News & Event

กลุ่มตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานประกันสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม” (นักบริหารระดับต้น)

กลุ่มตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานประกันสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม” (นักบริหารระดับต้น)

24 July 2020

กลุ่มตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานประกันสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม” (นักบริหารระดับต้น) โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 60 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้าน CSV และโครงการ เซ็นทรัล ทำ ของกลุ่มเซ็นทรัล ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมร้าน Good Goods โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ตัวแทนกลุ่มเซ็นทรัล แบ่งปันประสบการณ์การทํากิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้ในการบริหารงานแก่ผู้เข้าอบรมต่อไป