โครงการ

โครงการทอผ้าซาโอริ

ชื่อโครงการ โครงการทอผ้าซาโอริ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิบ้านสมานใจ

จังหวัด : เชียงใหม่

ระยะเวลา : ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน

รูปแบบโครงการ : ดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม

หลักการและเหตุผล

จากโครงการทอผ้าซาโอริ เป็นการแบ่งโอกาสให้ “ทอฝัน...ทอผ้า” ที่หยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆผู้พิการทางสติปัญญา ครอบครัว และ เครือข่าย เพื่อสร้างงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ ให้กับสมาชิก ตลอดจนความมั่นคงของมูลนิธิฯ ทุกสิ่งที่คาดไว้ก็ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์

เป็นโครงการที่สานต่อ “ แบ่งโอกาสให้กัน ทอฝัน...ทอผ้า” ที่มุ่งเพิ่มการผลิตทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยเหตุที่การผลิตทำด้วยฝีมือผู้พิการทั้งหมด การจะเพิ่มปริมาณทำได้ยากมาก วิธีเดียวที่จะทำได้คือการเพิ่มผู้ผลิตทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเห็นได้ว่าใบสั่งซื้อปีนี้มีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ขั้นตอนดำเนินการ

แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานในโครงการ “แบ่งโอกาสให้กัน ทอฝัน ทอผ้า” ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก เครือข่ายได้ทราบ และนำเสนอโครงการต่อสถานประกอบการเพื่อพิจารณาโครงการและจัดส่งเอกสารของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อยื่นขอใช้สิทธิ์

การติดตามประเมินผล

จะมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน โดยเน้นความพอใจในผลงาน ความสุขของน้องผู้พิการ กับ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ ปกติแล้วกับผู้ปกครองที่น้องมาทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯจะได้มีโอกาสพบกันบ่อย มีสมาชิกหลายคนที่ที่ทำกิจกรรมที่บ้าน จะติดต่อกันเมื่อต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกี่ทอผ้า จะใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการ “ แบ่งโอกาสให้กัน ทอฝัน ... ทอผ้า “ แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ผลที่ได้รับโดยตรงจากโครงการนี้ต่อมูลนิธิฯ ดูจากการเพิ่มขึ้นของผู้ไปเยี่ยมเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นั่นหมายความถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จะเพิ่มตามไปด้วย สิ่งที่สังคมได้รับ คือ ความเข้าใจ การรับรู้ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผู้พิการทางสติปัญญาดีขึ้น นอกจากนี้มูลนิธิฯยังเป็นต้นแบบ ของการพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา มีหน่วยงานที่เกี่ยวของกับผู้พิการ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ มาศึกษาดูงานตลอด ผลที่มีต่อผู้พิการที่เป็น สมาชิกของมูลนิธิฯ รายได้เฉพาะคนหรือ ครอบครัวในภาพรวมแล้วจะเพิ่มขึ้น การที่เขานำกี่ไปทอที่บ้าน เขาสามารถแสดงทักษะการทอผ้าและได้สอนพี่น้องที่สนใจ เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมาก