News & Event

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนและคณะ เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์พร้อมทีมงาน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่กลุ่มเซ็นทรัลดูแล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนและคณะ เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์พร้อมทีมงาน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่กลุ่มเซ็นทรัลดูแล

24 July 2020

ณ ห้อง 211 อาคารสาธิต 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนและคณะ เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์พร้อมทีมงาน เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่กลุ่มเซ็นทรัลดูแล และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำเนื้อหาใน MOU โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นมนุษย์ ที่ทางคณะฯ มีความถนัดในการให้ทักษะ วิธีการ และแรงบันดาลใจให้กับครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ต่อไป