เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการ

ฐานข้อมูล การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33

เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการประจำปี 2567

จำนวนพนักงาน และจำนวนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33, 35
64824

จำนวนพนักงาน

327

จำนวนคนพิการ ม.33

243

จำนวนคนพิการ ม.35

102

ม.35 สัมปทานพื้นที่

คนพิการตามมาตรา 33,35 ประจำปี 2567 “กลุ่มเซ็นทรัล”

ลำดับ ธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล จำนวนพนักงาน จำนวนคนพิการ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ รวม
มาตรา 33
จ้างงาน (จำนวนคน)
มาตรา 35
ให้สัมปทานจัดสถานที่
ขายล็อตเตอรี่/จ้างเหมา
มาตรา 35
การช่วยเหลืออื่น
(จำนวนคน)
1 Central Food Retall Group 10,058 103 39 10 61 110
2 Central Digital Online 782 7 - - 9 9
3 Central Retail Co.,th 572 6 - - 6 6
4 Central Retail NON Food 3,045 32 16 - 16 32
5 Central Departmetn Store 7,024 71 9 - 62 71
6 Robinson 4,704 42 14 18 14 46
7 CRC Sports 1,887 20 4 - 16 20
8 Corporate Unit 1,773 17 5 - 13 18
9 Centralpat and Me 45 - - - - -
10 Central Home Group 9,051 91 66 25 - 91
11 Power Buy 1,544 15 16 - - 16
12 Central Marketing Group 4,051 41 28 - 15 43
13 Centara Hotel and Resort 4,819 36 46 - - 46
14 Central Restaurants Group 10,656 106 80 - 31 111
15 Central Pattana Group 4,814 49 4 49 - 53
TOTAL 64,824 636 327 102 243 672

* สนับสนุนพื้นที่สำหรับทำการเกษตรให้โรงเรียนคนตาบอดมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา 145 คน รวมสนับสนุน 776 คน

สรุปรายละเอียดจำนวนพนักงานและจำนวนคนพิการ ม.33 และม.35

ประจำปี 2566-2567 “กลุ่มเซ็นทรัล”

ธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล จำนวนพนักงาน
ทั้งหมด
สัดส่วนตามกฏหมาย
1:100
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ รวม
มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 35 ม.33 / ม.35
จ้างงาน (คน) ให้สัมปทานจัดสถานที่ขายล็อตเตอรี่ (คน) จ้างเหมาบริการ / การช่วยเหลืออื่นใด
ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง ปี 2566 ปี 2567 ส่วนต่าง
Central Food Retail Group 10,465 10,058 -407 105 103 -2 48 39 -9 10 10 0 51 61 10 109 110 1
Central Retail NON Food 3,168 3,045 -123 30 32 2 17 16 -1 0 0 0 13 16 3 30 32 2
Central Departmetn Store 8,065 7,024 583 64 71 7 8 9 1 1 0 -1 55 62 7 64 71 7
Central Retail Co.,th 551 572 21 6 6 0 1 0 -1 0 0 0 6 6 0 7 6 -1
CRC Sports 2,508 1,887 -621 25 20 -5 4 4 0 0 0 0 21 16 -5 25 20 -5
Robinson 4,435 4,703 268 45 42 -3 19 14 -5 25 18 -7 3 14 11 47 46 -1
Centralpat and Me 50 45 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporate Unit 1,959 1,773 -186 16 17 1 5 5 0 0 0 0 16 13 -3 21 18 -3
Central Digital Online 1,001 782 -219 11 7 -4 0 0 0 0 0 0 12 9 -3 12 9 -3
Central Home Group 8,063 9,051 988 81 91 10 65 66 1 20 25 5 0 0 0 85 91 6
Power Buy 1,732 1,544 -188 16 15 -1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0
Central Marketing Group 3,423 4,051 628 34 41 7 28 28 0 0 0 0 8 15 7 36 43 7
Central Restaurants Group 10,702 10,656 -46 105 106 1 86 80 -6 0 0 0 35 31 -4 121 111 -10
Centara Hotel and Resort 4,278 4,819 541 33 36 3 43 46 3 0 0 0 0 0 0 43 46 3
Central Pattana Group 4,170 4,814 644 41 4 8 0 4 4 41 49 8 0 0 0 41 53 12
TOTAL 62,946 64,824 1,878 612 636 24 340 327 -13 97 102 5 220 243 23 657 672 15