Online Forms

แบบเก็บข้อมูล สำหรับโรงเรียนของคุณ

จุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

โครงการโรงเรียนเซ็นทรัลทำ ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียนเซ็นทรัลทำเพื อรวบรวมข้อมูลบริบทต่างๆ ของโรงเรียนในโครงการ เพือประเมินความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นทัง/ คนดี และคนเก่ง ตามเป้าหมายของโครงการ อีกทังยัง เป็นประโยชน์ในการวางแนวทางเพือพัฒนาโรงเรียนในอนาคตต่อไป

  <- ย้อนกลับ
  2561-2018 10 ม.ค. 2023 -
  2562-2019 10 ม.ค. 2023 -