News & Event

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และทีมได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และทีมได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17 March 2020

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และทีมได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมาขับเคลื่อนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ให้มีการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ให้มีความคล่องตัว ฉับไวในการผลิตคนให้มีศักยภาพต่อโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในโอกาสนี้ ทางคุณหมออุดม ยังได้ชื่นชมและขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัล ที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตจะสามารถมาร่วมกันช่วยพัฒนางานระดับอุดมศึกษาของประเทศต่อไป