News & Event

กลุ่มเซ็นทรัลเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มเซ็นทรัลเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 June 2020

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่าง เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์การค้า เป็นต้นและในด้านอื่นๆ เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และทำโครงการร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมโดม 2 ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี