เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการ

มาตรา 35 จ้างเหมาบริการ / ความช่วยเหลืออื่นใด

เซ็นทรัลทำ เพื่อคนพิการ

มาตรา 35 จ้างเหมาบริการ / ความช่วยเหลืออื่นใด

People With Disabilities

คนพิการมีรายได้ มีความสุขในสังคม
เกิดความเข้มแข็ง ในกลุ่มคนพิการและชุมชน

SURVEY สำรวจ

สำรวจประเภทความพิการ, ความพร้อมของคนพิการ , ผู้นำชุมชม/สมาคม, สภาพแวดล้อม/พื้นที่ประกอบอาชีพ

Selection คัดเลือก

คนพิการ สมาคม/มูลนิธิ เขียนโครงการ และเตรียมเอกสาร เพื่อนำเสนอขออนุมัติ งบประมาณในการดำเนินการ

APPROVED การอนุมัติ

กลุ่มเซ็นทรัล พิจารณาความเป็นไปได้โครงการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติ

TRAINING พัฒนาทักษะ/ ฝึกอบรม

พัฒนาทักษะ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คำนวนต้นทุน และการอบรมทักษะในแต่ละอาชีพเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อม

Product Development พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ Package การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต

Distribution Channel การจัดจำหน่าย

การให้คำปรึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย การนำเข้ามาจัดจำหน่ายในร้าน Good Goods ศูนย์การค้า จำหน่ายผ่านช่องทางของคนพิการ จำหน่ายผ่าน online/offline

Evaluation การติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อนำความสำเร็จและข้อผิดพลาดมาพัฒนาโครงการต่อไป