คลังความรู้

หลักสูตรเรียนรู้ มีหลักสูตรการเรียนรู้มากกว่า 20+

โรงเรียนคุณธรรม

สถานศึกษาพอเพียง

เซ็นทรัลทำเพื่อครูเป็นโค้ช

STEM

English

ฐานการเรียนรู้

Show More

ฐานการเรียนรู้ ไก่ไข่

Agency working families thinkers who make change happen communities.

Read More

ฐานการเรียนรู้ เพาะเห็ด

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Download

ฐานการเรียนรู้ ขยะ

Sustainability collaborative cities convener truth. Synthesize change lives equal.

Read More

โครงการตัวอย่าง

iPhone

โครงการไก่ไข่ โรงเรียนวัดห้วยนาง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

โครงการข้าวไร่ดอกข่า โรงเรียนบ้านตากแดด

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการมีส่วนร่วม

โครงการวินัยจราจร โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

โครงการ Solar cells โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

โครงการ Zero waste โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

โครงการผ้าทอซาโอริ มูลนิธิบ้านสมานใจ

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่มทักษะในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้