ฐานข้อมูลพนักงานคนพิการ

ข้อมูลพนักงานคนพิการ


ผลการค้นหา 322 ผู้พิการ

ลำดับ Bus ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานะภาพ ประเภทความพิการ วันเริ่มงาน อายุงาน หน้าที่การทำงาน
1 B2S นิภาพร บุญโสม หญิง 0 โสด การได้ยิน 30/11/-0001 5 ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล
2 B2S นที ฝักแก่นจันทร์ ชาย 36 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 5 ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล
3 B2S สุริยา ต๊ะฝั้น ชาย 34 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 5 ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล
4 B2S นันทิยา ชิณะศรี หญิง 40 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/2010 8 ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล
5 CDS ธนพัฒน์ แซ่อึ้ง ชาย 0 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 26 Central Pattana Bangna จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6 CDS พงษ์ศักดิ์ ด้วงสงค์ ชาย 43 โสด Mobility and Physical Impairments 16/03/0008 5 Mega Bangna จังหวัดสมุทรปราการ
7 CDS รัตติยากรณ์ บำรุงวงศ์ หญิง 48 โสด Hearing Disability 30/11/-0001 22 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8 CDS มยุรา มาเมือง หญิง 42 สมรส Mobility and Physical Impairments 20/01/2012 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
9 CDS มานะชัย บรมฤทธิ์ ชาย 30 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/2012 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10 CDS วิวรรธน์ เลิศโสภาพันธุ์ ชาย 43 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/2012 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11 CDS ดวงฤทัย ศิริพัชราวงศ์ หญิง 44 โสด Mobility and Physical Impairments 21/01/0003 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
12 CDS ธีริศรา ทฤษดี หญิง 23 โสด Mobility and Physical Impairments 21/02/0003 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 CDS ณัฐมัย แก้วหล้า ชาย 22 โสด Mobility and Physical Impairments 21/04/0003 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
14 CDS อรอนงค์ พรายแก้ว หญิง 18 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
15 CDS อุกฤษ ทองสุขนอก ชาย 34 สมรม แต่ไม่จดทะเบียนสมรส Mobility and Physical Impairments 21/01/0004 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16 CDS ธนิสร จิตนารินทร์ ชาย 28 สมรส Mobility and Physical Impairments 21/05/0005 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
17 CDS เพราพิลาศ พวงราช หญิง 25 สมรส Mobility and Physical Impairments 21/05/0005 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
18 CDS สายใจ พรมบุตร หญิง 0 โสด Mobility and Physical Impairments 12/10/0009 9 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
19 CDS นงนุช พินธุกรณ์ หญิง 35 สมรส Mobility and Physical Impairments 12/10/0009 9 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
20 CDS จิราภรณ์ แน่นนันท์ หญิง 41 โสด Mobility and Physical Impairments 12/10/0009 9 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
21 CDS หนึ่งฤทัย ครองชนม์ หญิง 30 สมรส Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 8 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
22 CDS สุปราณี แสนสน หญิง 39 โสด Mobility and Physical Impairments 13/11/2011 7 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
23 CDS จุฑามาศ ใจตรง หญิง 32 โสด Mobility and Physical Impairments 15/03/0008 6 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
24 CDS เพชรจินันท์ สำเนียงเสนาะ หญิง 26 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 3 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
25 CDS ปิยะเมธ สวนบุญ ชาย 36 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
26 CDS เชาวลิต งามสุคนธ์รัตนา ชาย 42 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
27 CDS อำนาจ แสนสุข ชาย 44 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
28 CDS ธัญญรัตน์ มาอุ้ย หญิง 26 สมรส Mobility and Physical Impairments 20/01/2012 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
29 CDS ณัฐวุฒิ พุทจีระ ชาย 23 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/2012 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
30 CDS ชินพร สังวาลย์เล็ก ชาย 45 โสด Mobility and Physical Impairments 20/02/2011 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
31 CDS ธัญญารัตน์ ปั้นทอง หญิง 24 สมรส Mobility and Physical Impairments 20/02/2011 0 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
32 CDS พยุงศักดิ์ คำถาอุตม์ ชาย 33 โสด Mobility and Physical Impairments 20/03/0008 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
33 CDS เฉลิมพล ทองสร้อย ชาย 33 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0007 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
34 CDS รักษ์ เทศนอก ชาย 40 โสด Mobility and Physical Impairments 20/04/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
35 CDS รุ่งฤดี ภูต้อม หญิง 30 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
36 CDS ศรัญยา ศรเสนา หญิง 28 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0007 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
37 CDS กิตติดารา รัตนพงค์ หญิง 22 โสด Mobility and Physical Impairments 20/01/0006 1 Chidlom Tower จังหวัดกรุงเทพมหานคร
38 CDS เอกประพันธ์ โลหะกุล ชาย 39 โสด Mobility and Physical Impairments 15/05/0001 6 Central Pattana Pinklao จังหวัดกรุงเทพมหานคร
39 CDS เสน่ห์ สิทธิ ชาย 43 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 6 Central Pattana Pinklao จังหวัดกรุงเทพมหานคร
40 CDS วิรัช ทองคง ชาย 25 โสด Mobility and Physical Impairments 15/01/0009 6 Central Pattana Salaya จังหวัดนครปฐม
41 CDS แสงชัย พิมพ์โชว์ ชาย 51 หย่าร้าง Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 25 Central Pattana Central World จังหวัดกรุงเทพมหานคร
42 CDS ดวงใจ กระจ่างกิจชัยชาญ หญิง 34 โสด Mobility and Physical Impairments 19/03/0005 2 Central Pattana Festival Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่
43 CDS บุญถึง วันละยา ชาย 28 โสด Mobility and Physical Impairments 15/06/0007 6 Central Pattana Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่
44 CDS วราภรณ์ เสือเอี่ยม หญิง 23 โสด Mobility and Physical Impairments 19/01/0007 2 Robinson Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
45 RBS บุษกร ยอดนิล หญิง 49 โสด Mobility and Physical Impairments 17/03/0004 4 Central Pattana Chonburi จังหวัดชลบุรี
46 RBS อภิชัย เปียใย ชาย 35 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 3 Central Pattana Chonburi จังหวัดชลบุรี
47 RBS จารึก แต้มทอง ชาย 34 โสด Mobility and Physical Impairments 16/01/0009 5 Future Park Rangsit จังหวัดปทุมธานี
48 RBS สิทธิชาญ ผ่านผล ชาย 28 โสด Mobility and Physical Impairments 17/01/0008 4 Robinson Prachinburi จังหวัดปราจีนบุรี
49 RBS ทองปาน บุรีเพีย ชาย 42 โสด Mobility and Physical Impairments 14/07/0008 7 Central Pattana Rama 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
50 RBS อัครเรศ ทองจันทร์ ชาย 27 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 5 Central Pattana Rama 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
51 RBS ชีวินทร์ พิริยะจารุกุล ชาย 42 โสด Hearing Disability 30/11/-0001 8 Central Pattana Rama 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
52 RBS ทนงค์ กลิ่นจันทร์ ชาย 45 หย่าร้าง Mobility and Physical Impairments 18/02/0004 3 Robinson Kamphaengphet จังหวัดกำแพงเพชร
53 RBS พรทิพา ไพศาลรัตนานุกูล หญิง 25 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 2 Robinson Chaiyaphum จังหวัดชัยภูมิ
54 RBS พิสุทธิ์ บุตรโท ชาย 34 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 4 Robinson Mukdahan จังหวัดมุกดาหาร
55 RBS นฤเมศร์ คำรักษา ชาย 25 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 3 TOPS-Plaza Phayao จังหวัดพะเยา
56 RBS อัมรา อารีเอื้อ หญิง 25 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 3 Robinson Roiet จังหวัดร้อยเอ็ด
57 RBS ผกายฤทธิ์ ธนะคำดี ชาย 45 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 8 Robinson Sakonnakhon จังหวัดสกลนคร
58 RBS อธิคม บุญพึ่ง ชาย 53 โสด Mobility and Physical Impairments 18/01/2011 2 Robinson Samutprakan จังหวัดสมุทรปราการ
59 RBS วันเฉลิม พรมงาม ชาย 22 โสด Mobility and Physical Impairments 18/01/0006 3 Central Pattana U-Bonratchathanee จังหวัดอุบลราชธานี
60 RBS มานะชัย ดีคล้าย ชาย 33 โสด Mobility and Physical Impairments 30/11/-0001 7 Robinson Kanchanaburi จังหวัดกาญจนบุรี
61 RBS บัวบาล เจริญวรรณ หญิง 40 สมรส Mobility and Physical Impairments 14/01/0007 7 Central Pattana Chiangrai จังหวัดเชียงราย
62 RBS บุญถึง วันละยา ชาย 28 โสด Mobility and Physical Impairments 15/06/0007 6 Central Pattana Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่
63 RBS วราภรณ์ เสือเอี่ยม หญิง 23 โสด Mobility and Physical Impairments 19/01/0007 2 Robinson Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
64 CFG อาภรณ์ บุญสิริ หญิง 47 สมรส ซีกซ้ายอ่อนแรง 30/11/-0001 25.11 Robinson Phuket จังหวัดภูเก็ต
65 CFG ประภาศรี พุทธิสนธ์ หญิง 52 สมรส การเคลื่อนไหว 10/02/0006 11.3 Central Pattana Rama 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
66 CFG วิชัย วิผาลา ชาย 52 สมรส แขนขวาขาด 13/02/0001 8.8 Future Park Rangsit จังหวัดปทุมธานี
67 CFG วราพร ต่วนเครือ หญิง 32 โสด มือและนิ้วซ้ายถูกตัดขาด 30/11/-0001 8.8 Robinson Kanchanaburi จังหวัดกาญจนบุรี
68 CFG สมชัย พิมพิลา ชาย 42 โสด ขาซ้ายลีบ 13/03/0004 8.5 Future Park Rangsit จังหวัดปทุมธานี
69 CFG วิจิตรา โสสุด หญิง 34 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 7.7 Central Pattana Samui จังหวัดสุราษฎร์ธานี
70 CFG ธนากร ครุฑช่วง ชาย 39 โสด ตาขวาบอด 14/01/0006 7.4 Central Pattana Phitsanulok จังหวัดพิษณุโลก
71 CFG อุทอน เถาว์กลาง ชาย 29 โสด เคลื่อนไหวช้า เขียนช้า 14/01/0007 7.3 Central Chaengwattana Tower จังหวัดนนทบุรี
72 CFG กัญญา ปั้นศรี หญิง 42 โสด หูตึง 30/11/-0001 6.5 TOPS Market Kaset จังหวัดกรุงเทพมหานคร
73 CFG บรรจบ เนกขัมม์ ชาย 50 โสด ขาซ้าย 30/11/-0001 6.4 Central Pattana Ladprao จังหวัดกรุงเทพมหานคร
74 CFG ประพันธ์ บำรุงศรี ชาย 39 โสด ข้อมือซ้ายขาด 30/11/-0001 6.2 Market place Sukhapiban 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
75 CFG สุคนธทรัพย์ เกิดศิริ ชาย 39 โสด ทางการเคลื่อนไหว 15/10/0008 6.1 Central Pattana Bangna จังหวัดกรุงเทพมหานคร
76 CFG ดำรงค์ สีสุ่ม ชาย 27 โสด แขนซ้ายขาด 15/12/2010 5.11 Robinson Kamphaengphet จังหวัดกำแพงเพชร
77 CFG ประยูร แดงสุวรรณ์ ชาย 30 โสด ข้อสะโพกหลุด 30/11/-0001 5.9 Market Place Nanglinchee จังหวัดกรุงเทพมหานคร
78 CFG ณัฐพล ฉายางามจิตต์ ชาย 44 โสด ทางการเคลื่อนไหว 16/11/0001 5.8 Central Pattana Westgate จังหวัดนนทบุรี
79 CFG ยุพิน คำมี หญิง 43 โสด ซีกซ้ายอ่อนแรง 30/11/-0001 5.8 Central Pattana Khonkaen จังหวัดขอนแก่น
80 CFG น้ำฝน ธรรมคุณ หญิง 25 โสด ตาเลือนลาง 16/08/0002 5.7 BEEHIVE Lifestyle Mall จังหวัดนนทบุรี
81 CFG กรรวิสาร์ ประสมพงษ์ หญิง 43 โสด ขาลีฟ 30/11/-0001 5.5 Central Pattana Westgate จังหวัดนนทบุรี
82 CFG สุพาณี ตันทะสิน หญิง 27 โสด นิ้วมือกุดข้างขวา 30/11/-0001 5.5 Seacon Bangkae จังหวัดกรุงเทพมหานคร
83 CFG สมสกุล พูลเพิ่ม หญิง 31 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 5.4 Central Pattana U-Bonratchathanee จังหวัดอุบลราชธานี
84 CFG สุภาวดี ชำนิจ หญิง 34 โสด นิ้วกุดห้านิ้วมือซ้าย 16/01/0006 5.4 Robinson Buriram จังหวัดบุรีรัมย์
85 CFG อรภัทร เครือมาก หญิง 44 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 4.8 Future Park Rangsit จังหวัดปทุมธานี
86 CFG วิชุดา เมืองจันทร์ หญิง 46 โสด นิ้วมือซ้าย ขวาติดกัน 3 นิ้ว 30/11/-0001 4.6 Silom Complex จังหวัดกรุงเทพมหานคร
87 CFG ถาวร มูลวรรณ์ ชาย 40 โสด แขนซ้ายอ่อนแรง 17/10/0004 4.5 Robinson Roiet จังหวัดร้อยเอ็ด
88 CFG นิคม แสงพา ชาย 30 โสด ขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด 17/02/0005 4.4 The Crystal Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร
89 CFG ฉลองรัตน์ แป้งทา ชาย 39 โสด ทางการเคลื่อนไหว 17/08/0005 4.4 Maze Thonglor จังหวัดกรุงเทพมหานคร
90 CFG อภิสิทธิ์ เนียมกลั่น ชาย 29 โสด ทางการเคลื่อนไหว 17/12/0005 4.4 Robinson Phetchaburi จังหวัดเพชรบุรี
91 CFG พินิจ มโนมนต์ ชาย 36 โสด การเคลื่อนไหว 17/02/0007 4.2 Central Pattana Chiangrai จังหวัดเชียงราย
92 CFG ฤทธิเดช ชุมภูวร ชาย 29 โสด กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวา 17/07/0008 4.1 TOPS-Power Buy Huahin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
93 CFG สัญญา เพชร์รัตน์ ชาย 36 โสด ทางการเคลื่อนไหว 17/02/2010 3.11 Robinson Suphanburi จังหวัดสุพรรณบุรี
94 CFG จตุพร สุขพลังหาญ ชาย 46 โสด ทางด้านร่างกาย 30/11/-0001 3.1 Central Pattana Bangna จังหวัดกรุงเทพมหานคร
95 CFG อารดา ไชยรัตน์ หญิง 27 โสด ทางการเคลื่อนไหว 17/04/2012 3.9 Central Pattana Udonthani จังหวัดอุดรธานี
96 CFG ปรีชา สมัน ชาย 27 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 3.9 Central Pattana Nakornsrithammarat จังหวัดนครศรีธรรมราช
97 CFG ศวรรยา บุญสถิตย์ หญิง 24 โสด ทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 30/11/-0001 3.8 TOPS-Sai Mai จังหวัดกรุงเทพมหานคร
98 CFG ธนูศิลป์ รักษาทรัพย์ ชาย 26 โสด ทางการได้ยิน 18/05/0002 3.7 Central Pattana Bangna จังหวัดกรุงเทพมหานคร
99 CFG นฤพนธ์ รอบุญ ชาย 26 โสด การเคลื่อนไหว 18/12/0002 3.7 Central Pattana Chaengwattana จังหวัดนนทบุรี
100 CFG รัฐสภา พุทธฉาย หญิง 25 โสด การเคลื่อนไหว 18/12/0002 3.7 Esplanade cineplex Ratchadapisek จังหวัดกรุงเทพมหานคร
101 CFG ลัดดา บุญชัย หญิง 45 สมรส ทางด้านร่างกาย 30/11/-0001 3.7 Happy Avenue Donmuang จังหวัดกรุงเทพมหานคร
102 CFG นุชจรี ทีนคร หญิง 36 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 3.6 TOPS-Pracha Niwet จังหวัดกรุงเทพมหานคร
103 CFG สมพร พวงมาลัย ชาย 32 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 3.6 Robinson Saraburi จังหวัดสระบุรี
104 CFG ณัฏฐพร แพรภัทรประสิทธิ์ หญิง 47 โสด การเคลื่อนไหว 18/04/0006 3.4 Century The Movie Plaza Victory Monument จังหวัดกรุงเทพมหานคร
105 CFG พรสวรรค์ ตาลโกนกุล หญิง 23 โสด การเคลื่อนไหว 18/04/0006 3.3 Central Pattana Central World จังหวัดกรุงเทพมหานคร
106 CFG ศุภวัฒน์ สายอุดม ชาย 44 โสด การเคลื่อนไหว 18/01/0008 3.2 Central Pattana Lampang จังหวัดลำปาง
107 CFG กิตติเมธ ดวงธิสาร ชาย 29 โสด พิการทางสายตา 30/11/-0001 3.1 Central Pattana Pinklao จังหวัดกรุงเทพมหานคร
108 CFG พรทิวา หน่อแก้ว หญิง 35 โสด พิการทางสายตา 18/01/2011 2.11 Chotana Mall Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่
109 CFG ประทุม มาเจริญ หญิง 48 โสด การเคลื่อนไหว 18/06/2011 2.1 TOPS-Plaza Singburi จังหวัดสิงห์บุรี
110 CFG สร้างสรรค์ เกวิรัตน์ ชาย 29 โสด ทางการเรียนรู้ 19/04/0002 2.7 Central Pattana Rama 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
111 CFG พรทิพย์ ภู่ระแก้ว หญิง 27 โสด สื่อความหมาย , หูหนวก 30/11/-0001 2.6 Robinson Sukhumvit จังหวัดกรุงเทพมหานคร
112 CFG สุวรรณา ยืนยง หญิง 36 โสด ทางการได้ยิน 30/11/-0001 2.4 TOPS-Sukhumvit 41 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
113 CFG ศักดิ์สิทธิ์ โลมกลาง ชาย 24 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 2.4 Central Pattana Khonkaen จังหวัดขอนแก่น
114 CFG สราวุธ มูฮำหมัดอาลี หญิง 45 โสด ทางการได้ยิน 19/03/0006 2.3 Central Pattana Chaengwattana จังหวัดนนทบุรี
115 CFG พศิน เทสันตะ หญิง 25 โสด ทางการเรียนรู้ 30/11/-0001 2.7 TOPS-Daily Phoem Sin 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
116 CFG อดิศักดิ์ วัฒนวาทิน ชาย 25 โสด ทางจิตใจและพฤติกรรม 30/11/-0001 1.8 Central Department Store Chidlom จังหวัดกรุงเทพมหานคร
117 CFG ปราณี วังคีรี หญิง 36 โสด การเคลื่อนไหว 20/01/2011 14.6 Central Chaengwattana Tower จังหวัดนนทบุรี
118 CFG นันทพงษ์ รักยา ชาย 31 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 3.1 Central Pattana Chiangrai จังหวัดเชียงราย
119 CFG อ้อย อินทวิเชียร หญิง 41 โสด การเคลื่อนไหว 07/01/0005 14.5 Robinson Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
120 CFR นางสาววัชรี พนมลัง หญิง 39 โสด พิการทางร่างกาย 30/11/-0001 6.9 สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
121 CHR น.ส.พิมพร เสาร์เทพ หญิง 29 โสด ทางการได้ยิน 30/11/-0001 8 ทำความสะอาดออฟฟิศ
122 CHR นางสาวศุภลักษณ์ สุทธิดี หญิง 27 โสด ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 06 Y 4 M ทำความสะอาดออฟฟิศ
123 CHR นายเชิดศักดิ์ ชูชัยวัฒนา ชาย 41 โสด ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 15/01/0007 05 Y 8 M ทำความสะอาดออฟฟิศ
124 CHR นางสาวสุภาพร ศรีสังวาลย์ หญิง 28 โสด สื่อความหมาย, หูหนวก 17/01/0008 3 Y 6 M พนักงานล้างภาชนะ
125 CHR นายวัชรพงษ์ คุ้มวงษ์ ชาย 22 โสด สื่อความหมาย, หูหนวก 17/01/2011 3 Y 3 M พนักงานซักรีด
126 CHR นายวรรณรัตน์ ประทุมชาติ ชาย 25 โสด สื่อความหมาย, หูหนวก 18/01/0008 2 Y 6 M พนักงานล้างภาชนะ
127 CHR นางสาวเพ็ญทิพย์ ก๋าวิตา หญิง 37 โสด สื่อความหมาย, หูหนวก 19/01/0006 1 Y 8 M พนักงานล้างภาชนะ
128 CHR นายอนุรักษ์ สังข์ทอง ชาย 40 โสด สื่อความหมาย, หูหนวก 19/02/0009 1 Y 4 M พนักงานซักรีด
129 CHR น.ส.อมรรัตน์ สาครชลธาร หญิง 29 โสด ทางการได้ยิน 30/11/-0001 8 Y ทำห้องครัวเบอเกอรี่
130 CHR นายพรเทพ โตระพิมาย ชาย 30 สมรส ทางการได้ยิน 16/01/0002 4 Y พนักงานซักรีด
131 CHR นายวรงกรณ์ เหลืองอมรศักดิ์ ชาย 29 โสด ทางการได้ยิน 30/11/-0001 9 Y พนักงานซักรีด
132 CHR น.ส.สุทธินี นาแหะ หญิง 30 โสด ทางการได้ยิน 30/11/-0001 8 Y พนักงานซักรีด
133 CHR นายปัญญา ชูชาวนา ชาย 32 โสด ทางการได้ยิน 16/01/0007 4 Y พนักงานล้างจาน
134 CHR น.ส.พัชรี สุวรรณา หญิง 36 สมรส ทางการได้ยิน 14/01/2010 6 Y พนักงานล้างจาน
135 CHR นางสาวดวงใจ พุ่มแก้ว หญิง 30 โสด พิการทางหูหนวก 15/01/0009 6 Y 1 M พนักงานซักรีด
136 CHR นายสุวิเนตร ทิพย์วงค์ ชาย 40 โสด ทางการได้ยิน 17/07/0008 4 Y 5 M ทำความสะอาดห้องพัก
137 CHR นายสถิตย์ บัวดา ชาย 42 โสด ทางการได้ยิน 18/01/2010 3 Y 3 M ทำความสะอาดห้องพัก
138 CHR นายบรรหาร บัณฑิตสาธิสรรค์ ชาย 47 โสด หูหนวก 11/01/0002 1 Y พนักงานล้างจาน
139 CHR นายประมวล เอี่ยมมา ชาย 49 หม้าย ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 30/11/-0001 10 Y 4 M ดูแลเรื่องระบบเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
140 CHR นายสุริยา จันศิริวงษ์ ชาย 37 โสด ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 19/02/0005 2 Y 3 M จัดเตรียมของสำหรับแม่บ้านสะอาดห้องพัก
141 CHR นายณัฐวุฒิ เกิดพงค์ ชาย 32 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย 30/11/-0001 5 Y 11 M ดูแลทำความสะอาดในครัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
142 CHR นายชาติ แซ่ย่าง ชาย 29 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย 30/11/-0001 5 Y 11 M ดูแลทำความสะอาดในครัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
143 CHR นายรภัส กล้าณรงค์ ชาย 24 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย 18/01/0002 3 Y 7M ดูแลทำความสะอาดในครัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
144 CHR นายเฉลิมชัย เครือเทพ ชาย 25 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย 17/02/2010 3 Y 10 M ดูแลทำความสะอาดในครัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
145 CHR นายภูวเดช ยินดี ชาย 29 โสด ทางการได้ยิน 16/01/0005 4 Y 9 M ล้างจานและภาชนะในครัว
146 CHR นายสมพงษ์ พรงาม ชาย 36 โสด บกพร่องทางการได้ยิน 30/11/-0001 2 Y 11 M ทำความสะอาดภาชนะและสถานที่
147 CHR นายชัยยะ นำนาผล ชาย 48 สมรส พิการทางขา 12/09/0007 8 Y 7 M ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสโตร์ในโรงแรมทั้งหมด
148 CHR นางสาวดวงกมล แสงท้าว หญิง 27 โสด พิการทางการได้ยิน 13/01/2010 7 Y 4 M ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม
149 CHR นางสาวปราณี แสนโซ้ง หญิง 29 โสด พิการทางการได้ยิน 13/10/0001 7 Y 4 M ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและห้องทรีทเม้นท์ของสปา
150 CHR นายศตวรรษ ประมูลศรี ชาย 22 โสด พิการทางการได้ยิน 18/11/0009 2 Y 1 M ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในส่วนที่เป็นห้องอาหารของโรงแรม
151 CHR น.ส กานดา บันนาลัง หญิง 43 สมรส ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 07/01/2012 13 Y 10 M ทำความสะอาดชายหาด
152 CHR นายศตสรรษ ประมูลศรี ชาย 23 โสด หูหนวก 21/01/0008 1 M พนักงานล้างจานและภาชนะในครัวแคนทีน
153 CHR นายสินอนันต์ พวงเงิน ชาย 43 โสด สื่อความหมาย,หูหนวก 11/01/2011 9 Y 9 M พนักงานล้างจาน
154 CHR นางสาวมลิวัลย์ ม่วงศิริ หญิง 37 โสด สื่อความหมาย,หูหนวก 13/01/2010 7 Y 9 M พนักงานซักรีด
155 CHR นางสาวธัญยามาศ ทิมเมฆ หญิง 28 โสด สื่อความหมาย,หูหนวก 30/11/-0001 4 Y 9 M พนักงานทำความสะอาดหอพัก
156 CHR นายวิทยา สว่างอารมย์ ชาย 30 โสด การเคลื่อนไหว, ร่างกาย 19/12/0002 2 Y 6 M ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกห้องพัก
157 CHR นางสาวรุ่งนภา หนักแน่น หญิง 28 โสด สื่อความหมาย,หูหนวก 30/11/-0001 7 Y 11 M พนักงานดูแลห้องผ้า
158 CHR นางสาวอารัญญา นาถนอม หญิง 23 โสด สื่อความหมาย,หูหนวก 17/01/0009 4 Y พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
159 CHR นายชูชาติ กสิกรรมไพบูลย์ ชาย 51 สมรส หูหนวก 14/09/0006 6 Y 7 M ดูแลเรื่องต้นไม้ในบริเวณโรงแรมฯ
160 CHR นายบุณยพิทักษ์ ทองสินธุ์ ชาย 52 โสด หูหนวก 12/01/2011 8 Y 3 M จัดการเก็บ แยก ซักและรีดเสื้อผ้าลูกค้าและพนักงาน
161 CHR นายประเสริฐ ศรีหานู ชาย 52 แต่งงาน ทางการได้ยิน 18/01/0003 2 Y 11 M ทำความสะอาดจาน, ดูแลพื้นที่ และอุปกรณ์ในครัว
162 CHR นายอำนวย คนบุญ ชาย 34 โสด ทางการได้ยิน 21/01/0003 6 M ทำความสะอาดจาน, ดูแลพื้นที่ และอุปกรณ์ในครัว
163 CHR นายประเสริฐ หนูมา หนูมา ชาย 35 สมรส พิการทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 3 Y 11 M ดูแลยูนิฟอร์ม ในส่วนแผนกแม่บ้าน
164 CHR นายเทพพิทักษ์ กูยี ชาย 35 โสด การเคลื่อนไหว, ร่างกาย 21/01/0003 6 M ทำความสะอาดภาชนะและสถานที่
165 CMG นายธรรศชวิน วทัญญูสกุล ชาย 30 โสด กล้ามเนื้อไม่มีแรง 30/11/-0001 4 ปี 1 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
166 CMG นายสุขุม นามลุน ชาย 34 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0007 8 ปี 3 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
167 CMG นายณรงค์ แคสนั่น ชาย 42 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0007 8 ปี 3 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
168 CMG นายจิรวัฒน์ ศักดิ์ศิริพงศา ชาย 31 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0007 8 ปี 3 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
169 CMG นายศักดา คำตา ชาย 32 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0007 8 ปี 3 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
170 CMG นายพิชญา คูรัตนศิริ ชาย 32 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
171 CMG นายกฤษณ์ ขุนทอง ชาย 31 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
172 CMG นายภานุพงษ์ กันทะ ชาย 32 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
173 CMG นายศุภชัย โกยทรัพย์ ชาย 42 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
174 CMG นายขจรศักดิ์ ธรรมโสภณ ชาย 39 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
175 CMG นายไพฑูรย์ แซ่จิ้ว ชาย 33 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
176 CMG นายภูยิน คำนวน ชาย 44 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
177 CMG นายเอกชัย จันทร ชาย 40 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
178 CMG นายศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง ชาย 31 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
179 CMG นายไพรวัลย์ หาดี ชาย 35 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
180 CMG นายสุพัฒน์ ปั้นศิริ ชาย 36 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
181 CMG นายวิชิต ขนานใต้ ชาย 45 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
182 CMG นายชาคร แก้วศรี ชาย 46 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
183 CMG นายอรรถพันธ์ ทองสุทธิไตรวิช ชาย 49 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
184 CMG นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์ ชาย 50 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
185 CMG นายศักดิ์เพชร แซ่ว่าง ชาย 27 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
186 CMG นายชัยวัฒน์ ศิริมงคล ชาย 26 โสด การเคลื่อนไหว 13/01/0008 8 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
187 CMG นายพิสดาร อยู่เย็น ชาย 38 โสด การเคลื่อนไหว 19/01/0009 2 ปี 1 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
188 CMG นายพิทักษ์ ก้านกิ่งคำ ชาย 28 โสด การเคลื่อนไหว 19/01/0009 2 ปี 1 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
189 CMG นส.สุพรรณี กอแก้ว หญิง 36 โสด การเคลื่อนไหว 19/01/0009 2 ปี 1 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
190 CMG นายกันต์ รอดวัฒนกุล ชาย 39 สมรส ใบ้,หูหนวก 16/01/0002 5 ปี 8 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
191 CMG นายทสวร ผุดวาย ชาย 27 โสด ใบ้,หูหนวก 16/01/0008 5 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
192 CMG นส.ลดาภรณ์ สันติชัยกมลกุล หญิง 27 โสด ใบ้,หูหนวก 16/01/0008 5 ปี 2 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
193 CMG นส.จันทร์รัศม์ แท่งทอง หญิง 50 โสด การเคลื่อนไหว 12/09/0001 9 ปี 10 เดือน สำนักงานใหญ่ (กทม.)
194 CRG อารีษา พุ่มพวง หญิง 44 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 7 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
195 CRG ซาลี กาเด ชาย 43 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 7 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
196 CRG ศิริกัญญา โสมย์ดวงแก้ว หญิง 40 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 7 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
197 CRG นัฐพล บุญสกุล ชาย 31 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 3 เดือน KFC_ปตท.สายไหม _กรุงเทพฯ
198 CRG ชุติมา สันป่าแก้ว หญิง 35 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 13 ปี 6 เดือน KFC_เซ็นทรัลเวิลด์ _กรุงเทพฯ
199 CRG จุฑามาศ งามสงวนปรีชา หญิง 42 สมรส ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 10 ปี 6 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
200 CRG สุมลรัตน์ แซ่อื้อ หญิง 43 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 9 ปี 1 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
201 CRG วัชรินทร์ รักสกุล หญิง 42 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 3 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
202 CRG ชุนานาถ บำรุงยุติ หญิง 33 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 2 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
203 CRG ขนิษฐา แซ่ตั้ง หญิง 26 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 1 เดือน CBT_เซ็นทรัล เวิลด์ _กรุงเทพฯ
204 CRG พรศักดิ์ ประสงค์สุขสันต์ ชาย 46 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 1 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
205 CRG สุนิสา เชื้อเจ็ดตน หญิง 32 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 1 เดือน KFC_บิ๊กซี เชียงราย _เชียงราย
206 CRG พงษ์พนัส แสวงกิจ ชาย 34 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี จันทบุรี _จันทบุรี
207 CRG อัษฏา สุบิน ชาย 25 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี บางใหญ่ _นนทบุรี
208 CRG จักรกฤษณ์ นิระมิ ชาย 26 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี บางใหญ่ _นนทบุรี
209 CRG หนึ่งฤทัย แจ่มดวง หญิง 47 สมรส ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 8 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี รังสิต 2 _ปทุมธานี
210 CRG นงค์นภา ปอศิริชัย หญิง 31 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 7 ปี 11 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
211 CRG อินทร์ธีรา อวยสวัสดิ์ หญิง 26 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 7 ปี 8 เดือน MD_โลตัส ตราด _ตราด
212 CRG ธนวัฒน์ เกตุแก้ว ชาย 38 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 7 ปี 8 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
213 CRG นงลักษณ์ ศิริธรรมพันธุ์ หญิง 30 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 7 ปี 3 เดือน KFC_บิ๊กซี หาดใหญ่ _สงขลา
214 CRG ปฏิณญา ทับสีรักษ์ หญิง 27 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 7 ปี 1 เดือน AA_เซ็นทรัล อุดร _อุดรธานี
215 CRG สุธาทิพย์ จุลนิน หญิง 25 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 11 เดือน MD_โลตัส พัฒนาการ _กรุงเทพฯ
216 CRG ชัยยศ ติณณภพวรานนท์ ชาย 29 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 6 เดือน KFC_เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี _ชลบุรี
217 CRG ศศิธร ธัญญพืช หญิง 42 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 4 เดือน PL_เซ็นทรัล ลาดพร้าว _กรุงเทพฯ
218 CRG กวี เจริญก้าวไกล ชาย 44 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 4 เดือน Head Office _กรุงเทพฯ
219 CRG อรวรรณ เทพพานิช หญิง 41 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 3 เดือน PL_เซ็นทรัล บางนา _กรุงเทพฯ
220 CRG ฎารุณี สีหามาตร์ หญิง 38 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 1 เดือน TT_เซ็นทรัล บางนา _กรุงเทพฯ
221 CRG จุฑามาศ โกเม็ก หญิง 26 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 6 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี อุดรธานี _อุดรธานี
222 CRG ปาณิสรา ทักษิณวราจาร หญิง 30 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 5 ปี 11 เดือน MD_ครัว ตลาดมีนบุรี _กรุงเทพฯ
223 CRG นงนุช ศรีแสน หญิง 33 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 5 ปี 10 เดือน TT_เซ็นทรัล ชิดลม _กรุงเทพฯ
224 CRG ภาวดี ทุยน้อย หญิง 29 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 5 ปี 0 เดือน AA_พาราไดซ์ พาร์ค _กรุงเทพฯ
225 CRG จิตรกร ทองคำ ชาย 42 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 11 เดือน KFC_บิ๊กซี พัทยาใต้ _ชลบุรี
226 CRG จินดาพร หงอนไก่ หญิง 42 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 11 เดือน KFC_โลตัส อุตรดิตถ์ _อุตรดิตถ์
227 CRG นัทธสันต์ มณีวงษ์ ชาย 28 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 8 เดือน AA_เซ็นทรัล ลาดพร้าว _กรุงเทพฯ
228 CRG ภานุพงศ์ เสนาะเสียง ชาย 29 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 4 เดือน KFC_บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 _กรุงเทพฯ
229 CRG สถาพร อินต๊ะจักร์ ชาย 30 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 2 เดือน KFC_บิ๊กซี ลำปาง _ลำปาง
230 CRG มิ่งขวัญ พรมฮาด หญิง 27 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 4 ปี 1 เดือน AA_คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล _กรุงเทพฯ
231 CRG กณิกา แซ่ตั้ง หญิง 21 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 3 ปี 10 เดือน KFC_บิ๊กซี หาดใหญ่ 2 _สงขลา
232 CRG นพรัตน์ โกสุม หญิง 34 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 3 ปี 1 เดือน MD_บิ๊กซี บางพลี _สมุทรปราการ
233 CRG อรยา สุวจันทร์ หญิง 23 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 3 ปี 0 เดือน KFC_บิ๊กซี อุดรธานี _อุดรธานี
234 CRG ศักรินทร์ ทองเขียว ชาย 36 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 2 ปี 9 เดือน KFC_โรบินสัน บางรัก _กรุงเทพฯ
235 CRG ปฐมพงศ์ ยุยไธสง ชาย 23 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 2 ปี 8 เดือน AD_ทองหล่อ _กรุงเทพฯ
236 CRG ชุติพัฒน์ หนูกรุด หญิง 30 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 2 ปี 2 เดือน TT_เซ็นทรัล พระราม 9 _กรุงเทพฯ
237 CRG วันดี เสาร์แพง หญิง 29 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 10 เดือน YO_Terminal 21 _กรุงเทพฯ
238 CRG ศศินัดดา แก้วโส หญิง 45 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 10 เดือน KFC_บิ๊กซี สะพานควาย _กรุงเทพฯ
239 CRG เปิ้ล วรานิชสกุล หญิง 42 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 8 เดือน KFC_บิ๊กซี สะพานควาย _กรุงเทพฯ
240 CRG จำปา วงศ์นนทภูมิ หญิง 36 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 8 เดือน KFC_สยามสแควร์วัน _กรุงเทพฯ
241 CRG ทองม้วน ผาสุข หญิง 28 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 8 เดือน KFC_สยามสแควร์วัน _กรุงเทพฯ
242 CRG สงกรานต์ เกิดสุข หญิง 44 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 7 เดือน KFC_วิสซ์ดอม วัน โอ วัน _กรุงเทพฯ
243 CRG จันจิรา มณีรอด หญิง 26 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 7 เดือน KFC_บิ๊กซี ดาวคะนอง _กรุงเทพฯ
244 CRG จักรินทร์ เบ้าเวียง ชาย 22 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 7 เดือน KFC_บิ๊กซี เพชรเกษม _กรุงเทพฯ
245 CRG สมบัติ สราญพัฒนาคีรี ชาย 23 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 3 เดือน KFC_โรบินสัน แม่สอด _ตาก
246 CRG พิมพ์ศิริ คำนวนจิตร หญิง 24 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 1 เดือน KAT_เกตเวย์ เอกมัย _กรุงเทพฯ
247 CRG ทินวัฒน์ ชินต่าย ชาย 30 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 1 เดือน KFC_บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา _ฉะเชิงเทรา
248 CRG สายฝน บุตรแสน หญิง 44 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 1 ปี 1 เดือน CBT_เซ็นทรัล ลาดพร้าว _กรุงเทพฯ
249 CRG สรรค์ชัย ทองหุ้ม ชาย 32 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 11 เดือน KFC_บิ๊กซี ลพบุรี _ลพบุรี
250 CRG ดวงกมล เกิดผล ชาย 22 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 9 เดือน KFC_เซ็นทรัล ลำปาง _ลำปาง
251 CRG เครือวัลย์ วันโท หญิง 27 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 8 เดือน KFC_บิ๊กซี สำโรง 2 _สมุทรปราการ
252 CRG เกริกฤทธิ์ ธิศรี ชาย 34 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 7 เดือน KFC_ศรีพงษ์พาร์ค _อุตรดิตถ์
253 CRG มนฑิตา พันจันดา หญิง 22 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 6 เดือน AA_รพ. พญาไท 2 _กรุงเทพฯ
254 CRG กิตติศักดิ์ บัวบานตรู่ ชาย 35 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 6 เดือน MD_แหลมทองบางแสน _ชลบุรี
255 CRG พรสิตา พิมพิคร้อ หญิง 24 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 6 เดือน KFC_บิ๊กซี สำโรง 2 _สมุทรปราการ
256 CRG ชลนี ปราบสงบ หญิง 26 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 6 เดือน TEN_เซ็นทรัล ลาดพร้าว _กรุงเทพฯ
257 CRG ปิยวรรณ สุภาพันธ์ หญิง 24 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 4 เดือน KFC_เซ็นทรัล ขอนแก่น _ขอนแก่น
258 CRG มนัสวี ทองอยู่ ชาย 29 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 3 เดือน KFC_บิ๊กซี ศรีนครินทร์ _สมุทรปราการ
259 CRG ธนกร ศรีจำพันธ์ ชาย 23 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 3 เดือน KFC_จามจุรี สแควร์ _กรุงเทพฯ
260 CRG อัศวิน คล้ำวิลัย ชาย 24 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 3 เดือน KFC_เซ็นทรัล พระราม 3 _กรุงเทพฯ
261 CRG ชาญชัย หม่อมดา ชาย 23 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 3 เดือน KFC_เซ็นทรัล เชียงใหม่ 2 _เชียงใหม่
262 CRG สุภัทรภา เรืองแจ้ง หญิง 21 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 2 เดือน KFC_บิ๊กซี ดาวคะนอง _กรุงเทพฯ
263 CRG ณัฐพร แสงบุญเรือง หญิง 34 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 2 เดือน KFC_บิ๊กซี เชียงใหม่ _เชียงใหม่
264 CRG อนงลักษณ์ พิมดา หญิง 28 โสด ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 30/11/-0001 0 ปี 2 เดือน KFC_เซ็นทรัล พิษณุโลก _พิษณุโลก
265 MUJ ดวงฤทัย ศิริพัชราวงศ์ หญิง 44 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0003 6 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
266 MUJ ธีริศรา ทฤษดี หญิง 23 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/02/0003 6 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
267 MUJ ณัฐมัย แก้วหล้า 22 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/04/0003 6 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
268 MUJ อรอนงค์ พรายแก้ว หญิง 18 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 30/11/-0001 6 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
269 MUJ อุกฤษ ทองสุขนอก หญิง 34 Marriage is not Registered 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0004 5 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
270 MUJ ธนิสร จิตนารินทร์ 28 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/05/0005 4 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
271 MUJ เพราพิลาศ พวงราช หญิง 25 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/05/0005 4 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
272 MUJ สายใจ พรมบุตร หญิง 40 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
273 MUJ นงนุช พินธุกรณ์ หญิง 35 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
274 MUJ ปิยะเมธ สวนบุญ ชาย 36 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
275 MUJ เชาวลิต งามสุคนธ์รัตนา ชาย 42 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
276 MUJ อำนาจ แสนสุข ชาย 44 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
277 MUJ รักษ์ เทศนอก ชาย 40 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
278 MUJ รุ่งฤดี ภูต้อม หญิง 30 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
279 MUJ กิตติดารา รัตนพงค์ หญิง 22 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
280 MUJ ศรัญยา ศรเสนา หญิง 28 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
281 MUJ เฉลิมพล ทองสร้อย ชาย 33 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
282 MUJ พยุงศักดิ์ คำถาอุตม์ ชาย 33 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
283 MUJ ธัญญารัตน์ ปั้นทอง หญิง 24 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
284 MUJ ชินพร สังวาลย์เล็ก ชาย 45 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
285 MUJ ณัฐวุฒิ พุทจีระ ชาย 23 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
286 MUJ ธัญญรัตน์ มาอุ้ย หญิง 26 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
287 MUJ มยุรา มาเมือง หญิง 42 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
288 MUJ มานะชัย บรมฤทธิ์ ชาย 30 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
289 MUJ วิวรรธน์ เลิศโสภาพันธุ์ ชาย 43 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
290 MUJ จิราภรณ์ แน่นนันท์ หญิง 41 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
291 MUJ หนึ่งฤทัย ครองชนม์ หญิง 30 Marriage 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
292 MUJ สุปราณี แสนสน หญิง 39 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
293 MUJ จุฑามาศ ใจตรง หญิง 32 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
294 MUJ เพชรจินันท์ สำเนียงเสนาะ หญิง 26 Single 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 21/01/0001 8 The Redemptorist Vacational School Pattaya,Chonburi
295 MUJ รัตติยากรณ์ บำรุงวงศ์ หญิง 48 Single ทางการได้ยิน 30/11/-0001 22 Childlom
296 OFM มนัส พรายทอง ชาย 38 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 5 ปี 11 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
297 OFM อุกฤษฏ์ ปิ่นพัฒนพงศ์ ชาย 29 โสด หูตึง 30/11/-0001 5 ปี 11 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
298 OFM ชัยพฤกษ์ สิงห์สถิตย์ ชาย 36 โสด การเคลื่อนไหว 30/11/-0001 5 ปี 11 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
299 OFM อภิรักษ์ จำปาต้น ชาย 29 โสด หูหนวก 30/11/-0001 3 ปี 8 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
300 OFM สวย คำกี ชาย 37 โสด หูหนวก 13/04/2011 7 ปี 11 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
301 OFM นิโรบล เพชรสิรเกษม หญิง 40 โสด หูหนวก 17/04/0001 4 ปี 9 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
302 OFM อาภรณ์ เอี้ยพิน หญิง 31 โสด หูหนวก 17/01/0006 4 ปี 4 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
303 OFM อารีรัตน์ พุฒซ้อน หญิง 35 สมรส หูหนวก 30/11/-0001 3 ปี 9 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
304 OFM เยาวลักษณ์ เมธวิทยา หญิง 37 โสด สื่อความหมาย 30/11/-0001 3 ปี 9 เดือน Jewelry Trade Center กรุงเทพฯ
305 PWB อรรถพล ภูลม ชาย 32 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
306 PWB วีระพจน์ พูดขุนทด ชาย 35 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 19/02/2012 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
307 PWB วิโรจน์ มั่งคลัง ชาย 27 Separated พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
308 PWB ศิดากานต์ พาสุข หญิง 24 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
309 PWB ณัฐศักดิ์ บุญศิริ หญิง 35 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 18/09/0007 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
310 PWB ธงทอง ธรรมรงศรี หญิง 30 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
311 PWB ศิริกาญจน์ นาไข่ หญิง 30 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
312 PWB จารุวรรณ พัฒเพ็ง หญิง 25 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
313 PWB ปัญญาพัฒน์ นันทบุตร หญิง 24 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 17/09/2010 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
314 PWB พจน์ศิริ สารพัตร ชาย 37 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 12/03/0009 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
315 PWB บรรดิษฐ ใจดี ชาย 48 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 12/03/0009 #VALUE! ศูนย์มหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี
316 PWB ณัฐพล ศรีกุล ชาย 33 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 #VALUE! Warehouse Samutprakan
317 PWB ธวัชชัย โกศล ชาย 36 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 15/08/0007 #VALUE! Warehouse Samutprakan
318 PWB เอกพจน์ เมฆม่วง ชาย 39 Single พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 06/10/0002 #VALUE! Baan & beyond Phuket
319 SSP เฉลิมพงษ์ พันภู่ ชาย 40 โสด ทางการเคลื่อนไหว 13/02/2012 7 ปี 9 เดือน SSP - HEAD OFFICE กทม.
320 SSP ยุทธนา นามสง่า ชาย 56 โสด ทางการเคลื่อนไหว 13/02/2012 7 ปี 9 เดือน SSP - HEAD OFFICE กทม.
321 SSP ภูเทพ ภูวโชคจารุเดช ชาย 38 โสด ทางการเคลื่อนไหว 13/02/2012 7 ปี 9 เดือน SSP - HEAD OFFICE กทม.
322 SSP บดินทร์ ศรศรีวิชัย ชาย 0 โสด ทางการเคลื่อนไหว 30/11/-0001 SSP - HEAD OFFICE กทม.

บริษัทผู้สนับสนุนทุน

  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central
  • logo_central