News & Event

เข้าร่วมประชุมรับการประเมินโรงเรียนให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ ประจำปี 2564” ของจังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมประชุมรับการประเมินโรงเรียนให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ ประจำปี 2564” ของจังหวัดอุบลราชธานี

29 April 2021

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และคุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ตัวแทนของกลุ่มเซ็นทรัล เข้าร่วมประชุมรับการประเมินโรงเรียนให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ ประจำปี 2564” ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
2. โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
3. โรงเรียนบ้านท่าไห
4. โรงเรียนบ้านแก้งซาว

ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนนี้สร้างฐานการเรียนรู้จากงบประมาณของกลุ่มเซ็นทรัลมาตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงที่สามารถให้โรงเรียนอื่นเข้ามาศึกษาดูงานในโครงการต่างๆได้เช่น solar cell , zero waste

โดยทางคณะกรรมการ ได้ชื่นชมและขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัล ในความทุ่มเทและตั้งใจสนับสนุนทั้ง 4 โรงเรียน มาตลอด 3 ปี สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน และผลการประเมินทางกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศผลให้ทราบภายในปี 2564 นี้

จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง และ โรงเรียนบ้านแก้งซาว ที่ผ่านการอบรมและมีผลวิจัยในเรื่อง Stem จากทางม.เกษตร

ช่วงบ่ายได้ไปวอศ.อุบล เพื่อพูดคุยกับผู้อำนวยการและผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องโครงการ partnership school ถึงความเป็นไปได้และขอบเขตที่จะร่วมกันพัฒนาในอนาคต
โดยในเบื้องต้นทางทีมผู้บริหารมีความสนใจที่จะร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

ในช่วงเย็นได้ไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนฯ ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพให้ผู้พิการ
โดยได้มีการเปิดร้านกาแฟที่ศูนย์แห่งนี้ และร้านกาแฟแห่งนี้สร้างรายได้ให้ผู้พิการสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และมีเงินเก็บ โดยทางผอ.ได้ขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนในการสร้างอาชีพให้ที่แห่งนี้