ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI)

Everything you need to know about our Schools

สถานศึกษาใน เซ็นทรัลทำ

ภาพรวมของสถานศึกษาในโครงการเซ็นทรัลทำทั้งประเทศ ปี 2565

จำนวนสถานศึกษา

45,611

จำนวนนักเรียน

3,169

จำนวนครูผู้สอน

482,696

จำนวนประชากร

10 อันดับโรงเรียนที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด

Top 10 School Ranking ปี 2562
Rank จังหวัด โรงเรียน KPI 2563
6 จันทบุรี ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม 0.00
7 สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0.00
8 พระนครศรีอยุธยา วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 0.00
9 พระนครศรีอยุธยา วัดโพธิ์ 0.00
10 พระนครศรีอยุธยา วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 0.00

ข้อมูลตัวชี้วัด KPIs

เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา

เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพโรงเรียนเซ็นทรัลทำ หมายถึง การวัดระดับคุณภาพ
โรงเรียนเซ็นทรัลทำปีการศึกษา 2561 ใน 5 มิติ โดย

มิติที่ 1 ด้านการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย

 • (1.1) การวัดสมรรถนะการบริหาร
 • (1.2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ
 • (1.3) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติที่ 2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย

 • (2.1) การวัดกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
 • (2.2) การโค้ช
 • (2.3) Action-Based Learning
 • (2.4) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา

มิติที่ 3 ด้านการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ประกอบด้วย

 • (3.1) นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าของตนเองสามารถจัดการตนเองได้ดี
 • (3.2) นักเรียนได้ Upload ความคิดของตนในกระบวนการเรียนการสอน
 • (3.3) นักเรียนได้ร่วมคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา ในฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • (3.4) นักเรียนมีอุปนิสัยการเรียนรู้และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • (3.5) นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้

มิติที่ 4 ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย

 • (4.1) บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
 • (4.2) มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

มิติที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยการที่ชุมชน รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนและต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างยั่งยืน

Overall Stage of Development

KPIs Weight (%) 2561
Score Weighted Score
1. การบริหารโรงเรียน 30 3.4 1.02
2. กระบวนการเรียนการสอน 50 3.42 1.71
3. นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 10 3.63 0.36
4. ด้านสภาพแวดล้อม 5 3.52 0.18
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 3.66 0.18
Total 100 3.45
Score Criteria : Engagement 0.00 - 0.99 , Developing 1.00 - 1.99 , Enhance 2.00 - 2.99 , Innovative 3.00 - 3.99 , Enable 4.00 - 5.00

ระดับคะแนน

Grading

Stage 1 : Engagement 0.00 - 0.99

Stage 2 : Developing 1.00 - 1.99

Stage 3 : Enhance 2.00 - 2.99

Stage 4 : Innovative 3.00 - 3.99

Stage 5 : Enable 4.00 - 5.00

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

School Grading

SCORE

 • ด้านการบริหารโรงเรียน
  3.40
 • ด้านกระบวนการเรียนการสอน
  3.42
 • ด้านนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  3.63
 • ด้านสภาพแวดล้อม
  3.52
 • ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
  3.66