News & Event

เยี่ยมชมสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เยี่ยมชมสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

01 April 2021

กลุ่มเซ็นทรัลนำโดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ นายสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ และทีมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ทางท่านพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคม ฯได้เชิญมาให้ไปเยี่ยมชม

โดยได้รับเกียรติจากนางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย พลตรีหญิงอัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมคณะทำงานฯได้ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมของคนพิการ ช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำชมผลิตภัณฑ์ที่คนพิการกำลังดำเนินการและสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั้งหมด

ในการนี้ดร.ชาติชาย นรเศษฐาภรณ์ ได้กล่าวถึงการให้การดูแลและสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งในส่วนของมาตรา 33 และมาตรา 35 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ได้หารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสมาคมฯกับกลุ่มเซ็นทรัล เช่น ในเรื่องของการ อำนวยความสะดวกในเรื่องพื้นที่ในการนำสินค้ามาจำหน่ายในการจัดงานคนพิการต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการช่วยเหลือในเรื่องของระบบการทำการขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น