466 2562 623226 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. ดลญา เตชะแก้ว RBS Active
467 2562 623227 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ช. สราวุฒิ โพธิ์แสง RBS Active
468 2562 623228 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. อุทัย สีพันนา RBS Active
469 2562 623229 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. พรทิพย์ เข็มงามดี RBS Active
470 2562 623230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา มัธยมศึกษา ด.ญ. จิรภัทร โพธิ์สุวรรณพร RBS Active
471 2562 623231 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ชณาณา รอดแก้ว RBS Active
472 2562 623232 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. วนิษา สมานวงศ์ RBS Active
473 2562 623233 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. สุวรรณา บำรุงภักดี RBS Active
474 2562 623234 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ญ. ปลิตา เพียงงาม RBS Active
475 2562 623235 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ อุดรธานี ทุนร่วมพัฒนา ประถมศึกษา ด.ช. ธนดล เจริญใจ RBS Active
476 2562 623301 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เชียงใหม่ เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วรรณิสา ถวิตหวล CHR Active
477 2562 623302 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. แสงดาว จะอู CHR Active
478 2562 623303 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อาแพรว เยซอ CHR Active
479 2562 623304 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณพวดี อินไชยสา CHR Active
480 2562 623305 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่ เซ็นทรัลทำ ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปรียานุช ปาเวียงมูล CHR Active
481 2562 623401 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อุเทน เตจ๊ะปิตุ CHR Active
482 2562 623402 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วานิสสา เครือสอน CHR Active
483 2562 623403 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุทธิดา แยลู่กู่ CHR Active
484 2562 623404 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พิมพ์ชนก สิงหรา CHR Active
485 2562 623405 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เชียงราย Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. วิภวานี มโนมัย CHR Active
486 2562 623501 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญญามาศ สุขปวง CHR Active
487 2562 623502 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. เพชรภกาน คำเคียบ CHR Active
488 2562 623503 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภโชค จามรี CHR Active
489 2562 623504 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ภานุพงษ์ สีน้ำเงิน CHR Active
490 2562 623505 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพิชัยวิทยา ลำปาง Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชรีภรณ์ คำน้อย CHR Active
491 2562 623601 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เทวิกา พนากุล CHR Active
492 2562 623602 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จินตภา จารุพนาลี CHR Active
493 2562 623603 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ณัฐวดี คีรีมาศอภิรักษ์ CHR Active
494 2562 623604 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กาษา ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จีรนันท์ ลังกาวงษ์ CHR Active
495 2562 623605 ภาคตะวันตก เหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมต้น ด.ญ. ไอรดา ใจยอด CHR Active
496 2562 623701 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพุทธชินราช พิทยา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. มีนา บินและ CPN Active
497 2562 623702 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ศิริสุดา เกียรติคุณ CPN Active
498 2562 623703 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวังคู้น้ำศึกษา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. แสงดาว สายหยุด CPN Active
499 2562 623704 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวังคู้น้ำศึกษา พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุภาพร ใจสมัคร CPN Active
500 2562 623705 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) พิษณุโลก Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. เมษา ดีชุ่ม CPN Active
501 2562 623801 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฐิติกร ใจเย็น CHR Active
502 2562 623802 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปณาลี เภตรา CHR Active
503 2562 623803 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. จันธิดา มาวิเลิศ CHR Active
504 2562 623804 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชัญญานุช ใฝ่จิตต์ CHR Active
505 2562 623805 ภาคเหนือ เหนือ โรงเรียนบ้านแม่กา พะเยา Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. อนัญญา แซ่จ๋าว CHR Active
506 2562 623901 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ขวัญทวี เพ็งอ่วม CHR Active
507 2562 623902 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนเมธีพิทยา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ภาวิดา สว่างเมฆ CHR Active
508 2562 623903 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. พัชราภรณ์ ถนอมชีพ CHR Active
509 2562 623904 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ศุภกร คงเมือง CHR Active
510 2562 623905 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านมาบกระเปา พิจิตร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. สุนันทา ภาชนะปรีดา CHR Active
511 2562 624001 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. มนตรี หมั่นเขตกิจ CHR Active
512 2562 624002 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทรงธรรม กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ดุษฎี พันธ์มนตรี CHR Active
513 2562 624003 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนวัชรวิทยา กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. จิรวัฒน์ รุ่งสกุล CHR Active
514 2562 624004 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ลีลาวดี กสิกรรม CHR Active
515 2562 624005 ภาคกลาง เหนือ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กำแพงเพชร Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. ฐิราราช สมานทรัพย์ CHR Active
516 2562 624101 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. อภิวัฒน์ กระแสกุล CHR Active
517 2562 624102 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ชัญญารัตน์ พูนขุนทด CHR Active
518 2562 624103 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ธัญญาเรศ ดำรงค์เชื้อ CHR Active
519 2562 624104 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ญ. ปวิชญา เวียงอินทร์ CHR Active
520 2562 624105 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนาฝายวิทยา ชัยภูมิ Centrality ทุนมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ด.ช. พิราพร ตวนชัยภูมิ CHR Active
521 2562 624201 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์ Centrality ทุนความสามารถพิเศษ / อื่นๆ มัธยมปลาย ชมรมหุ่นยนต์ PWB Active
522 621506 ภาคตะวันออก กลาง-ตะวันออก ชลบุรี Centrality ทุนความสามารถพิเศษ / อื่นๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา CPN Inactive

บริษัทผู้สนับสนุนทุน

  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central