เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการ

ฐานข้อมูล การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33

เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการประจำปี 2565

จำนวนพนักงาน และจำนวนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33, 35

จำนวนพนักงาน

372

จำนวนคนพิการ ม.33

159

จำนวนคนพิการ ม.35

100

ม.35 สัมปทานพื้นที่

คนพิการตามมาตรา 33,35 ประจำปี 2565 “กลุ่มเซ็นทรัล”

ลำดับ ธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล จำนวนพนักงาน จำนวนคนพิการ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ รวม
มาตรา 33
จ้างงาน (จำนวนคน)
มาตรา 35
ให้สัมปทานจัดสถานที่
ขายล็อตเตอรี่/จ้างเหมา
มาตรา 35
การช่วยเหลืออื่น
(จำนวนคน)
1 Central Food Retall Group 12,262 124 57 14 64 135
2 Central Online 2,647 26 17 - 10 27
3 Central Departmetn Store 7,305 73 42 - 32 74
4 Robinson 3,816 39 20 28 - 48
5 CPA 40 0 0 - - -
6 Corporate Unit 2,050 18 7 - 17 24
7 CDO 780 9 0 - 9 9
8 Central Home Group 7,067 71 57 14 - 71
9 Power Buy 1,424 13 14 - - 14
10 Central Marketing Group 3,204 32 29 - 5 34
11 Centara Hotel and Resort 3,881 36 47 - - 47
12 Central Restaurants Group 8,616 86 82 - 22 104
13 Central Pattana Group 4,098 40 0 44 - 44
TOTAL 57,190 567 372 100 159 631

* สนับสนุนพื้นที่สำหรับทำการเกษตรให้โรงเรียนคนตาบอดมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา 145 คน รวมสนับสนุน 776 คน

สรุปเปรียบเทียบจำนวนพนักงาน และจำนวนการจ้างงานคนพิการ

ตามมาตรา 33 ส่งเสริมอาชีพมาตรา 35 และสัมปทานพื้นที่มาตรา 35 ระหว่างปี 2564-2565

จำนวนพนักงาน CG

จำนวนคนพิการ ม.33 และ ม.35

สรุปรายละเอียดจำนวนพนักงานและจำนวนคนพิการ ม.33 และม.35

ประจำปี 2564-2565 “กลุ่มเซ็นทรัล”
ธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล จำนวนพนักงาน
ทั้งหมด
สัดส่วนตามกฏหมาย
1:100
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ รวม
มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 35 ม.33 / ม.35
จ้างงาน (คน) ให้สัมปทานจัดสถานที่ขายล็อตเตอรี่ (คน) จ้างเหมาบริการ / การช่วยเหลืออื่นใด
ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง ปี 2564 ปี 2565 ส่วนต่าง
Central Food Retail Group 13,643 12,262 -1,381 136 124 -12 65 57 -8 15 14 -1 66 64 -2 146 135 -11
Central Online 1,068 2,647 1,579 11 26 15 4 17 13 0 0 0 8 10 2 12 27 15
Central Departmetn Store 8,065 7,305 -760 81 73 -8 41 42 1 0 0 0 40 32 -8 81 74 -7
Robinson 4,367 3,816 -551 36 39 3 28 20 -8 26 28 2 0 0 0 54 48 -6
CPA 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Unit 2,538 2,050 -488 24 18 -6 7 7 0 0 0 0 21 17 -4 28 24 -4
CDO 357 780 423 4 9 5 0 0 0 0 0 0 4 9 5 4 9 5
Central Home Group 6,764 7,067 303 68 71 3 59 57 -2 15 14 -1 0 0 0 74 71 -3
Power Buy 1,454 1,424 -30 14 13 -1 18 14 -4 0 0 0 0 0 0 18 14 -4
Central Marketing Group 3,533 3,204 -329 35 32 -3 30 29 -1 0 0 0 10 5 -5 40 34 -6
Centara Hotel and Resort 4,888 3,881 -1,007 47 36 -11 52 47 -5 0 0 0 0 0 0 52 47 -5
Central Restaurants Group 10,968 8,616 -2,352 110 86 -24 96 82 -14 0 0 0 15 22 7 111 104 -7
Central Pattana Group 4,410 4,098 -312 43 40 -3 0 0 0 50 44 -6 0 0 0 50 44 -6
TOTAL 62,055 57,190 -4,865 609 567 -42 400 372 -28 106 100 -6 164 159 -5 670 631 -39

รวม ม.35 ทั้งหมดในปี 2564 จำนวน 270 คน

รวม ม.35 ทั้งหมดในปี 2565 จำนวน 259 คน

*หมายเหตุ CPA เป็นธุรกิจใหม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

CDO ประกอบด้วย CGO, CNG, RIS, CDO