News & Event

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ คุณวิทยา ศรีสุวรรณ และคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ คุณวิทยา ศรีสุวรรณ และคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

13 May 2020

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ คุณวิทยา ศรีสุวรรณ และคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับ กลุ่มปตท. และกลุ่มบางจาก โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี ที่ปรึกษารมต.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากสพฐ. และอาชีวศึกษา

ในการประชุม เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ของแต่ละองค์กร เพื่อนำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆมาหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป