News & Event

คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์และคุณดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส ลงพื้นที่ชุมชนตากแดด จ.พังงา เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า

คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์และคุณดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส ลงพื้นที่ชุมชนตากแดด จ.พังงา เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า

21 July 2020

ณ โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา
ทีมพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์และคุณดาราวรรณ ศรีรัตนประภาส

ลงพื้นที่ชุมชนตากแดด จ.พังงา เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ในการร่วมกันพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้นว่าจะมีกิจกรรมหรือวิธีการในการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการแนะนำให้ชุมชนมีการพูดคุยเพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ถูกต้อง โดยภาพรวมชุมชนให้ความสนใจ และพร้อมที่จะวางแผนตั้งเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลต่อไป